(1)
Urumova, V.; Lyutskanov, M.; Petrov, V. INVESTIGATIONS ON THE RESISTANCE OF COMMENSAL SWINE ESCHERICHIA COLI TO SOME AMINOGLYCOSIDES-AMINOCYCLITOLS. AVM 2016, 8, 13-26.