Организација

Управљачку структуру Института чине:

 • Управни одбор (5 чланова)
 • Директор Института (именује га Влада Републике Србије).

Стручни органи Института су:

 • Научно веће (9 чланова),
 • Одбор за квалитет (21 члан, сви руководни радници)
 • Колегијум директора (Директор и 3 Помоћника директора)
 • Колегијум (Директор, Помоћници директора, Председник Научног већа, Руководилац квалитета, Управници завода, Шефови одељења и служби)
 • Научно-стручни колегијум (сви истраживачи)

У циљу обезбеђења система менаџмента, стварања бољих услова за извођење послова у оквиру делатности, као и за обављање општих и заједнчких послова у Институту су формиране следеће организационе целине:

 1. Завод за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања
 2. Завод за безбедност хране и испитивање лекова
 3. Служба за пријем материјала, прање и стерилизацију
 4. Служба за заједничке послове
 5. Служба за квалитет
 6. Служба за безбедно поступање са медицинским и анималним отпадом

У циљу обезбеђеља услова за ефикасније обављање специфичних послова у оквиру Завода се формирају следеће организационе јединице, односно Одељења:

100Завод за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и лабораторијска испитивања

 • 110 – Одељење за епизоотиологију, клиничку дијагностику, патологију и ДДД
 • 120 – Одељење за репродукцију
 • 130 – Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
 • 140 – Одељење за имунолошко-серолошка и биохемијска испитивања
 • 150 – Одељење за вирусологију

200Завод за безбедност хране и испитивање лекова

 • 210 – Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница
 • 220 – Одељење за испитивање квалитета намирница и хране за животиње
 • 230 – Одељење за микробиолошко испитивање хране за животиње
 • 240 – Одељење за испитивање лекова и токсикологију

300Служба за пријем материјала, прање и стерилизацију

400Служба за заједничке послове

 • 410 – Одељење за правне, опште и кадровске послове са одсеком за библитечку делатност и информатику
 • 420 – Одељење за финансијско-рачуноводствене послове

500Служба за квалитет

600 - Служба за безбедно поступање са медицинским и анималним отпадом