Услуге-обезбеђења

Број јавне набавке 4/2019, 1.2.5 od 12.08.2019. godine.

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Отварање понуда ће се обавити дана 20.08.2019. године у 12 часова, у просторијама наручиоца – библиотеци Института у приземљу главне зграде. Поступак јавног отварања благовремено достављених понуда спровешће Комисија за јавне набавке Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ у Новом Саду.

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору