Ми смо постали национална референтна лабораторија за испитивања Salmonella врста у узорцима анималног порекла !

 

Решењем  Министарства пољопривреде шумарства и водопривреде -Управе за ветерину  број 323-06-09576/2022-05 од 19. августа 2022.  одређује се Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“ као  НАЦИОНАЛНА РЕФЕРЕНТНТНА ЛАБОРАТОРИЈА  за испитивање  Salmonella врста  у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња. Овим решењем  такође се  „Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” из Новог Сада се обавезује да: ради суперанализу и потврдна дијагностичка испитивања, проверу резултата испитивања, чува референтне серуме и стандарде реагенаса, да уводи нова дијагностичка испитивања, припрема и одржава и дистрибуира референтни материјал, организује међулабораторијска упоредна тестирања лабораторија на националном нивоу, обрађује добијене резултате међулабораторијских упоредних испитивања, саставља извештаје, даје препоруке и организује обуке и тренинге у области дијагностике, учествује у међународно организованим упоредним испитивањима, сарађује са националним референтним лабораторијама других земаља, стара се и организује успостављање јединствених критеријума и метода испитивања у овлашћеним лабораторијама, доставља информације добијене од националних лабораторија других земаља Министарству и другим лабораторијама, обезбеђује стручну и техничку помоћ Министарству за примену координисаних планова контроле, обавља имплементацију односно развијање метода тестирања у складу са међународним стандардима, обучава особље у овлашћеним лабораторијама, припрема националне водиче за узорковање и руковање узорцима“.

Поред испитивања Salmonella  врста у узорцима биолошког материјала пореклом од животиња, лабораторије Научног института за ветеринарство „Нови Сад“ су такође и националне референтне лабораторије за Аујескијеву болест, ИБР/ИПВ (инфективни ринотрахеитис/инфективни пустулозни вулвовагинитис), Говеђу вирусну дијареју (БВД), Артеритис коња, Меди-висна болест оваца и артеритис-енцефалитис коза, лептоспирозу, кју грозницу и антимикробну резистенцију.

 

МАЈМУНСКЕ БОГИЊЕ

ЕYWА ПРОЈЕКТА ОСВАЈАЧ НАГРАДЕ ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА СИСТЕМ РАНОГ ОТКРИВАЊА ПОЈАВА ЕПИДЕМИЈА

ПОТВРЂЕН СЛУЧАЈ АВИЈАРНЕ ИНФЛУЕНЦЕ Х5Н1 КОД УГИНУЛОГ ЛАБУДА У НОВОМ САДУ

Prodanov-Radulović bibliografija 2021

Dr sci vet med. spec. Jasna Prodanov-Radulović

Bibliografija radova za 2021. godinu

 

M14

 

 1. Štukelj M., Prodanov-Radulović Jasna, Bellini S.: Cleaning and disinfection in the domestic pig sector.Understanding and combatting African Swine Fever, Edited by Laura Iacolina, Mary-Louise Penrith, Silvia Bellini, Erika Chenais, Ferran Jori, Maria Montoya, Karl Stahl and Dolores Gavier-Widén, Wageningen,The Netherlands., Wageningen Academic Publishers, 2021, 283-301, ISBN 978-90-8686-357-0 (eng), M14 4,0, doi:10.3920/978-90-8686-910-7_11, ASF-STOP COST action 15116

 

M23

 

 1. Nešković Milijana, Ristić Bojan, Došenović Rade, Grubač Siniša, Petrović Tamaš, Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir: African swine fever outbreak investigation on large commercial pig farm in Serbia = Istraživanje pojave afričke kuge svinja na velikoj komercijalnoj farmi svinja u Srbiji.Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 71, 2, 219-229, 2021 (eng), M23 3,0, UDK 636.4.09:[616.98:578.8(497.11), Contract of implementation and financing of scientific research No 451-03-9/2021-14/200031, doi:10.2478/acve-2021-0019

 

M34

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Pušić Ivan, Grgić Živoslav, Ratajac Radomir, Petrović Jelena, Bojkovski Jovan, Mirčeta Jovan: A survey on external biosecurity in commercial pig farms in Serbia.Proceedings, 12th European Symposium Of Porcine Health Management, April 14-16, 2021, on line, European College of Porcine Health Management, 2021, Str.455 (eng), M34 0,5, TR 31071, Corresponding author:Jasna Prodanov-Radulović

 

M53

 

 1. Laukova A., Stojanov Igor, Prodanov-Radulović Jasna, Grešakova L., Pogány Simonová M.: Multirezistentné kmene Staphylococcus pseudintermedius izolované z kožných lézií psov v Srbsku = Multiresistant strains Staphylococcus pseudintermedius isolated from canine skin lesions in Serbia.Slovenský veterinársky časopis , ISSN 1335-0099, XLVI, 1, 31-32, 2021 (slo), M53 1

 

M61

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Nešković Milijana, Grubač Siniša, Polaček Vladimir, Mirčeta Jovan: Afrička kuga svinja-putevi prenošenja i širenja virusa u državama Jugoistočne Evrope = African swine fever-routes of transmission and spread of the virus in the countries of the South-East Europe.Zbornik predavanja, Treći simpozijum ‘Zaštita agrobiodiverziteta i očuvanje autohtonih rasa domaćih životinja’,Dimitrovgrad, 25-27.06.2021., Organizator Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, , Srpsko veterinarsko društvo, Beograd, 2021, Str.315-325, ISBN 978-86-83115-42-6 (srbeng), M61, M63 1,5 0,5, UDK 578.53+578.89:614.8.026.1+1e(292.45), Corresponding author: Jasna Prodanov-Radulović

 

M62

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Mirčeta Jovan, Grubač Siniša, Petrović Tamaš, Pušić Ivan, Polaček Vladimir: Afrička kuga svinja – kontrola biosigurnosnih mera u lovištima divljih svinja = African swine fewer – control of biosecurity measures in wild boar hunting grounds .Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.70-71, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M62, M64 1 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author Jasna Prodanov-Radulović

 

 

M64

 

 1. Grubač Siniša, Mirčeta Jovan, Žekić-Stošić Marina, Pajić Marko, Knežević Slobodan, Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna: Dezinfekcija kao značajna mera u kontroli i suzbijanju afričke kuge svinja = Disinfection as an important measure in the control and supression of african swine fever.Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.74-75, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author: Siniša Grubač

 

 1. Nešković Milijana, Ristić Bojan, Aleksić Branislav, Debeljak Zoran, Prodanov-Radulović Jasna, Došenović Rade, Antić Dragana: Afrička kuga svinja- aktuelna epizootiološka situacija na borskom i zaječarskom okrugu = African swine fever – current epizootiological situation of the regions of Bor and Zajecar . Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.68-69, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2

 

 1. Stojanov Igor, Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Petrović Jelena, Ratajac Radomir: Praćenje prisustva antimikrobne rezistencije kao model načina prenošenja bakterija = Monitoring of antimicrobial resistance on farms as a model of spreading bacteria.Zbornik kratkih sadržaja, XXII/XXIII Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXII/XXIII Epizootiološki dani), on-line, Beograd, 26-28.april 2021, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2021, str.162-163, ISBN 978-86-83115-41-9 (srpeng), M64 0,2, Contract No: 451-03-9/2021-14/200031, Corresponding author: Igor Stojanov

 

 1. Zdravković Nemanja, Žutić Jadranka, Radanović Oliver, Nedić Sreten, Arsić Sveta, Vujanac Ivan, Dobrosavljević Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Bojkovski Jovan: Plućna pastereloza u farmskom uzgoju svinja = Pulmonary pasterlosis on pigs farms.Zbornik kratkih sadržaja, 26.Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)naučni skup sa međunarodnim učešćem,Teslić, Banja Vrućica, 2021, urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske i, 2021, ISBN 978-99955-770-8-7 (srpeng), M64 0,2

Prodanov-Radulović bibliografija 2020

dr sci vet med, spec. Jasna Prodanov-Radulović

Bibliografija radova 2020. godina

M21

 

 1. De Lorenzi Giorgia, Borella Laura, Alborali Giovanni Loris , Prodanov-Radulović Jasna, Štukelj Marina, Bellini Silvia: African Swine Fever: a review of Cleaning and Disinfection procedures in commercial pig holdings.Research in Veterinary Science, ISSN 0034-5288, 132, 262-267, 2020 (eng), M21 8,0, doi: 10.1016/j.rvsc.2020.06.009, COST Action 15116

 

 1. Živkov-Baloš Milica, Popov Nenad, Prodanov-Radulović Jasna, Stojanov Igor, Jakšić Sandra: Sugar Profile of Different Floral Origin Honeys from Serbia.Journal of Apicultural Research, ISSN 0021-8839, 59, 4, 398-405, 2020 (eng), M21 8,0, doi:10.1080/00218839.2020.1714193, TR31071

 

M23

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Vučićević Ivana, Polaček Vladimir, Aleksić-Kovačević Sanja: Current swine respiratory diseases morphology in intensive swine production in Serbia = Morfološke manifestacije aktuelnih respiratornih bolesti svinja u intenzivnoj proizvodnji u Srbiji.Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 70, 1, 1-36, 2020 (eng), M23 3,0, UDK 636.4.09:616.24(497.11), doi:10.2478/acve-2020-0001, III46002, TR31011

 

 1. Stojanov Igor, Milovanović Aleksandar, Barna Tomislav, Prodanov-Radulović Jasna, Apić Jelena, Stojanović Dragica, Maksimović Nevena: Antimicrobial resistance as a problem for the quality of boar semen = Antimikrobna rezistencija kao problem kvaliteta semena nerasta.Acta veterinaria, ISSN 0567-8315, 70, 1, 136-146, 2020 (eng), M23 3,0, UDK 636.4.082.2:591.463.1 , doi:10.2478/acve-2020-0010 , TR31084

 

 

M33

 

 1. Milovanović Aleksandar, Apić Jelena, Barna Tomislav, Živkov-Baloš Milica, Prodanov-Radulović Jasna, Jakšić Sandra, Maksimović Nevena: Effect of mycotoxins on porcine semen quality in artificial insemination centers.Proceedings, 24th International Eco-Conference, September 23-25, 2020, Novi Sad, Serbia, Novi Sad, Ecological Movement of Novi Sad , 2020, Str.271-278, ISBN 978-86-83117-56-1 (eng), M33,1,0

 

 

 

M34

 1. De Lorenzi G., Borella L., Alborali L.G., Prodanov-Radulović Jasna, Štukelj M., Bellini S.: African swine fever: pig farms cleaning and disinfection procedures.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 67 (eng), M34 0,5

 

 1. Martinez M., de la Torre A., Prodanov-Radulović Jasna, Tamba M., Jurado C., Bellin S.: Flyers on ASF preventive measures for pig farms.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 33 (eng), M34 0,5

 

 1. Mirčeta Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Petrović Jelena: Preventive measures in wild boar population in the Republic of Serbia.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 62 (eng), M34 0,5

 

 1. Petrović Tamaš, Đurić B., Milićević V., Prodanov-Radulović Jasna, Veljović Lj., Uzelac J., Karamarković M., Labus T., Polaček Vladimir, Ostojić S., Milakara E.: Surveillance of ASF in domestic pigs after the first introduction of disease in Serbia.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 58 (eng), M34 0,5, TR31084

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Petrović Tamaš, Grubač Siniša, Pušić Ivan, Petrović Jelena, Bojkovski Jovan: African swine fever: a biosecurity challenge for pig production in Serbia.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 35 (eng), M34 0,5, TR31084

 

 1. Štukelj M., Prodanov-Radulović Jasna, Bušauskas P., Masiulis M., Bellini S.: Short Term Scientific Mission in Lithuania: African Swine Fever Management and Control.Book of Abstracts, Final international conference of the COST Action ASF-STOP – Understanding and Combating African Swine Fever in Europe, 29-30.January,2020, Brescia, Italy , 2020, str 59 (eng), M34 0,5

M51

 

 1. Polaček Vladimir, Đurđević Biljana, Petrović Tamaš, Prodanov-Radulović Jasna, Samojlović Milena, Vućićević Ivana, Kovačević-Aleksić Sanja: Classical swine fever virus detection in fetal swine tissues by immunihistochemistry . Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 13, 1, str.83-100, 2020 (eng), M51 2,0, TR31011, TR31084

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Lauková Andrea, Grešáková Ľubomira, Pušić Ivan, Grgić Živoslav, Petrović Jelena, Stojanov Igor: Assessment of antimicrobials usage in commercial farrow-to-finish pig holdings in Vojvodina region (Serbia). Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 13, 2, 29-42, 2020 (eng), M51 2,0

 

 

 1. Stojanov Igor, Prodanov-Radulović Jasna, Lauková Andrea, Grešáková Ľuba , Petrović Jelena, Ratajac Radomir, Pušić Ivan: Clinical isolates of E.coli in pigs – antimicrobial resistance and perspectives to optimize antibiotic administration . Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 13, 2, 17-27, 2020 (eng), M51 2,0

 

M63

 1. Bojkovski Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Vakanjac Slobodanka, Becskei Zsolt, Zdravković Nemanja, Stanišić Ljubodrag, Đurić Miloje, Nedić Svetlana, Dobrosavljević Ivan, Maletić Jelena: Najčešći propusti u obezbeđivanju biosigurnosti na farmi svinja = The most common failures in providing biosecurity on a pig farm.Zbornik predavanja, 11.Naučni simpozijum ‘Reprodukcija domaćih životinja’, 8-11.10.2020., Organizator Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, , 2020, Str.185-195 (srbeng), M63 0,5, UDK 636.4+631.151.2:606.3+005.59, TR31701

 

M64

 1. Vučićević Ivana, Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Aleksić-Kovačević Sanja: Karakter patomorfoloških promena najčešćih pneumonija kod svinja na teritoriji Republike Srbije = Character of pathomorphological changes of the most common pneumonia in pigs in the Republic of Serbia.Zbornik kratkih sadržaja, 25.Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)naučni skup sa međunarodnim učešćem,Teslić, Banja Vrućica, 2020, urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske i, 2020, 202-205, ISBN 978-99955-770-7-0 (srpeng), M64 0,2, III46002, TR31011

Prodanov-Radulović bibliografija 2019

dr sci vet med, spec. Jasna Prodanov-Radulović

Bibliografija radova 2019. godina

M22

 

 1. Petrović Jelena, Grgić Živoslav, Prodanov-Radulović Jasna, Ratajac Radomir, Urošević Miroslav, Pustahija Tatjana, Medić Snežana: Epidemiology of human Trichinellosis in Vojvodina province, Serbia, from 2005 to 2016.Acta Veterinaria Hungarica, ISSN 0236-6290, 67, 1, 40-50, 2019 (eng), M22 5,0, doi:10.1556/004.2019.005 , TR31084

M24

 

 1. Petrović Jelena, Kartalović Brankica, Ratajac Radomir, Prodanov-Radulović Jasna, Stojanov Igor, Žekić Marina, Stefanović Srđan: Detection of enrofloxacine residues by microbiological screening method = Detekcija rezidua enrofloksacina primenom mikrobiološke skrining metode.Biotechnology in Animal Husbandry, ISSN 1450-9156, 35, 1, Str.49-59, 2019 (eng), M24 3,0, UDK 637.04/.06’637.4, doi:10.2298/BAH1801001G, TR31084

 

M33

 

 1. Petrović Jelena, Prodanov-Radulović Jasna, Mirčeta Jovan: Wild boar meat safety.Proceedings, 60th International Meat Industry Conference (MEATCON2019), Kopaonik, 22-25 September, 2019 ; [organizer]Institute of Meat Hygiene and Technology, Belgrade ; [editors: Dr Maria Font i Furnols, Dr Brankica Lakicevic], IOP Conf.Series: Earth and Environmental Science, 2019, p1-4 (eng), M33 1,0 doi:10.1088/1755-1315/333/1/012015, TR31084

 

 1. Bojkovski Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Živkov-Baloš Milica, Prodanović Radiša, Nedić Sreten, Arsić Sveta, Vujanac Ivan, Dobrosavljević Ivan, Đedović Suzana, Relić Renata, Ostojić-Andrić Dušica: Body score condition of sows and the thin sow syndrome as health problems on commercial farms.Proceedings, 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, October 9-11, 2019, Belgrade-Zemun, Belgrade-Zemun, Institute for Animal Husbandry , 2019, Str.250-258, ISBN 978-86-82431-76-3 (eng), M33 1,0, TR31071

 

 1. Živkov-Baloš Milica, Jakšić Sandra, Popov Nenad, Vidaković Suzana, Ljubojević Pelić Dragana, Prodanov-Radulović Jasna, Mihaljev Željko: Electrical conductivity of different types of the Serbian honey . Proceedings, 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, October 9-11, 2019, Belgrade-Zemun, Belgrade-Zemun, Institute for Animal Husbandry , 2019, Str.659-665, ISBN 978-86-82431-76-3 (eng), M33 1,0, TR31071, TR31084

 

M34

 1. Bojkovski Jovan, Relić Renata, Prodanov-Radulović Jasna, Prodanović Radiša, Vujanac Ivan, Nedić Sreten, Arsić Sveta, Dobrosavljević Ivan, Pavlović Ivan, Becskei Zsolt: Locomotion disodes in pigs on commercial farm (review research).   Book of abstracts, The 18.Internacional Conference Life Life Sciences for Sustinable Development, Cluj Napoca Romania,26-28 september 2019, Editor in chief: Assoc.Prof.Dan.C.Vodnar, Cluj-Napoca, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine of Cluj-Napoca, 2019, str.178 (eng), M34 0,5, TR31071

 

M53

 

 1. Laukova A., Prodanov-Radulović Jasna, Stojanov Igor, Fockova N., Galova N., Kollathova R., Grešakova L.: Multirezistentné kmene Escherichia coli z trusu prasiat a enterocíny.Slovenský veterinársky časopis , ISSN 1335-0099, XLIV, 2, 144-145, 2019 (slo), M53 1

 

M61

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Petrović Tamaš: Afrička kuga svinja – strategije prevencije i kontrole u Evropi.Zbornik radova, XVII Simpozijum ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ sa međunarodnim učešćem,30.5-1.6.2019., Srebrno jezero, Veliko Gradište, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut ‘Požarevac’ u saradnji sa Veterinarskom komorom, , 2019, Str.19-28, ISBN 978-86-6419-029-9 (srp), M61, 1,5, M63 0,5, TR31084

 

M62

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Petrović Tamaš, Đurić Boban: Afrička kuga svinja – aktualna epizootiološka situacija u Evropi i strategija prevencije i kontrole u Republici Srbiji = African swine fever – epizootiological situation in Europe and prevention and control strategy in the Republic of Serbia.Zbornik kratkih sadržaja, XXI Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXI Epizootiološki dani), Novi Sad, 8-10.april 2019, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2019, str.36-37, ISBN 978-86-83115-36-5 (srpeng), M62, M64 1,0 0,2, TR31084

 

M63

 1. Aleksić-Kovačević Sanja, Vučićević Ivana, Jovanović Ilija, Prodanov-Radulović Jasna: Epizootiološki i morfološki karakter aktuelnih respiratornih infekcija svinja u Srbiji = Current status of common swine pneumonia cases in Serbia: morphological features.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 30.Savetovanje veterinara Srbije,12-15.septembar 2019, Zlatibor, urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2019, Str.37-48, ISBN 978-86-83115-38-9 (srp), M63 0,5

 

 1. Petrović Jelena, Pušić Ivan, Ratajac Radomir, Mirčeta Jovan, Prodanov-Radulović Jasna: Procena upotrebljivosti mesa svinja kod opštih patoloških stanja.Zbornik radova, XVII Simpozijum ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ sa međunarodnim učešćem,30.5-1.6.2019., Srebrno jezero, Veliko Gradište, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut ‘Požarevac’ u saradnji sa Veterinarskom komorom, , 2019, Str.173-182, ISBN 978-86-6419-029-9 (srp), M61 1,5 M63, 0,5, TR31084

 

 1. Bojkovski Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Vakanjac Slobodanka, Becskei Zsolt, Zdravković Nemanja, Stanišić Ljubodrag, Maletić Jelena, Đurić Miloje, Dobrosavljević Ivan: Zdravstvena zaštita krmača i nerastova (pregled istraživanja)= Health control of sows and boars (review research). Zbornik predavanja, 10.Naučni simpozijum ‘Reprodukcija domaćih životinja i bolesti mlečne žlezde’, 10-13.10.2019., Divčibare, editor in cheef prof.dr Miodrag Lazarević, Organizator Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, , 2019, Str.231-239, ISBN 978-86-80446-28-8 (srbeng), M63 0,5, UDK 616-092.11+614.446:636.4+81,366.522+1e(548.82), TR31071

 

 1. Bojkovski Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Živkov-Baloš Milica, Relić Renata, Prodanović Radiša, Vujanac Ivan, Nerdić Sreten, Arsić Sveta, Becskei Zsolt, Dobrosavljević Ivan, Pavlović Ivan, Rogožarski Dragan, Bogićević Nataša, Kosovčević Lazar: Ezofagogastični ulkus svinja stara bolest u savremenom svinjarstvu.Zbornik radova, XVII Simpozijum ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ sa međunarodnim učešćem,30.5-1.6.2019., Srebrno jezero, Veliko Gradište, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut ‘Požarevac’ u saradnji sa Veterinarskom komorom, 2019, Str.50-57, ISBN 978-86-6419-029-9 (srp), M63, 0,5, TR31071

 

 1. Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Marčić Doroteja, Stojanov Igor: Epizootiološki i zdravstveni nadzor u karantinima prasadi za tov.Zbornik radova, XVII Simpozijum ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ sa međunarodnim učešćem,30.5-1.6.2019., Srebrno jezero, Veliko Gradište, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut ‘Požarevac’ u saradnji sa Veterinarskom komorom , 2019, Str.83-87, ISBN 978-86-6419-029-9 (srp), M63, 0,5, TR31071

 

 1. Stojanov Igor, Milovanović Aleksandar, Prodanov-Radulović Jasna, Petrović Jelena, Pušić Ivan, Barna Tomislav, Apić Jelena: Bakteriološka kontrola svinja u karantinu – značaj.Zbornik radova, XVII Simpozijum ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ sa međunarodnim učešćem,30.5-1.6.2019., Srebrno jezero, Veliko Gradište, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut ‘Požarevac’ u saradnji sa Veterinarskom komorom, , 2019, Str.88-94, ISBN 978-86-6419-029-9 (srp), M63 0,5

 

M64

 1. Petrović Tamaš, Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Lazić Sava, Đurić Boban: Measures for the prevention of the outbreak of African swine fever in Serbia.Abstracts, African swine fever – present sitution and future challenges, May 22nd, Zagreb, Croatia, Editor-in-Chief dr Milan M.Petrović, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2019, 16-19 (engsrp), M62, M64 1,0 0,2, TR31084

 

 1. Polaček Vladimir, Prodanov-Radulović Jasna, Bugarski Dejan, Pušić Ivan, Grubač Siniša, Pajić Marko, Knežević Slobodan: Aktuelna epizootiološka situacija na Južnobačkom i Sremskom epizootiološkom području = Current epizootiological situation in South backa and Srem epizootiological area.Zbornik kratkih sadržaja, XXI Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXI Epizootiološki dani), Novi Sad, 8-10.april 2019, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2019, str.30-31, ISBN 978-86-83115-36-5 (srpeng), M62, M64 1,0 0,2, TR31084, TR31071

 

 1. Bojkovski Jovan, Prodanov-Radulović Jasna, Živkov-Baloš Milica, Prodanović Radiša, Vujanac Ivan, Nerdić Sreten, Arsić Sveta, Angjelovski Branko, Relić Renata: Najčešći zdravstveni problemi na komercijalnim farmama svinja = The most common animal health problems on commercial pig farms.Zbornik kratkih sadržaja, 24.Godišnje savjetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)međunarodni naučni skup,Bijeljina, Etno selo Stanišići, 12-15.juna 2019, urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske, 2019, 211-212, ISBN 978-99955-770-6-3 (srp), M64 0,2, TR31071

 

 1. Grubač Siniša, Pušić Ivan, Polaček Vladimir, Prodanov-Radulović Jasna, Stojanov Igor: Mere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u okviru mera biosigurnosti na farmama svinja = Disinfection and pest control in the frame of biosicurity measures of swine farms.Zbornik kratkih sadržaja, XXI Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXI Epizootiološki dani), Novi Sad, 8-10.april 2019, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2019, str.154-155, ISBN 978-86-83115-36-5 (srpeng), M64 0,2, TR31071

 

 1. Petrović Jelena, Grgić Živoslav, Prodanov-Radulović Jasna, Ratajac Radomir, Pustahija Tatjana, Medić Snežana: Epidmiologija humane trihineloze u Vojvodini, Srbija, u periodu od 2005.do 2016.godine = The epidemiology of human trichinellosis in Vojvodina, Serbia from 2005 to 2016.Zbornik kratkih sadržaja, XXI Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXI Epizootiološki dani), Novi Sad, 8-10.april 2019, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2019, str.198-199, ISBN 978-86-83115-36-5 (srpeng), M64 0,2, TR31084

 

 1. Ratajac Radomir, Petrović Jelena, Prodanov-Radulović Jasna, Pušić Ivan, Žekić-Stošić Marina, Stojanov Igor: The potential immunomodular activity of esential oils in livestock.Proceedings, Second International Scientific Conference “Veterinary Medicine in Service of People” 18 19 October 2019, Stara Zagora, Bulgaria, Stara Zagora, Bulgaria, 2019 (eng), M64 0,2

 

 1. Stojanov Igor, Pušić Ivan, Prodanov-Radulović Jasna, Petrović Jelena, Ratajac Radomir: Kontrola salmonele kod živine-način uzorkovanja i mogući nedostaci = Salmonela control in poultry-method of sampling and possible incompatibilittes.Zbornik kratkih sadržaja, XXI Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXI Epizootiološki dani), Novi Sad, 8-10.april 2019, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2019, str.138-139, ISBN 978-86-83115-36-5 (srpeng), M64 0,2

 

M82

 

 1. Prodanov-Radulović Jasna, Polaček Vladimir, Grgić Živoslav, Petrović Jelena, Grubač Siniša, Đurđević Biljana, Mirčeta Jovan: Program preventivnih i biosigurnosnih mera u cilju kontrole i sprečavanja unošenja virusa afričke kuge svinja u komercijalnu farmsku proizvodnju svinja.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2019 M82 6,0

Полачек библиографија 2018.

Bibliografija radova za 2018. godinu

dr Vladimir Polaček

 

 1. Nikolić A., Vuletić A., Đorđević V., Polaček V., Lazić G., Bakić D., Bugarski D., Kovačević D., Ankić D., Milić M., Lazić S.: Studija opravdanosti izgradnje postrojenja za preradu animalnog otpada na teritoriji Južnog Banata., 2018 M103 3,0
 2. Klement E., Broglia A., Antoniou S., Tsiamadis V., Plevraki E., Petrović T., Polaček V., Debeljak Z., Mitevah A., Alexandrov T., Marojević D., Pite L., Kondratenko V., Atanasov Z., Gubbins S., Stegeman A., Abrahantes J.: Neethling vaccine proved highly effective in controlling lumpy skin disease epidemics in the Balkans.Preventive Veterinary Medicine, 2018, M21a 10,0
 3. Božić B., Polaček V., Vučićević I., Vidanović D., Vasković N., Prodanov-Radulović J., Aleksić-Kovačević S.: Morphological Differences of Pancreatic Lesions in Mute Swans and Hens Naturally Infected with Highly Pathogenic Avian Influenza Virus H5N8.Acta veterinaria, Beograd, ISSN 0567-8315, 68, 2, 217-223, 2018, M23 3,0
 4. Prodanov-Radulović J., Pušić I., Živkov-Baloš M., Polaček V., Stojanov I., Marčić D., Bojkovski J.: Application of biosecurity measures in swine production – field opbservations.Book of Abstracts, International Scientific Conference ‘Green economy and environment protection’, Beograd, 23-25.April 2018, editor in chief Larisa Jovanović, Beograd, Naučno stručno društvo za zaštitu životne sredine ‘ECOLOGICA’, 2018, 136-137, ISBN 978-86-89061-11-6, M34 0,5
 5. Polaček V., Vidanović D., Božić B., Beckei Ž., Vučićević I., Prodanov-Radulović J., Aleksić-Kovačević S.: The role of myofibroblasts in granulomatous lymphadenitis in pigs naturally infected with M.avium subsp.hominissuis.Macedonian Veterinary Review, ISSN 1409-7621, 941, 1, 47-53str., 2018, M51 2,0
 6. Savić S., Žekić-Stošić M., Pušić I., Polaček V., Grgić Ž., Marčić D., Dačić M., Bugarski D.: Seroprevalence and spreading of Brucella ovis in South Bačka and Srem District = Seroprevalenca i širenje Brucella ovis u Južnobačkom i Sremskom okrugu.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 11, 2, str.89-101, 2018, M51 2
 7. Đurđević B., Samojlović M., Kartalović B., Ratajac R., Pelić M., Pajić M., Polaček V.: Poisoning of domestic carnivores by banned pesticides in South Bačka district = Trovanja domaćih karnivora zabranjenim pesticidima na teritoriji Južno-Bačkog okruga.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 11, 1, str.53-65, 2018, M51 2
 8. Prodanov-Radulović J., Pušić I., Živkov-Baloš M., Božić B., Polaček V., Grubač S., Bojkovski J.: Kontrola mera biosigurnosti u svinjarskoj proizvodnji = Control Of Biosecurity Measures In Swine Production.Ecologica, ISSN 0354-3285, 25, 91, 604-607, 2018, M52 1,5
 9. Mihaljev Ž., Kartalović B., Božić B., Pajić M., Bugarski D., Petrović J., Polaček V.: Sadržaj pesticida i toksičnih elemenata u jetri labudova.Veterinarski žurnal Republike Srpske, ISSN 1840-2887, 17, 2, str.192-202, 2018, M53 1,0
 10. Bugarski D., Kirovski M., Milanov D., Polaček V., Milovanović A., Todorović D., Božić B.: Infekcije malih preživara uzrokovane bakterijom Clostridium Perfringensi.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 29.Savetovanje veterinara Srbije, 13-16.septembar 2018., Zlatibor, glavni i odgovorni urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2018, Str.231-237, ISBN 978-86-83115-35-8, M61 1,5 M63, 0,5
 11. Prodanov-Radulović J., Polaček V., Đurić B.: Afrička kuga svinja – Aktuelna epizootiološka situacija, dijagnostika i mere kontrole . Zbornik predavanja, III Medjunarodni simpozijum ‘Zdravstvena zaštita i reprodukcija papkara’, 09-10.11.2018., Beograd, urednik Bojan Blond, Udruženje veterinara velike prakse Srbije (UVVPS), , 2018, Str.77-89, ISBN 978-86-900417-2-5, M61 1,5 M63 0,5
 12. Bugarski D., Savić S., Grgić Ž., Plavšić B., Uzelac J., Žekić M., Petrović T., Polaček V., Stanojević S.: Ispitivanje prevalence infekcije sa Coxiella burnetii kod domaćih preživara u Sremskom okrugu = Study on prevalence of Coxiella burnetii infection in domestic ruminants in Sremski county.Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XX Epizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018.god, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.134-135, ISBN 978-86-83115-33-4, M62 1,0 M64 0,2
 13. Petrović T., Lazić S., Lupulović D., Lazić G., Samojlović M., Polaček V., Bugarski D.: Problem BVD infekcije u zapatima goveda i mogućnosti kontrole = The problem of BVDV infection in cattle herds and possibilities for control.Zbornik kratkih sadržaja, 23.Godišnje savetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)sa međunarodnim učešćem, Teslić, Banja Vrućica, 06-09.juna 2018, glavni i odgovorni urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske, 2018, Str.55-58, ISBN 978-99955-770-5-6, M62 1,0 M64, 0,2
 14. Prodanov-Radulović J., Polaček V., Petrović T., Debeljak Z., Živulj A., Plavšić B., Đurić B.: Afrička kuga svinja – aktuelna epizootiološka situacija u Evropi i mere kontrole koje se preduzimaju u Republici Srbiji = African swine fever – epizootiological situation in Europe and control measures taken in the Republic of Serbia . Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXEpizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.88-89, ISBN 978-86-83115-33-4, M62 1,0 M64 0,2
 15. Božić B., Polaček V., Vučićević I., Petrović T., Samojlović M., Pajić M., Aleksić-Kovačević S.: Karakteristike encefalitisa kod labudova prirodno inficiranih virusom avijarne influence podtipa H5N8 = Characteristics of Encephalitis in swans naturally infected with avian influenza virus subtype H5n8.Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XX Epizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018.god, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.124-125, ISBN 978-86-83115-33-4, M64 0,2
 16. Bugarski D., Savić S., Medić S., Štrbac M., Polaček V., Grgić Ž., Žekić M., Živulj A., Plavšić B., Đurić B.: Kju groznica u Vojvodini 2012 – 2018 = Q fever in Vojvodina 2012 – 2018 . Zbornik kratkih sadržaja, 23.Godišnje savetovanje doktora veterinarske medicine Republike Srpske (Bosna i Hercegovina)sa međunarodnim učešćem, Teslić, Banja Vrućica, 06-09.juna 2018, urednik Drago Nedić, Banja Luka, Veterinarska komora Republike Srpske, 2018, 39-40, ISBN 978-99955-770-5-6, M64 0,2
 17. Knežević S., Pajić M., Samojlović M., Božić B., Todorović D., Vidaković S., Babić J., Lupulović D., Petrović T., Polaček V.: Pojava terenskog soja virusa Gumboro bolesti kod vakcinisanih koka nosilja u odgoju = Outbreak of field strain of Gumboro disease virus in vaccinated layer chickens during rearing period.Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XX Epizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018.god, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.62-63, ISBN 978-86-83115-33-4, M64 0,2
 18. Knežević S., Pajić M., Vidaković S., Babić J., Samojlović M., Đurđević B., Pelić M., Polaček V.: Značaj i kontrola crvene kokošije grinje (Dermanyssus gallinae). Zbornik radova i kratkih sadržaja, 29.Savetovanje veterinara Srbije, 13-16.septembar 2018., Zlatibor, glavni i odgovorni urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2018, str.333, ISBN 978-86-83115-35-8., M64 0,2
 19. Pajić M., Knežević S., Todorović D., Đurđević B., Samojlović M., Pelić M., Polaček V.: Prevalencija salmonela kategorije 1 na farmama koka nosilja u Južnobačkom i Sremskom okrugu.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 29.Savetovanje veterinara Srbije, 13-16.septembar 2018., Zlatibor, glavni i odgovorni urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2018, str.332, ISBN 978-86-83115-35-8., M64 0,2
 20. Prodanov-Radulović J., Polaček V., Molnar T., Živulj A., Martinov R., Filipović S., Šubarević N., Tomić A., Debeljak Z.: Utvrđivanje postojećih biosigurnosnih rizika na farmama svinja = Determination of existing biosecurity risk on pig farms . Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXEpizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.100-101, ISBN 978-86-83115-33-4, M64 0,2
 21. Samojlović M., Petrović T., Polaček V., Gurjanov V., Živulj A., Lupulović D., Lazić G., Božić B., Pajić M., Lazić S.: Praćenje antitela protiv virusa bolesti kvrgave kože goveda posle vakcinacije ELISA metodom = Monitoring of postvaccinal antibodies against Lumpy skin disease virus in cattle by elisa method.Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XXEpizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.54-55, ISBN 978-86-83115-33-4, M64 0,2
 22. Samojlović M., Petrović T., Polaček V., Džigurski L., Lupulović D., Lazić G., Đurđević B., Pajić M., Lazić S.: Nalaz antitela protiv virusa bolesti kvrgave kože kod vakcinisanih krava i njihove teladi.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 29.Savetovanje veterinara Srbije, 13-16.septembar 2018., Zlatibor, glavni i odgovorni urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2018, Str.77, ISBN 978-86-83115-35-8, M64 0,2
 23. Đurić B., Radojčić S., Debeljak Z., Bugarski D., Veljović L., Maksimović S., Dačić M., Živojinović M., Polaček V., Stanojević S., Vukelić O., Uzelac J., Plavšić B.: Medi visna ovaca i artritis i encefalitis koza (MBO/AEK)- stavovi stručne grupe = Maedi visna / Caprine arthritis-encephalitis (Mv/Cae)- Decissions of the expert group.Zbornik kratkih sadržaja, XX Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (XX Epizootiološki dani), Vrnjačka Banja, 18-20.april 2018.god, glavni i odgovorni urednik Tamaš Petrović, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2018, str.97-99, ISBN 978-86-83115-33-4, M64 0,2
 24. Đurđević B., Ratajac R., Kartalović B., Samojlović M., Pajić M., Pelić M., Knežević S., Polaček V.: Trovanja pasa karbofuranom – prikaz slučajai.Zbornik radova i kratkih sadržaja, 29.Savetovanje veterinara Srbije, 13-16.septembar 2018., Zlatibor, glavni i odgovorni urednik Milorad Mirilović, Beograd, Srpsko veterinarsko društvo, 2018, str.301, ISBN 978-86-83115-35-8., M64 0,2
 25. Prodanov-Radulović J., Petrović T., Polaček V., Pušić I., Lupulović D., Ratajac R., Đurđević B.: Program kontrole i suzbijanja epidemičnog proliva svinja u komercijalnoj proizvodnji svinja.Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo, 2017 M82 6,0