Марина Жекић-Стошић др. вет. мастер

marina

Контакт:

Телефон: 021 4895 342
Мобилни: 064 818 54 79
E-mail: marina@niv.ns.ac.rs

 

Марина Жекић-Стошић, др. вет. мастер

Датум рођења: 9.2.1982. Нови Сад, општина Нови Сад, Република Србија

Образовање:

Дипломирала на Пољопривредном факултету, Департман ветеринарске медицине, Универзитета у Новом Саду, 2008.године, са просечном оценом 8,66
Мастер рад под насловом “Дијагностика хромости код крава у фармским условима држања ” одбранила на Пољопривредном факултету, Департман ветеринарске медицине, Универзитета у Новом Саду, 2009.године
Докторске студије уписала 2009.год на Пољопривредном Факултету, Универзитета у Новом Саду- смер ветеринарска медицина,

Професионално искуство:
од 2009.год до данас: Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”,
– септембар 2009. – октобра 2009.- Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
– новембар 2009. – Одељење за пријем материјала, стерилизацију и прање
– новембар 2009- јануара 2010.- Одељење за серолошко имунолошка испитивања
– од јануара 2010.- Одељење за испитивање лекова и токсикологију

Избор у звања:
Истраживач приправник 2009.године
Истраживач сарадник- избор 2011.године

Главне свакодневне и истраживачке активности:

– Контрола квалитета лекова, медицинских средстава, предмета опште употребе и биоцидних производа (физичко-хемијско-биолошка испитивања);
– Примена инструменталних метода анализа: метода течне хроматографије под високим притиском (HPLC), абсорбциона спектрофотометрија,UV-VIS;
– Извођење биолошких тестова на лабораторијским животињама (абмнормалне токсичности – нешкодљивости, специфичне токсичности, тест на пирогене, окуларна и кутана подношљивост и др.);
– Микробиолошка – биолошка одређивања активних принципа лекова (микробиолошко одређивање антибиотика, испитивање потентности – ефикасности биолошких препарата, и др.);
– Брига о огледним животињама, о здравственом стању и добробити;
– Спровођење захтева стандарда СРПС 9001:2001 и СРПС 17025:2006 у раду одељења и праћење промена у стандардима;
– Главни интерес у раду: контрола квалитета лекова ad us. vet., као и контрола сигурности – безбедности хуманих препарата на лабораторијским животињама

Научно-истраживачка делатност:

Избор публикација:
– Savić S, Grgić Ž, Vujkov B, Fenjac I, Pajković D, Žekić M: Utvrdjivanje dirofilarioze pasa primenom ELISA metoda i modifikovanog Knottovog test. Arhiv, 2009, vol.2, 71-79
– Žekić M, Stevančević M, Toholj B, Stevančević O: Dijagnostika hromosti kod krava u farmskim uslovima držanja, Zbornik kratkih sažetaka, Simpozijum „Stočarstvo, veterinarska medicina i ekonomika u ruralnom razvoju i proizvodnji zdravstveno bezbedne hrane“, sa medjunardonim učešćem, Divčibare, 20-27.jun, 2010.
– Ratajac R., Stojanović D., Milanov D., Petrović J., Vasić R., Žekić Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Potential use of essential oils and their components in the control of reproductive infection of animals. Book of Abstracts, 2nd Annual Conference Plant Natural products: From science to Bioproducts, PlantEngine COST Action FE 1006, 26-28 September 2012, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2012, pp.44-45 (eng)
– Ratajac R., Stojanović D., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Pušić I.: Potentional use of essential oils and their components in nocardia mastitis treatment. Book of Abstracts, II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpska March 26-29, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, editor in chief Boris Pašalić, Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2013, str.366., ISBN 978-99938-93-26-4,
– Ratajac R., Stojanović D., Petrović T., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Cytotoxic Effects of Essential Oils and their components on BEND Cell Line.TERPNET 2013, 11th International meeting Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestrial and Marine Organisms, June 1-5, 2013, Kolymvari, Crete, Greece, Terpnet Organization Angelos K.Kanellis … [et al.], Thessaloniki, Aristotle University, 2013, Str.135-135,
– Stojanović D., Kovačević Z., Žekić M., Ašanin J., Ratajac R., Petrović J., Petrović T., Stojanov I., Velhner M.: Examination of enzymes concentration in the rats blood with sepsid caused by mixed and pure bacterial cultures = Ispitivanje koncentracije serumskih enzima kod pacova sa sepsom koja je izazvana sa mešanom i čistim kulturama bakterija. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 63, 5-6, 609-620, 2013, M23 3,0

Пројекти:
Учешће у 2 национална научна пројекта:

Пројекти Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије:

– Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака са циљем да се редукују ризици у систему безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада (2008-2011.)

– Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња (2011-2015.)

Чланство у научним и стручним асоцијацијама:

Члан Ветеринарске коморе Србије

Обуке:

Profficency testing
Обука за рад на инструменту 3000HPLC и софтверу Chromeleon