Јавна набавка канцеларијска опрема

тендер за набавку kancelarijske opreme broj 22333333.

Документација се налази у прилогу.

Понуде слати на адресу: НИВНС адреса, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ“.

За сва питања обатити се Бокуну -контакт.