[1]
V. Urumova, M. Lyutskanov, and V. Petrov, “INVESTIGATIONS ON THE RESISTANCE OF COMMENSAL SWINE ESCHERICHIA COLI TO SOME AMINOGLYCOSIDES-AMINOCYCLITOLS”, AVM, vol. 8, no. 1, pp. 13–26, Mar. 2016.