Инструкције за ауторе

АРХИВ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ је часопис Научног института за ветеринарство”Нови Сад” у Новом Саду. Часопис објављује оригиналне, стручне и прегледне радове, прилоге из праксе, извештаје са конгреса и стручних састанака, приказе књига, радове из историје ветеринарске медицине.
Све примљене рукописе Уређивачки одбор шаље рецензентима ради стручне процене. Уколико рецензенти предложе измене и допуне, тада се копија рецензираног рукописа доставља првом аутору с молбом да тражене измене унесу у текст или пак у противном да аргументовано изразе своје неслагање са датим примедбама рецензента. Коначну одлуку о прихватању рада за штампу доноси главни и одговорни уредник заједно са уређивачким одбором.

Часопис се штампа на енглеском језику језику, а кратак садржај се преводи на српски.

Молимо сараднике да своје радове пишу у складу са следећим упутствима.

Општа упутства

Текст рада се куца у програму за обраду текста MS Word, латиницом, фонтом Times New Roman, величина слова 12 тачака (12 пт), дупли проредом. Леву и десну маргину подесити на 20 мм, а горњу и доњу на 30 мм, на А4 страни. Уколико се у тексту користе специјални знаци (симболи), користити фонт Symbol. Рукопис рада доставити одштампан једнострано папиру, али и у електронској форми. Пагинација на десној страни листа, почевши од насловне стране. Референце у тексту треба да наведу име аутора, иза којег се ставља зарез и година. Уколико има више од два аутора, тада се у загради пише само презиме првог аутора уз додатак «и сар.,» па година (Видић и сар., 2004).

Уколико је рад из програма неког пројекта на крају рада навести финансијера пројекта и евиденциони број.

Насловна страна

На првој страници треба написати следеће:

- назив чланка, односно рада треба писати великим словима без подвлачења и без скраћеница
– имена аутора писати испод наслова пуним именом и презименом, раздвојена само зарезом.

Изнад презимена се бројем означава установа у којој ради аутор (аутори):

- навести пуну адресу установа у којима аутори раде; наводити оним редоследом који одговара редоследу аутора у раду;
– на дну странице треба навести име е-маил једног од аутора, ради кореспонденције

Кратак садржај

На посебној страници уз рад треба приложити и кратак садржај рада, обима 300 речи. Поред наслова и имена аутора и установа, кратак садржај треба да садржи најважније чињенице из рада. Такође, испод кратког садржаја треба навести 3-8 кључних речи.

Писање текста

Сви поднаслови се пишу великим болдираним словима. У раду користити кратке и јасне реченице. Текст треба да буде у духу српског језика, а све стране изразе за које постоје одговарајуће речи у нашем језику не треба користити. За називе лекова користити искључиво њихова интернационална незаштићена имена (тј. генеричка имена) и писати их онако како се изговарају (не на латинском или енглеском језику). Уколико се, пак, жели ипак истаћи име неког препарата, онда се његово име (заједно са именом произвођача) ставља у заграду иза назива активне супстанције. Уређаји или апарати се такође означавају њиховим трговачким називима, с тим што се и овде у загради мора навести име и место произвођача. За сваку скраћеницу, која се први пут јавља у тексту треба навести и пун назив. Скраћенице никако не користити у наслову, а у кратком садржају их такође треба избегавати. Децималне бројеве писати са зарезом и бар још једном нулом. Обим рукописа без прилога, не треба да буде већи од 8 страница куцаног текста. Избегавати велики број прилога.

Табеле се означавају арапским бројевима (изнад табела) по редоследу навођења у тексту, са називом на српском језику. Користити фонт Times New Roman, величина слова 12 пт, са једноструким проредом и без увлачења. Уколико се у табели користе скраћенице треба их објаснити у легенди испод табеле.

Графикони се такође означавају арапским бројевима (испод графикона) по редоследу навођења у тексту, са називом на српском језику. Користити фонт Times New Roman и величину слова 12 пт, са једноструким проредом и без увлачења. Уколико се користе скраћенице, треба их објаснити у легенди испод графикона.

Схеме (цртежи) се означавају арапским бројевима (испод схема) по редоследу навођења у тексту, са називом на српском језику. Користити фонт Times New Roman и величину слова 10 пт, са једноструким проредом и без увлачења. Уколико се користе скраћенице, треба их објаснити у легенди испод схеме.

Фотографије се означавају арапским бројевима (испод фотографије) по редоследу навођења у тексту, са називом на српском језику. Примају се искључиво оригиналне фотографије (црно-беле или у боји) на сјајном (глатком, а не мат) папиру. На полеђини сваке фотографије треба написати редни број и стрелицом означити горњи део слике. За сваки примерак рукописа доставити по једну слику.

Поглавља рада

Поглавља рада су: Увод, Материјал и методе рада, Резултати, Дискусија (или Резултати и дискусија заједно), Закључак и Литература.

У уводу треба указати на најважније, односно најновије чињенице и погледе везане за тему рада, са кратким образложењем циља сопствених испитивања.

Материјал и методе рада. У овом поглављу треба описати услове под којима су огледи изведени, навести пун назив метода које су коришћене у испитивањима, материјал и животиње на којима су изведена испитивања.

Резултати. Резултате приказати прегледно уз помоћ табела или графикона. Свуда треба да стоји редни број и текст, који описује шта одређена слика, табела, графикон приказује. Редни број са текстом се ставља изнад табела, а код свих осталих презентација испод.

Дискусија. У овом поглављу се приказују упоредна анализа добијених резултата са резултатима и мишљењима других аутора са истицањем значаја испитивања али без доношења закључака.

Закључак.  У овом поглављу аутор износи своја закључна разматрања.

Литература. У овом поглављу аутор треба да изнесе литературне податке, односно радове, које је користио у току израде свог рада. Пожељно је да коришћена литература буде што новија. Референце треба писати једну испод друге (нумерисати их арапским бројевима) и абецедним редом према првом слову презимена првог аутора. Број референци није у принципу ограничен али се препоручује да не буде већи од 15. Референце чланака који су прихваћени за штампу треба означити као «у штампи» и приложити доказ о прихватању рада.

 

Примери навођења референци:

 

 1. Чланак у часопису:
  Stojanović D., Maličević Ž., Ašanin R.: The use a new model for the investigation of sepsis. Acta Veterinaria, 52, 2/3, 125-131, 2002
 1. Књиге и друге монографије:
  Qинн П.: Цлиницал Ветеринарy Мицробиологy. Лондон, Мосбy, 1998
 1. Поглавље у књизи: Vidić B., Boboš S., Lako B., Lončarević A.: Dijagnostika bruceloze. U: Aleksandar Lončarević, Bruceloza svinja, Beograd: Poljoprivredni fakultet, 2000, str. 47-49.
 1. Чланак у зборнику радова са научно-стручног скупа:
  Valčić M., Lazić S., Rašić Z.: Mesto i uloga terenskog veterinara u epizootiološkom radu.
  U: Dragiša R.Trailović, urednik, Zbornik radova, X regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, 1-5. septembar, Kragujevac, Beograd: Fakultet veterinarske medicine, 2008, 75-82.

Напомена

Рад који не испуњава све горе наведене услове неће бити послат на рецензију и биће враћен ауторима да га допуне и исправе.
Адреса часописа

Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад

Руменачки пут 20, тел. 021/ 4895392, e-mail: arhiv@niv.ns.ac.rs