Надежда Прица, спец. хиг. и техн. намирница

prica

Контакт:
Телефон: 021 4895 336
Мобилни: 064 818 54 46
E-mail: nadja@niv.ns.ac.rs

НАДЕЖДА (Бранко) ПРИЦА,спец. хигијене и технологије намирница,

Виши стручни сарадник

Датум рођења: 04.04.1975. Сомбор, Република Србија

Научна област: безбедност хране

Образовање:

Основне студије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду 2000.

Специјалистички рад на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, 2008.- “Упоредна анализа хемијских параметара квалитета виршли различитих произвођача на новосадском тржишту”

Докторске студије – уписала 2013. на Технолошком факултету у Новом Саду, смер прехрамбено инжењерство.

Научна звања:

– 2007. – стручни сарадник

– 2015. – виши стручни сарадник

Професионално искуство:

– од 2000. до 2005. – ОШ “Вук Караџић” Дероње и ОШ “Марко Орешковић” Бачки Грачац

– од 2005. до 2010. – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад – Одељење за микробиолошка и сензорска испитивања намирница

– од 2010. до 2013. – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад – Одељење за испитивање квалитета намирница и хране за животиње

– од 2013. до 2014 – Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”, Нови Сад – Служба за пријем материјала, прање и стерилизацију – Шеф службе

– од 2014 до данас – Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад – Одељење за испитивање квалитета намирница и хране за животиње

Научно-истраживачка делатност:

Објавила преко 35 научних и стручних радова

Избор публикација (5-10):

– Prica N., Petrović J., Rackov O.: Sadržaj nitrita i ukupnog fosfora u proizvodima od mesa različitih proizvođača sa teritorije Južnobačkog i Sremskog okruga tokom 2006.godine. Tehnologija mesa, ISSN 0494-9846, 49, 5-6, str.225-229, 2007.

– Prica N., Baltić M., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Mihaljev Ž.: Ispitivanje hemijskih parametara kvaliteta viršli sa novosadskog tržišta.Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, 65, 5-6, str.385-397, 2011.

– Prica N., Baltić M., Živkov-Baloš M.: Chemical paremeters of the quality of pâtés from different manufacturers from Novi Sad market.Proceedings, Conference Meat and Meat Products

– Perspectives of Sustainable Production, Belgrade, 10th-12th June, 2013, Str.222-225, ISBN 978-86-82547-07-5.

– Prica N., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Jakšić S., Stojanov I.: Sadržaj natrijumhlorida u proizvodima od mesa = Sodium chloride content in meat products.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 6, 1, Str.71-79, 2013.

– Prica N., Živkov-Baloš M., Mihaljev Ž., Jakšić S., Kapetanov M.: Sadržaj nitrita i ukupnog fosfora u proizvodima od mesa na novosadskom tržištu = Total nitrite and phosporus content in meat products on Novi Sad market.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 5, 1, Str.69-75, 2012.

– Prica N., Baltić M., Teodorović V., Petrović J., Rackov O.: Uporedna analiza hemijskih parametara kvaliteta viršli = Quality of hot dog sausages.Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, 2, 1, str.29-37, 2009.

Пројекти:

Истраживач у 4 научно-истраживачких пројеката

– ВИДИЋ, Бранка, коор.пр.Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине : уговор број 114-451-01036/2008-03 / руководилац пројекта Бранка Видић.- Нови Сад : Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2008.- 1 фасц.; 30 цмЕвиденциони број: 114-451-01036/2008-03.-.Финансијер пројекта: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Нови Сад.

– ВИДИЋ, Бранка, коор.пр.Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака са циљем да се редукују ризици у систему безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада : евиденциони број пројекта 20133 : период реализације 2008-2010. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2008

– Стојановић Драгица. коор.пр.Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња: евиденциони број пројекта 31071 : период реализације 2011-2014. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2011

– Петровић Тамаш. коор.пр.Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине.: евиденциони број пројекта 31084 : период реализације 2011-2014. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2011

Учешће на скуповима:

– 2 међународна скупа

– 5 националних скупова

Обуке:

Валидација метода у лабораторијској пракси, 25.04.2007., Београд

QI6-Интерне провере за акредитацију лабораторије (ISO 17025). Центар за образовање Qualitass Education. 16-17.05.2007. Нови Сад.

Workshop: Скрининг методе за доказивање остатака лекова у намирницама анималног порекла, XXVII Семинара за иновације знања ветеринара, 15-16.02.2007. ФВМ Београд

’’Env./Food, Solvents, PTs seminarium’’ by LGC Promochem -6.09.2007.

Training ’’ Узимање узорака и сензорне анализе хране’’25.07.2008. Београд

Принципи и примене метрологије у хемији, 22-23.мај 2008., Нови Сад

Курс за интерне провере према SRPS ISO 9001, 17.06.2008., Нови Сад

Процена мерне несигурности, 25/26. новембра 2008., Београд

Руковање и одржавање пипета и диспензора, 11.02.2009. Нови Сад

Две обуке за противпожарну заштиту, 2006. и 2009., Нови Сад

Одређивање садржаја хидроксипролина Инстут за хигијену И технологију меса, 19-20.04. 2007

Узимање узорака и сензорне анализе хране. Милан Балтић, Вера Катић, Неђељко Карабасил. Факултет ветеринарске медицине Београд. 29-30.05.2007.

Обука за рад на апарату AAS, Нови Сад

Обука за одредјивање азота и сирових протеина на апарату Rapid N, Нови Сад

The Rapid Alert System for Food and Feed, Београд септембар 2011-фебруар 2012.

Обука за Интерног проверевача, заснован на захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006, Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање, Универзитет у Новом Саду, Технолошки факултет 26-27.01.2013.

Обука о стручној оспособљености за безбедан и здрав рад – Руковање аутоклавом, Нови Сад, 22.02.2013.

Обука за Употребу и основне мере безбедности уредјаја парни стерилизатор SYSTEC GmgH, Немачка, Нови Сад 28.02.2013.

Како управљати животном средином-2013

Обука за рад на апарату Ultimate 3000 HPLC и софтверу Chromeleon 7-10.10.2013.

Обука за рад на инстр. Multiskan FC као и на софтверу ’’Thermo Scientific’’ 2013.

Остале способности:

– енглески језик: активно

– немачки језик: пасивно