Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница-Одељење 210

На Одељењу се изводе микробиолошке  и сензорске анализе хране анималног порекла. Истраживачи одељења пружају услуге израде планова узорковања у оквиру самоконтроле објеката, давања стручног мишљења и тумачења добијених резултата. Утврђују  усклађеност микробиолошке исправности производа у складу са законском регулативом. Раде студије одрживости производа у циљу одређивања рока трајања. Лабораторија у којој се врши обрада узорака и извођење анализа је акредитована, а сензорска и микробиолошка испитивања се врше у складу са 14 акредитованих метода према важећем обиму акредитације.

Поред тога, истраживачи Одељења се баве и научноистраживачким активностима у области квалитета и безбедности хране анималног порекла. Истраживачки тим је протеклих година био ангажован на више националних  и међународних пројеката  и кроз своје ангажовање и резултате је стално доприносио развоју науке у земљи. Резултати истраживања су примењиви у индустријским погонима пре свега рибарске привреде, индустрије меса и прехрамбене индустрије. Истраживачи су израдили већи број техничких решења за потребе партиципаната на пројектима на којима учествују, али и комитенте из индустрије меса и прехрамбене индустрије и интензивно су радили на сарадњи науке и привреде. Оригиналност и допринос науци истраживачког тима Одељења се огледа у бројним радовима који су објављени у часописима и саопштени на домаћим и међународним скуповима.

Запослени на одељењу:

На Одељењу за микробиолошка и сензорска испитивања намирница запослена су 3 истраживача: др сци. вет. мед. Сузана Видаковић Кнежевић, научни сарадник, др сци. вет. мед. Јелена Вранешевић, научни сарадник и  др сци. вет. мед. Диана Лупуловић, виши научни сарадник, као и два техничка сарадника: Милана Бомештар и Ана Аћимовић.

Опрема:

Одељење за сензорска и микробиолошка испитивања хране располаже свом неопходном опремом за обављање специјалистичких послова и извођење акредитованих анализа.

Услуге:

– Сензорски преглед намирница;
– Утврђивање присуства Salmonella spp. (SRPS EN ISO 6579-1);
– Одређивање броја E. coli (SRPS ISO 16649-2);
– Одређивање броја Enterobacteriacеае (SRPS EN ISO 21528-2);
– Утврђивање присуства Listeria monocytogenes (SRPS EN ISO 11290-1);
– Одређивање броја Listeria monocytogenes (SRPS EN ISO 11290-2);
– Одређивање броја коагулаза позитивних стафилокока (SRPS EN ISO 6888-1);
– Одређивање укупног броја аеробних мезофилних микроорганизама (SRPS EN ISO 4833-1 и SRPS EN ISO 4833-2);
– Одређивање броја колиформних бактерија (SRPS ISO 4832);
– Одређивање броја Campylobacter spp. ( SRPS EN ISO 10272-2);
– Утврђивање присуства сулфиторедукујућих клостридија;
– Одређивање укупног броја квасаца и плесни;
– Утврђивање присуства Trichinella spiralis методом вештачке дигестије (SRPS EN ISO 18743);
– Паразитолошки преглед риба;
– Одређивање квалитета риба и рибљих производа;
– Утврђивање присуства антибиотика у млеку (Delvo тест);
– Утрђивање присуства антибиотика у месу, меду и јајима – скрининг;
– Израда предлога декларације;
– Оцена декларације;
– Тумачење и оцена резултата у складу са актуелним законском регулативом и произвођачким спецификацијама.

Пројекти:

Истраживачи запослени на Одељењу су тренутно ангажовани на пројектима који су финансирани од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

Health protection and biodiversity conservation of domestic donkeys in the Special Nature Reserve „Zasavica (Акроним пројекта: PROTECTDonkey) (Руководилац: др Диане Лупуловић, виши научни сарадник, Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“).

Управљање процесом димљења у циљу унапређења безбедности производа од меса са територије Војводине (Руководилац: др Снежане Шкаљац, виши научни сарадник, Технолошки факултет у Новом Саду).

Истраживачи су у протеклом периоду били ангажовани и на неколико међународних и националних пројеката који су завршени, међу којима су:
– PANONIAN BEE – increasing of competitiveness of beekeepers in the Cross-border Area (период реализације: 2011-2014; пројекaт прекограничне сарадње са Хрватском; пројект финансиран из ИПА фонда);
– Утицај квалитета компонената у исхрани ципринида на квалитет меса, губитке и економичност прзводње ТР31011 (руководилац: Проф. др Мирослав Ћирковић, период реализације: 2011-2019; пројект финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
– Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња. ТР31071 (руководилац: др Дубравка Миланов, период реализације: 2011-2019; пројект финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
– Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине. ТР31084 (руководилац: др Тамаш Петровић, период реализације: 2011-2019; пројект финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја);
– Детерминација резидуа антибиотика у меду применом скрининг метода и методе течна хроматографија високих перформанси (HPLC) (период реализације: 2014; пројект финансиран од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој);
– Унапређење безбедности производа успостављањем нове технологије за димљење меса шарана (бр. 325; период реализације: 2019; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Имплементација нове технологије топлог димљења меса рибе употребом филтера бр. 341; период реализације: 2019; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Искоришћење кланичног отпада за исхрану шарана и сома (бр. 387; период реализације: 2019; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Оптимизација процеса производње омега-3 јаја са аспекта побољшања нутритивне вредности (бр. 397; период реализације: 2019; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Анализа менаџмента процеса клања свиња употребом модела резистотипизације Escherichia coli (бр. 505; период реализације: 2019-2020; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Извођење студије одрживости и одређивање нутритивних вредности полупроизвода од меса у циљу унапређења рока употребе (бр. 724; период реализације: 2020-2021; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Утврђивање мера сигурности у инкубаторској станици ради спречавања појаве узрочника болести (бр. 740; период реализације: 2020-2021; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Извођење студије одрживости три производа ћурећег свежег меса пакованог у инертном гасу у циљу унапређења рока употребе (бр. 1057; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Анализа менаџмента процеса производње производа од млека праћењем микробиолошких критеријума (бр. 1089; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Унапређење квалитета производа од млека праћењем микробиолошких и сензорских параметара (бр. 1129; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Валидација рока трајања свежег свињског и јунећег меса (бр. 1182; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Испитивање критеријума хигијене процеса производње и декларисање производа од меса (бр. 1189; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Означавање и декларисање производа рибарства – савремени алат за освајање поверења потрошача (бр. 1190; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Студије одрживости производа од меса упакованих у вакуум и у МАП у циљу продужења рока трајања (бр. 1191; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Валидација технологије производње производа од меса подвргнутих процесу димљења (бр. 1192; период реализације: 2021-2022; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Валидација рока трајања конзумних кокошијих јаја А класе (свежих јаја) у различитим условима складиштења (бр. 1347; период реализације: 2022-2023; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Утицај примене УВ зрачења на микробиолошки статус конзумних кокошијих јаја А класе (бр. 1348; период реализације: 2022-2023; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије);
– Унапређење рока трајања производа праћењем микробиолошких, сензорских И хемијских параметара (период реализације: 2022-2023; пројект финансиран од стране Фонда за иновациону делатност Републике Србије).

Сарадници на Одељењу:

Милана Бомештар

Милана Бомештар

Технички сарадник

телефон: 021/4895 371

Позови дежурни број