Систем квалитета

sert

ATS EVROCERT

 

ПОЛИТИКА КВАЛИТЕТА

СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

OBIM AKREDITACIJE - PDF

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Систем управљања квалитетом и акредитацију Завода за лабораторијска испитивања према захтевима међународних стандарда Институт је успоставио и сертификовао 1998. године у циљу демострирања сопствене способности да задовољи захтеве и очекивања корисника својих услуга и свих других заинтересованих страна, да докаже своју опредељености за квалитет, као и да омогући оцењивање своје опредељености и способности од интерних и екстерних страна.
У настојању да стално унапређује систем управљања квалитетом, а пратећи промене у области међународних стандарда из ове области, руководство Института се определило да у 2001. години изврши усаглашавање свог система квалитета према процесном моделу и акредитује Завода за лабораторијска испитивања са новим захтевима међународних стандарда JUS ISO 9001:2001 и JUS ISO/IEC 17025:2001. Сертификација система управљања квалитетом је извршена 17. маја 2002. године, а акредитација Завода за лабораторијска испитивања 18. децембра 2003. године.

Предмет и подручје примене система менаџмента
Систем менаџмента се примењује на целу организацију Научног института за ветеринарство “Нови Сад”, која се налази на адреси Руменачки пут 20, Нови Сад. НИВ-НС је успоставио документовао, применио одржава и стално побољшава систем менаџмента квалитетом, животном средином и ОХСАС (системе менаџмента).
Обимом примене обухваћени су :
1. Завод за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања – шифра 100
2. Завод за безбедност хране и испитивање лекова – шифра 200
3. Служба за пријем материјала, прање и стерилизацију – шифра 300
4. Служба за заједничке пословe – шифра 400
5. Служба за квалитет – шифра 500
6. Служба за безбедно поступање са ветеринарским и анималним отпадом – шифра 600
Предмет и подручје система менаџмента су и сви процеси које запослени обављају ван организације (теренски рад).