Realizovani projekti

Naziv projekta Evid. broj Rukovodilac projekta Period
Life or death of protozoan parasites; COST Action BM0802 COST 929 dr Sara Savić, NIV-NS 2009. – 2012.
Feed for Health; COST Action FA0802
Koordinator Akcije je Dr. Luciano PINOTTI University of Milan- Dept. of Veterinary Sciences and Technology for Food Safety VSA Via Trentacoste 2 20134 Milano Italy
BM0802 dr Jelena Petrović, NIV-NS 2008. – 2012.
Arthropod Symbioses: from fundamental studies to pest and disease management. COST Action FA0701 FA0701 dr Sara Savić, NIV-NS 2008. – 2012.
Izračunavanje rezinstencije na hinolone Salmonella infantis izolovane kod ljudi, iz namirnica i živine u uzgoju 114-451-3802/2011 dr Maja Velhner, NIV-NS 2011. – 2012.
Ispitivanja zaštitnih efekata vakcine za živinu nakon infekcije salmonelama serološke grupe B, D i C dr Dragica Stojanović, NIV-NS 2011. – 2012.
Utvrđivanje uzroka uginuća zaštičenih i strogo zaštićenih divljih životinja dr Miloš Kapetanov, NIV-NS 2012.
Utvrđivanje aktivnosti zoonoznih virusa u Srbiji dr Juan-Carlos Sai, Spain,
dr Tamaš Petrović, NIV-NS
2011. – 2012.
Detekcija i karakterizacija avijarnih i influenca virusa drugih životinja i paramiksovirusa ptica – harmonizacija i standardizacija molekularnih metoda dr Vladimir Savic, Croatia,
dr Sava Lazić, NIV-NS
2011. – 2012.
Smanjenje rizika pojave i širenja klasične kuge svinja uspostavljanjem higijensko zdravstvene zaštite 128862 Silva Wendling, Croatia,
dr Sava Lazić, NIV-NS
2011. – 2012.
Poboljšanje dostupnosti internet tehnologije i unapređenje primene informaciono komunikacionih tehnologija (IKT) u naučnim istraživanjima 4PI Dobrisav Vuković dipl. el. inž., NIV-NS 2011. – 2012.
Integrated Monitoring and Control of Foodborne Viruses in European Food Supply Chains-VITAL; FP7 KBBE-2007-2-4-03:
(Grant agreement no.:213178;FP7 projekat; poziv: FP7-KBBE-2007-1)
KBBE-213178 dr Tamaš Petrović, NIV-NS 2009. – 2011.
Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada 20133 dr Branka Vidić, NIV-NS 2008.- 2011.
Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje 20117 dr Dušan Orlić, NIV-NS 2008.- 2011.
Biotehnološki postupci u etiološkoj dijagnostici virusnih i bakterijskih infekcija, makrobioloških kontaminata hrane i bioloških proizvoda u veterinarskoj medicini 20115 dr Sava Lazić, NIV-NS 2008.- 2011.
Upoznavanje fizioloških procesa u veterinarskoj medicini putem animacija 451-03-00295/2008-02 dr Mira Kovačević, NIV-NS 2008.- 2011.
Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine 114-451-01036/2008-03 dr Branka Vidić, NIV-NS 2008.- 2009.
Primena specifičnih antitela za proizvodnju progesteronskog set kita u laboratorijskim uslovima a u cilju poboljšanja reproduktivnih sposobnosti goveda AP Vojvodine 114-451-01512/2007-04 dr Milovan Jovičin, NIV-NS 2008.- 2009.
Izučavanje implementacije programa kontrole i eradikacije herpesvirusne infekcije u priplodnim zapatima goveda 114-451-00747/2008-01 dr Sava Lazić, NIV-NS 2008.- 2010.
Unapređenje pčelarstva u Vojvodini u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitetnih pčelinjih proizvoda i zaštite životne sredine 114-451-0970/2009-04 dr Igor Stojanov, NIV-NS 2008.- 2010.
Razvoj novih i poboljšanje postojećih postupaka praćenja i unapređenja kvaliteta životne sredine 142029B dr Biljana Abramović 2006.-2010.
Savremeni aspekti i razrada sistema i metoda zdravstvene zaštite životinja i ispravnost namirnica animalnog porekla i stočne hrane S.4.09.45.027 dr Ranko Kljajić, NIV-NS 1994.- 1997.
Istraživanja u cilju unapređenja zaštite zdravlja i reprodukcije životinja i zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla i stočne hrane 12M15 dr Zoran Mašić, NIV-NS 1995.- 2000.
Razvoj i primena postupka i sredstava u dijagnostici zaraznih bolesti životinja, kontrole i obezbeđenja zdravstvene ispravnosti namirnica animalnog porekla S.4.27.49.0019 dr Ranko Kljajić, NIV-NS 1997.- 2000.
Ispitivanje imunogenog i imunosupresivnog efekta živih vakcina protiv Gamboro bolesti i izrada programa imunoprofilakse I.4.1675 dr Dušan Orlić, NIV-NS 1997.- 1998.
Savezni projekat iz oblasti tehnološkog razvoja TSI 122/94-4 1994.- 2000.
Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih metoda i tehnika za praćenje kvaliteta životne sredine 1622 Prof. dr Ferenc Gal, PMF NS
Ispitivanje sistemske i lokalne imunološke reaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivača za seme bikova 1998 Prof. dr. Miodrag Lazarević, FVM, BG 2002.- 2004.
Tehnološki postupci kontrole i eradikacije infektivnog rinotraheita goveda i zarazne anemije pilića BTR.5.05.4331.B dr Sava Lazić, NIV-NS 2002.- 2004.
Nove metode i sredstva u dijagnostikovanju bakterijskih i parazitskih oboljenja životinja BTR.5.05.4332.B dr Branka Vidić, NIV-NS 2002.- 2004.
Novi ekološki prihvatljivi tehnološki postupci i preparati u dijagnostici, prevenciji i lečenju poremećaja u reprodukciji životinja BTR.5.05.4333.B dr Milovan Jovičin, NIV-NS 2002.- 2004.
Unapređenje tehnološkog postupka proizvodnje svinjskog mesa primenom NASSR sistema citogenetičke atestacije BTR.5.05.4334.B dr Ranko Kljajić, NIV-NS 2002.- 2004.
Proizvodnja novih sredstava za preveniranje intoksikacija i lečenje poremećaja metabolizma životinja BTR.5.05.4335.B dr Zoran Mašić, NIV-NS 2002.- 2004.
Ispitivanje otpadnih voda na mestima proizvodnje namirnica animalnog porekla i predlog sanacije primarnih tretmana sa ciljem zaštite prirodnih recipijenata 4/1-02-013/02-1 dr Slavica Košarčić, NIV-NS 2002.- 2004.
Unapređenje tehnološkog procesa farmskog uzgoja goveda i svinja primenom analize rizika i razvojem NASSR sistema TR-6810B dr Ranko Kljajić, NIV-NS 2005.- 2007.
Razvoj tehnoloških postupaka za izradu kolekcije patogenih mikroorganizama kod životinja i njihova izolacija, tipizacija, atestacija i standardizacija TR-6860B dr Sava Lazić, NIV-NS 2005.- 2007.
Analiza hazarda primenom sistema kritičnih tačaka TR-6811B dr Dušan Orlić, NIV-NS 2005.- 2007.
Razvoj tehnoloških postupaka programa za dijagnostikovanje i kontrolu zaraznih bolesti goveda, ovaca i svinja TR-6862B dr Branka Vidić, NIV-NS 2005.- 2007.
Sačinjavanje programa suzbijanja i iskorenjivanja herpesvirusne infekcije u priplodnim zapatima goveda 114-451-00555/2005-01 dr Branka Vidić, NIV-NS 2005.- 2006.
Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APV 114-451-00536/2005-01 dr Ranko Kljajić, NIV-NS 2005.- 2006.
Projekat za razvoj i usavršavanje serijske proizvodnje fetalnog telećeg seruma i primarnih serijskih kultura prema zahtevima ATSS standarda 114-451-00809/2005-01 NIV-NS 2005.- 2006.
Izučavanje tipizacije avijarnih i drugih vrsta virusa influence molekularnim dijagnostičkim tehnikama 114-451-01542/2005-01 dr Sava Lazić, NIV-NS 2005.- 2006.