TR31084

O PROJEKTU                                                             UČESNICI                                                         REZULTATI                                                   KONTAKT


Banner

 

 “ENVIROWILD”

PROJEKAT „Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa-analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životine sredine“

Broj projekta: 31084,

Trajanje projekta: 2011.-2015.,

Koordinator projekta: Dr Tamaš Petrović, viši naučni saradnik,

Naučni institut za veterinarstvo „Novi Sad“, Novi Sad, Srbija.

OPIS PROJEKTA
Bolesti koje se javljaju kod divljih životinja mogu imati negativan uticaj na biodiverzitet životinskih vrsta, zdravlje domaćih životinja i ljudi, dobrobit životinja i ekonomiju države. Cilj projekta je utvrđivanja prisustva po zdravlje značajnih biotičkih i abiotičkih faktora kod divljih životinja, ljudi i u životnoj sredini, razvoj i implementaciju visoko specifičnih i osetljivih metoda za njihovu detekciju i karakterizaciju, analiza rizika za zdravlje domaćih životinja, ljudi i kontaminaciju životne sredine i izrada modela za njihovo praćenje i kontrolu. U odnosu na zadat cilj i kompleksnost istraživanja, projekat je podeljen u tri povezana podprojekta:

PRVI PODPROJEKAT
Rukovodilac dr Sava Lazić: Podprojekat ima za cilj utvrđivanja prisustva i značaja visoko kontagioznih i drugih zaraznih i zoonoznih bolesti divljih životinja koje utiču na zdravlje i smanjene populacije divljači, a mogu značajnije uticati na zdravlje domaćih životinja i ugroziti zdravlje ljudi. Projektom je predviđena analiza postojećih podataka o prisustvu i raširenosti značajnih virusnih, bakterijskih i parazitskih zaraznih i zoonoznih oboljenja kod divljih životinja u Srbiji i u regionu, sprovođenje anketa i izrada vodiča za uzorkovanje i ispitivanje. Na osnovu vodiča, tokom sve 4 godine vršiće se prikupljanje statistički značajnog broja uzoraka biološkog materijala od divljači tokom selektivnog i sanitarnog izlova i trofejnog lova, kao i od nađenih uginulih životinja. Detekcija i karakterizacija virusnih, bakterijskih i parazitskih bolesti i patogena će se sprovoditi klasičnim laboratorijskim postupcima izolacije i primenom serološko-imunoloških i biohemijskih testova. Istovremeno, razviće se i standardizovati visoko osetljivi testovi molekularne (PCR i real-timePCR) i serološke dijagnostike (ELISA) u detekciji i karakterizaciji (tipizaciji) najznačajnih virusnih, bakterijskih i parazitskih patogena. Molekularna tipizacija će omogućiti praćenje patogena kod divljih životinja i njihovu pojavu kod domaćih životinja i ljudi. Na osnovu dobijenih rezultata izradiće se analize rizika za zdravlje domaćih i divljih životinja i ljudi i predlozi modela za praćenje i kontrolu tih patogena kod divljih životinja. Pored toga, vršiće se kvalitativna i kvantitativna procena trofejne vrednosti krupne divljači i brojnosti i starosne populacije začeva u odnosu na utvrđeno zdravstveno stanje. Formiraće se javno dostupan web sajt – baza podataka za ceo projekat sa opisnim, numeričkim i GIS informacijama vezanim za: karakteristike staništa, raznolokosti životinjskih vrsta, raznolikosti vrsta i brojnosti vektora bioloških agenasa, rezultate ispitivanja prisustva i širenja zaraznih i zoonoznih agenasa kod divljih životinja i preduzetim merama praćenja i kontrole.

DRUGI PODPROJEKAT
Rukovodilac dr Jelena Petrović: Podprojekat ima za cilj utvrđivanje higijenske ispravnosti i analize rizika za bezbednost mesa izlovljene divljači, kao i prisustva zoonoznih infekcija kod ljudi. Predmet ispitivanja u mesu i organima izlovljene divljači i biološkim materijalima ljudi će biti virusni, bakterijski i parazitski zoonozni agensi, a u mesu i teški metali. Na osnovu analiziranih postojećih podataka o prisustvu zoonoznih infekcija u humanoj populaciji u Srbiji i poređenja tih podataka sa podacima iz država u regionu i izrade vodiča za uzorkovanje i ispitivanje, vršiće se uzorkovanje mesa različitih vrsta divljači, prikupljanje biološkog materijala ljudi i ispitivanje prisustva uzročnika virusnih, bakterijskih i parazitskih zoonoznih bolesti. Detekcija i karakterizacija zoonotskih patogena će se sprovoditi klasičnim laboratorijskim postupcima, a za najznačajnije patogene razviće se savremeni testovi molekularne (PCR i real-timePCR) i serološke dijagnostike (ELISA). Molekularna tipizacija će omogućiti pouzdano praćenje patogena i povezivanje sa njihovom pojavom kod divljih i domaćih životinja. Pomoću savremene ICP metodologije vršiti će se detekcija i kvantifikacija teških metala u mesu divljači. Na osnovu utvrđenih rezultata izvršiće se analiza rizika za zdravlje ljudi i izrada mogućih predloga modela za praćenje zoonoznih bolesti u humanoj populaciji.

TREĆI PODPROJEKAT
Rukovodilac dr Tamaš Petrović: Podprojekat ima za cilj utvrđivanje prisustva i kretanja virusnih, bakterijskih i parazitskih zaraznih i zoonoznih patogena i prisustva teških metala koji ugrožavaju zdravlje životinja i ljudi u životnoj sredini. Predmet ispitivanja su vodene površine i vektori (komarci i krpelji) kao indikatori životne sredine i promena koje nastaju u staništu pod uticajem klimatskih promena. Uzorci za ispitivanje će se prikupljati na osnovu predhodno izvedenih analiza i formiranih vodiča, kako u predhodna dva podprojekta. Ispitivanje prisustva patogena će se vršiti klasičnim laboratoriskim testovima, a razviće se i nove molekularne metode (PCR i real-timePCR) za njihovu detekciju i karakterizaciju (tipizaciju). Pomoću savremene ICP metodologije vršiti će se detekcija i kvantifikacija teških metala u vodama i drugim uzorcima iz staništa divljači, kao i prisustvo genotoksičnih elemenata u vodama primenom citogenetičkih metoda. Pored toga, vršiće se istraživanje (prikupljanje u životnoj sredini i na odstreljenoj divljači i identifikacija) faune hematofagnih molestanata i vektorskih vrsta komaraca i krpelja prenosioca infektivnih oboljenja. Na osnovu dobijenih rezultata, obrađenih u GIS sistemu i prezentovanih na web sajtu – bazi podataka, izvršiće se analiza rizika za zdravlje domaćih i divljih životinja i ljudi i izraditi predlozi mogućih modela za praćenje i kontrolu biotičkih i abiotičkih kontaminenata u životnoj sredini.