TР31084

О ПРОЈЕКТУ                                                             УЧЕСНИЦИ                                                         РЕЗУЛТАТИ                                                   КОНТАКТ


Banner

 

 “ENVIROWILD”

ПРОЈЕКАТ „Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса-анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животине средине“

Број пројекта: 31084,

Трајање пројекта: 2011.-2015.,

Kоординатор пројекта: Др Тамаш Петровић, виши научни сарадник,

Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад, Србија.

ОПИС ПРОЈЕКТА
Болести које се јављају код дивљих животиња могу имати негативан утицај на биодиверзитет животинских врста, здравље домаћих животиња и људи, добробит животиња и економију државе. Циљ пројекта је утврђивања присуства по здравље значајних биотичких и абиотичких фактора код дивљих животиња, људи и у животној средини, развој и имплементацију високо специфичних и осетљивих метода за њихову детекцију и карактеризацију, анализа ризика за здравље домаћих животиња, људи и контаминацију животне средине и израда модела за њихово праћење и контролу. У односу на задат циљ и комплексност истраживања, пројекат је подељен у три повезана подпројекта:

ПРВИ ПОДПРОЈЕКАТ
Руководилац др Сава Лазић: Подпројекат има за циљ утврђивања присуства и значаја високо контагиозних и других заразних и зоонозних болести дивљих животиња које утичу на здравље и смањене популације дивљачи, а могу значајније утицати на здравље домаћих животиња и угрозити здравље људи. Пројектом је предвиђена анализа постојећих података о присуству и раширености значајних вирусних, бактеријских и паразитских заразних и зоонозних обољења код дивљих животиња у Србији и у региону, спровођење анкета и израда водича за узорковање и испитивање. На основу водича, током све 4 године вршиће се прикупљање статистички значајног броја узорака биолошког материјала од дивљачи током селективног и санитарног излова и трофејног лова, као и од нађених угинулих животиња. Детекција и карактеризација вирусних, бактеријских и паразитских болести и патогена ће се спроводити класичним лабораторијским поступцима изолације и применом серолошко-имунолошких и биохемијских тестова. Истовремено, развиће се и стандардизовати високо осетљиви тестови молекуларне (PCR и реал-тимеPCR) и серолошке дијагностике (ЕЛИСА) у детекцији и карактеризацији (типизацији) најзначајних вирусних, бактеријских и паразитских патогена. Молекуларна типизација ће омогућити праћење патогена код дивљих животиња и њихову појаву код домаћих животиња и људи. На основу добијених резултата израдиће се анализе ризика за здравље домаћих и дивљих животиња и људи и предлози модела за праћење и контролу тих патогена код дивљих животиња. Поред тога, вршиће се квалитативна и квантитативна процена трофејне вредности крупне дивљачи и бројности и старосне популације зачева у односу на утврђено здравствено стање. Формираће се јавно доступан wеб сајт – база података за цео пројекат са описним, нумеричким и ГИС информацијама везаним за: карактеристике станишта, разнолокости животињских врста, разноликости врста и бројности вектора биолошких агенаса, резултате испитивања присуства и ширења заразних и зоонозних агенаса код дивљих животиња и предузетим мерама праћења и контроле.

ДРУГИ ПОДПРОЈЕКАТ
Руководилац др Јелена Петровић: Подпројекат има за циљ утврђивање хигијенске исправности и анализе ризика за безбедност меса изловљене дивљачи, као и присуства зоонозних инфекција код људи. Предмет испитивања у месу и органима изловљене дивљачи и биолошким материјалима људи ће бити вирусни, бактеријски и паразитски зоонозни агенси, а у месу и тешки метали. На основу анализираних постојећих података о присуству зоонозних инфекција у хуманој популацији у Србији и поређења тих података са подацима из држава у региону и израде водича за узорковање и испитивање, вршиће се узорковање меса различитих врста дивљачи, прикупљање биолошког материјала људи и испитивање присуства узрочника вирусних, бактеријских и паразитских зоонозних болести. Детекција и карактеризација зоонотских патогена ће се спроводити класичним лабораторијским поступцима, а за најзначајније патогене развиће се савремени тестови молекуларне (PCR и реал-тимеPCR) и серолошке дијагностике (ЕЛИСА). Молекуларна типизација ће омогућити поуздано праћење патогена и повезивање са њиховом појавом код дивљих и домаћих животиња. Помоћу савремене ИЦП методологије вршити ће се детекција и квантификација тешких метала у месу дивљачи. На основу утврђених резултата извршиће се анализа ризика за здравље људи и израда могућих предлога модела за праћење зоонозних болести у хуманој популацији.

ТРЕЋИ ПОДПРОЈЕКАТ
Руководилац др Тамаш Петровић: Подпројекат има за циљ утврђивање присуства и кретања вирусних, бактеријских и паразитских заразних и зоонозних патогена и присуства тешких метала који угрожавају здравље животиња и људи у животној средини. Предмет испитивања су водене површине и вектори (комарци и крпељи) као индикатори животне средине и промена које настају у станишту под утицајем климатских промена. Узорци за испитивање ће се прикупљати на основу предходно изведених анализа и формираних водича, како у предходна два подпројекта. Испитивање присуства патогена ће се вршити класичним лабораториским тестовима, а развиће се и нове молекуларне методе (PCR и реал-тимеPCR) за њихову детекцију и карактеризацију (типизацију). Помоћу савремене ИЦП методологије вршити ће се детекција и квантификација тешких метала у водама и другим узорцима из станишта дивљачи, као и присуство генотоксичних елемената у водама применом цитогенетичких метода. Поред тога, вршиће се истраживање (прикупљање у животној средини и на одстрељеној дивљачи и идентификација) фауне хематофагних молестаната и векторских врста комараца и крпеља преносиоца инфективних обољења. На основу добијених резултата, обрађених у ГИС систему и презентованих на wеб сајту – бази података, извршиће се анализа ризика за здравље домаћих и дивљих животиња и људи и израдити предлози могућих модела за праћење и контролу биотичких и абиотичких контаминената у животној средини.