dr vet.spec. Tomislav Barna

TomaB

Kontakt:
Telefon: 021 4895 319
Mobilni: 064 818 54 32
E-mail: toma@niv.ns.ac.rs


dr vet.spec. Tomislav Barna
, viši stručni saradnik

Datum rođenja: 12.09.1960. Vukovar, Republika Hrvatska

Naučna oblast: reprodukcija domaćih životinja

Obrazovanje:

Osnovne studije na Veterinarskom Fakultetu, Univerziteta u Sarajevu 1986. god.

Stručni ispit položen 1992. godine

Specijalističke studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2010. iz oblasti porodiljstva, reprodukcije i steriliteta domaćih životinja – “Mogućnost primene progesteronskog EIA testa u kontroli reprodukcije muznih krava”

Naučna zvanja:

– 2007. Viši stručni saradnik

Profesionalno iskustvo:

– od 1986. do 1987.: Pripravnički staž „Vupik”, Vukovar

– od 1987. do 1988.: Mlekara „Pionir”, Županja, farma krava „ZIB” rukovodilac vet. službe

– od 1988. do 1990.: AIK Novi Sad OOUR „Planta”, RJ „Irmovo”, Kisač, rukovodilac veterinarske službe na farmi krava

– od 1990. do 1991.: Naučni institut za reprodukciju i v.o., Temerin

– od 1995. do 2005.: Vlasnik privatne veterinarske apoteke „Veterinarska apoteka” u Temerinu

– od 2005. do 2006.: Dipl .vet. u D.D. „Nova brazda”, Đurđin

– od 2006. do 2007: Dipl. vet. u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad”, Novi Sad

– od 2007 do danas Viši stručni saradnik u Naučnom institutu za veterinarstvo „Novi Sad”, Novi Sad

Naučno-istraživačka delatnost:

Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova

Osnovna istraživačka interesovanja:

Reprodukcija i suzbijanje steriliteta kod domaćih životinja, ispitivanje nivoa progesterona P4 u punomasnom mleku krava i analiza kvaliteta sperme priplodnjaka i njen uticaj na reproduktivnu efikasnost plotkinja.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:

Analiza kvaliteta semena za veštačko osemenjavanje domaćih životinja (kompjuterskom analizom CASA i protočnom citometrijom);

Ispitivanje nivoa progesterona P4 u punomasnom mleku EIA testom;

dijagnostika graviditeta i funkcionalne aktivnosti polnih odrana kod priplodnih grla rektalnim i ultrazvučnom pregledom;

praćenje i obrada podataka reproduktivne efikasnosti goveda softverskim programom ,,Dairy Quest“

Izbor publikacija (5-10):

Objavio preko 50 naučnih i stručnih radova

Barna T., Milovanović A., Lazarević M., Gvozdić D.: Possibilities of implementing progesterone EIA test in the control of reproduction in dairy cows. Macedonian Veterinary Review, ISSN 1409-7621, Str. 63-71, 2013 (eng)

Barna T.:Reprodukcija krava i osnovni metabolički poremećaji na farmi za proizvodnju mleka Irmovo, AIK Novi Sad – Novi Sad. Aktuelana pitanja govedarske proizvodnje na društvenim i individualnim gazdinstvima, Str. 9-13, 1990 (srp)

Milovanović A.,Barna T., Jovičin M., Vasiljević T., Lazarević M.:Model saradnje repro-centara i laboratorije za reprodukciju u kontroli kvaliteta semena nerastova. [urednik Dragan Rogožarski], Zbornik radova 11. Simpozijuma sa međunarodnim učešćem ‘Zdravstvena zaštita, selekcija i reprodukcija svinja’ (ishrana svinja kao osnova uspešne profilakse), Srebrno jezero, 31. maj – 02. juni 2013. godine, Str. 82-92, Požarevac, Veterinarski specijalistički institut, 2013 (srp)

Gvozdić D.,Barna T.,., Milovanović A., Stančić , Božić A., Jovanović I., Milanović S., Vuković D., Šuluburić A.:.: Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) in the repeat-breeding dairy cows reproduction. XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 192-202, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)

5. Samardžija D., Barna T., Milovanović A., Gvozdić D.: .: Monitoring the reproductive status of dairy cows on farms in R. of Serbia, using the software program and progesterone test. XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 592-596, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)

6. Milovanović A., Barna T.:The modified thermoresistance test is not siutable for fertility prediction of frozen-thawed bull semen. The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey 15-17 Semtember 2011, Guest Editor Detlef Rath, Reproduction in Domestic Animals, Str. 130-130, Berlin, Wiley-Blackwell, 2011 (eng)

Milovanović A., Barna T.,Milanov D.: Kontrola kvaliteta semena nerastova kompjuterskom analizom i protočnom citometrijom. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja, Divčibare, 13-16. oktobar 2011, urednik Miodrag Lazarević, Zbornik predavanja, Str. 191-199, Beograd, Naučna KMD, 2011 (srp)

8. Lazarević M., Milovanović A.,Barna T., Miljaš N., Milanov D.: .: Endometritis therapv in sows by intra uterine instillation of veast cell wall solution. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 627-639, 2012 (eng)

9. Vasiljević T., Milovanović A., Barna T., Lazarević M.:Uticaj strukture hromatina spermatozoida na oprasivost i veličinu legla. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja, Divčibare, 10-13. oktobar 2013, urednik Miodrag Mirilović, Zbornik predavanja, Str. 177-178, Beograd, Naučna KMD, 2013 (srp)

10. Maksimović N., Petrović M., Delić N., Milovanović A., Barna T.,Caro-Petrović V., Ružić-Muslić D.: .: Assisted reproductive technologies in sheep. organizer Faculty of Agriculture, [editor in chief Slavča Hristov], Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8-10th 2012, Belgrade, Serbia, 2, Str. 827-837, Beograd, Faculty of Agriculture, 2012 (eng)

Projekti:

Učestvovao je u 5 nacionalnih naučnih i istraživačkih projekata i 4 projekata Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj APV.

Nacionalni projkti:

Projekti Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije

Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje : evidencioni broj projekta 20117: Rukovodilac projekta: dr Dušan Orlić (2008-2010).

Biotehnologija u regulaciji proizvodnog i reproduktivnog statusa i zdravstvenog stanja kod visoko-mlečnih krava : evidencioni broj 31050 : Rukovodilac projekta: dr Dragan Gvozdić (2011-2014).

Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine : evidencioni broj projekta 31084 : Rukovodilac projekta: dr Tamaš Petrović (2011-2014).

Projekti Ministarstva za poljoprivredu i vodoprivredu Republike Srbije

Upravljanje govedarskom farmom preko softverskog programa za praćenje proizvodnih, zdravstvenih i reproduktivnih parametara neophodnih za procenu opravdanosti investicije prilikom izrade projekata i biznis planova,Broj projekta; 401-00-7933/2007-03; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2007-2008).

Unapređenje reproduktivnih i proizvodnih performansi visokomlečnih krava – primena EIA progesteronskog testa i ultrazvučne sonografije u kontroli plodnosti krava : ugovor br. 401-00-1968/2010-03 : Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2010-2011).

Projekat Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

Ispitivanje mogućnosti ELISA set kita za direktno određivanje koncentracije progesterona u punom mleku i krvnoj plazmi krava i junica : evidencioni broj 114-451-03318/2005-01. Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2006-2007).

Primena specifičnih antitela za proizvodnju progesteronskog set kita u laboratorijskim uslovima a u cilju poboljšanja reproduktivnih sposobnosti goveda AP Vojvodina Projekat br.: 114-451-01512/2007-04; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2007-2008).

Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APV : ugovor broj 114-451-00536/2005-01, nastavak ugovor 114-451-00939/2006-03. ‘, Rukovodilac projekta: dr Jelena Petrović (205-2006).

Izučavanje implementacije programa kontrole i eradikacije herpesvirusne infekcije u priplodnim zapatima goveda: ugovor broj: 114-451-00960/2006-01; Rukovodilac projekta dr Sava Lazić (2007 – 2008)

Projekat Pokrajinskog Sekretarijata za poljoprivredu i vodoprivredu

Ispitivanja uticaja ambrozije na polne karakteristike i zdravstveno stanje laboratorijskih pacova. Projekat br.; 104-401-02180/2006-04; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2006-2007).

Ekspertka oblast:

– Reprodukcija i suzbijanje steriliteta kod domaćih životinja

– Ispitivanje nivoa progesterona u punom mleku krava

Učešće na naučnim simpozijumima:

– 5 međunarodna simpozijuma

– 6 nacionalnih simpozijuma

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

– Srpsko veterinarsko društvo

– Veterinarska komora Srbije

Obuke:

Centri za v.o. i embrio transfer, stočarsko selekcijski centri i farme krava u Verdenu i Bremenu, SR Nemačka, od 15.07.-13.08.1989. godine

Državni institut za kontrolu kvaliteta i međunarodni poljoprivredni sajm u Budimpešti, Mađarska od 17.-20.09.1990. godine.

Centar za v.o. u Osnabriku, Nemačka, od 17.-22.01.1991. godine;

Istraživački centar „IMV TECHNOLOGIES“ u LaSapie, Normandija, Francuska. Praktična obuka rada na opremi za ispitivanje semena domaćih životinja ,,CASA“ sistemom i protočnim citometrom, od 06. do 12. juna 2010. god.

Letnja škola – reprodukcija preživara, u organizaciji ESDAR (Evropsko udruženje za reprodukciju domaćih životinja) i Veterinarskog fakulteta iz Zagreba, R. Hrvatska, Split od 9-18.07. 2012. god.

Trenutna pozicija:

– Viši stručni saradnik