5
6
7
1

Милица

2

Сандра

3

Жељко

4

Ненад

5

Јелена

6

Кристина

7

Драгица

Одељење за хемијска и радиолошка испитивања- Одељење 220

Одељење за хемијска и радилошка испитивања је организациона јединица у којој се врше хемијска и имуно-хемијска испитивања хране и хране за животиње. Поред метода за испитивања хране, на Одељењу су развијене и примењују се хемијскo-физичке методе испитивања лекова и биолошког материјала, као и површинске, подземне и отпадне воде.

Лабораторијска испитивања укључују одређивање:

  • органских и неорганских резидуа у храни и води (токсични елементи, микотоксини, радијационо-хемијско загађење и других резидуа и загађивача хране) и
  • параметара квалитета хране и хране за животиње.

Своје активности ово Одељење реализује кроз уговорну сарадњу, сарадњу са ветеринарском инспекцијом и учешћем на бројним домаћим и међународним истраживачким пројектима.

У лабораторијама Одељења врше се и испитивања у сарадњи са клиничком и епизоотиолошком службом Института у циљу решавања проблема у сточарским производним објектима и објектима за производњу хране.

Према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025, методе испитивања су акредитоване од 2004. године.

У раду ове организационе јединице користе се савремене инструменталне технике, као што су индуковано куплована плазма са масеном детекцијом (ICP-MS), гама и бета спектрометрија, течна хроматографија (HPLC), атомска апсорпциона спектрофотометрија (AAS), тотално сагоревање (Dumas метод), NIR и ELISA технике. Осим наведених техника развијене су и следеће: гравиметрија, волуметрија, спектрофотометрија, пламена фотометрија, ацидобутирометрија, манометрија, потенциометрија и кондуктометрија. Између бројних техника којима располажемо, издвајамо следеће:

Индуковано куплована плазма са масеном детекцијом (ICP-MS)

Техника индуковане купловане плазме са масеном детекцијом сматра се једном од најпрецизнијих и најтачнијих техника у инструменталној анализи. Помоћу ICP технике одређујемо већи број метала и неметала (> 60 елемената) са веома ниском детекционом границом (за већину елемената границе детекције до делова ppb) у храни, води, биолошком материјалу и узорцима из животне средине.

Атомска апсорпциона спектрофотометрија (AAS)

Атомска апсорпциона спектроскопија је спектроаналитичка техника за квалитативно и квантитативно одређивање хемијских елемента користећи апсорпцију оптичке радијације (светлости) слободним атомима у гасном стању.

Граница детекције је виша него код ICP-MS технике и из тог разлога је примењујемо за одређивање низа хемијских елемената (Cu, Zn, Fe, Mn, Co, Mg, Na, Ca, Se, Sn…) у храни, води и храни за животиње са већим садржајем испитиваних елемената.

Спектрофотометрија

Спектрофотометрија подразумева употребу спектрофотометара којим се врши квантитативно мерење рефлективних или трансмисионих особина материјала као функција таласне дужине. Овом техником брзо и поуздано одређујемо садржај: нитрита (у храни), фосфора (у храни и храни за животиње) као и хидроксипролина (у месу и производима од меса).

Високопритисна течна хроматографија (HPLC)

Овом поузданом и прецизном техником одређујемо шећерни профил меда и хидрокси-метилфурфурол (HMF) у меду. Као референтна метода ова техника користи се и за одређивање Афлатоксина М1 у млеку и производима од млека, као и за одређивање хистамина у риби и производима од рибе.

ELISA технике

Вршимо одређивање садржаја следећих микотоксина у  храни за животиње: Охратоксин А, Зеараленон, Деоксиниваленола, Т-2 токсина, Фумонизина, Афлатоксина B1. У понуди одељења је и одређивање Афлатоксина М1, као и  хистамина у риби и производима од рибе.

NIR“ анализатор

„NIR“ анализатор користи блиско инфрацрвену област за одређивање карактеристика хране и хране за животиње.

Овом техником у производима од меса, одређујемо: садржај влаге, укупне масти, протеина и хидроксипролина (колаген и колаген у укупним протеинима меса).

 Радијациона хигијена 

Гама-спектрометријском техником одређујемо гама емитере (Цезијум-137; Радијум-226; Торијум-232; Калијум-40; Уран-235 и 238; Стронцијум-90)  у  храни, храни за животиње, води, минералним ђубривима, земљишту и предметима опште употребе.

Бета-спектрометријском техником одређујемо укупну бета активност у води.

Применом методe екстракције са ТБФ oдређујемо и Стронцијум-90 у храни, храни за животиње, води, земљишту и минералним ђубривима.

Техника тоталног сагоревања и одређивање укупног азота 

Овом брзом, еколошком и прецизном техником одређујемо укупан азот (N%) и на основу садржаја азота, садржај протеина у млеку, месу и храни за животиње.

Сарадници на Одељењу:

Јелена Менићанин

Јелена Менићанин

Технички сарадник

телефон: 021/4895 365

Кристина Станишић

Кристина Станишић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 361

Драгица Софинкић

Драгица Софинкић

Технички сарадник

телефон: 021/4895 365

Позови дежурни број