др вет.спец. Томислав Барна

TomaB

Контакт:
Телефон: 021 4895 319
Мобилни: 064 818 54 32
E-mail: toma@niv.ns.ac.rs


др вет.спец. Томислав Барна
, виши стручни сарадник

Датум рођења: 12.09.1960. Вуковар, Република Хрватска

Научна област: репродукција домаћих животиња

Образовање:

Основне студије на Ветеринарском Факултету, Универзитета у Сарајеву 1986. год.

Стручни испит положен 1992. године

Специјалистичке студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2010. из области породиљства, репродукције и стерилитета домаћих животиња – “Могућност примене прогестеронског ЕИА теста у контроли репродукције музних крава”

Научна звања:

– 2007. Виши стручни сарадник

Професионално искуство:

– од 1986. до 1987.: Приправнички стаж „Вупик”, Вуковар

– од 1987. до 1988.: Млекара „Пионир”, Жупања, фарма крава „ЗИБ” руководилац вет. службе

– од 1988. до 1990.: АИК Нови Сад ООУР „Планта”, РЈ „Ирмово”, Кисач, руководилац ветеринарске службе на фарми крава

– од 1990. до 1991.: Научни институт за репродукцију и в.о., Темерин

– од 1995. до 2005.: Власник приватне ветеринарске апотеке „Ветеринарска апотека” у Темерину

– од 2005. до 2006.: Дипл .вет. у Д.Д. „Нова бразда”, Ђурђин

– од 2006. до 2007: Дипл. вет. у Научном институту за ветеринарство „Нови Сад”, Нови Сад

– од 2007 до данас Виши стручни сарадник у Научном институту за ветеринарство „Нови Сад”, Нови Сад

Научно-истраживачка делатност:

Објавио преко 50 научних и стручних радова

Основна истраживачка интересовања:

Репродукција и сузбијанје стерилитета код домаћих животинја, испитиванје нивоа прогестерона П4 у пуномасном млеку крава и анализа квалитета сперме приплоднјака и њен утицај на репродуктивну ефикасност плоткиња.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

Анализа квалитета семена за вештачко осеменјаванје домаћих животиња (компјутерском анализом ЦАСА и проточном цитометријом);

Испитиванје нивоа прогестерона П4 у пуномасном млеку ЕИА тестом;

дијагностика гравидитета и функционалне активности полних одрана код приплодних грла ректалним и ултразвучном прегледом;

праћенје и обрада података репродуктивне ефикасности говеда софтверским програмом ,,Dairy Quest“

Избор публикација (5-10):

Објавио преко 50 научних и стручних радова

Барна Т., Миловановић А., Лазаревић М., Гвоздић Д.: Possibilities of implementing progesterone EIA test in the control of reproduction in dairy cows. Macedonian Veterinary Review, ISSN 1409-7621, Str. 63-71, 2013 (eng)

Барна Т.:Репродукција крава и основни метаболички поремећаји на фарми за производњу млека Ирмово, АИК Нови Сад – Нови Сад. Актуелана питања говедарске производње на друштвеним и индивидуалним газдинствима, Стр. 9-13, 1990 (срп)

Миловановић А.,Барна Т., Јовичин М., Васиљевић Т., Лазаревић М.:Модел сарадње репро-центара и лабораторије за репродукцију у контроли квалитета семена нерастова. [уредник Драган Рогожарски], Зборник радова 11. Симпозијума са међународним учешћем ‘Здравствена заштита, селекција и репродукција свиња’ (исхрана свиња као основа успешне профилаксе), Сребрно језеро, 31. мај – 02. јуни 2013. године, Стр. 82-92, Пожаревац, Ветеринарски специјалистички институт, 2013 (срп)

Гвоздић Д.,Барна Т.,., Миловановић А., Станчић , Божић А., Јовановић И., Милановић С., Вуковић Д., Шулубурић А.:.: Human Chorionic Gonadotrophin (HCG) in the repeat-breeding dairy cows reproduction. XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 192-202, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)

5. Самарџија Д., Барна Т., Миловановић А., Гвоздић Д.: .: Monitoring the reproductive status of dairy cows on farms in R. of Serbia, using the software program and progesterone test. XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 592-596, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)

6. Milovanović A., Барна Т.:The modified thermoresistance test is not siutable for fertility prediction of frozen-thawed bull semen. The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey 15-17 Semtember 2011, Guest Editor Detlef Rath, Reproduction in Domestic Animals, Str. 130-130, Berlin, Wiley-Blackwell, 2011 (eng)

Milovanović A., Барна Т.,Миланов Д.: Контрола квалитета семена нерастова компјутерском анализом и проточном цитометријом. Научни симпозијум Репродукција домаћих животиња, Дивчибаре, 13-16. октобар 2011, уредник Миодраг Лазаревић, Зборник предавања, Стр. 191-199, Београд, Научна КМД, 2011 (срп)

8. Lazarević M., Milovanović A.,Барна Т., Miljaš N., Milanov D.: .: Endometritis therapv in sows by intra uterine instillation of veast cell wall solution. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 627-639, 2012 (eng)

9. Vasiljević T., Milovanović A., Барна Т., Lazarević M.:Uticaj strukture hromatina spermatozoida na oprasivost i veličinu legla. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja, Divčibare, 10-13. oktobar 2013, urednik Miodrag Mirilović, Zbornik predavanja, Str. 177-178, Beograd, Naučna KMD, 2013 (srp)

10. Maksimović N., Petrović M., Delić N., Milovanović A., Барна Т.,Caro-Petrović V., Ružić-Muslić D.: .: Assisted reproductive technologies in sheep. organizer Faculty of Agriculture, [editor in chief Slavča Hristov], Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8-10th 2012, Belgrade, Serbia, 2, Str. 827-837, Beograd, Faculty of Agriculture, 2012 (eng)

Пројекти:

Учествовао је у 5 националних научних и истраживачких пројеката и 4 пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој АПВ.

Национални пројкти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије

Патологија и дијагностика актуелних болести животиња које угрожавају јавно здравље : евиденциони број пројекта 20117: Руководилац пројекта: др Душан Орлић (2008-2010).

Биотехнологија у регулацији производног и репродуктивног статуса и здравственог стања код високо-млечних крава : евиденционi broj 31050 : Руководилац пројекта: др Драган Гвоздић (2011-2014).

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине : евиденциони број пројекта 31084 : Руководилац пројекта: др Тамаш Петровић (2011-2014).

Пројекти Министарства за пољопривреду и водопривреду Републике Србије

Управљање говедарском фармом преко софтверског програма за праћење производних, здравствених и репродуктивних параметара неопходних за процену оправданости инвестиције приликом израде пројеката и бизнис планова,Број пројекта; 401-00-7933/2007-03; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2007-2008).

Унапређење репродуктивних и производних перформанси високомлечних крава – примена ЕИА прогестеронског теста и ултразвучне сонографије у контроли плодности крава : уговор бр. 401-00-1968/2010-03 : Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2010-2011).

Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој

Испитивање могућности ЕЛИСА сет кита за директно одређивање концентрације прогестерона у пуном млеку и крвној плазми крава и јуница : евиденциони број 114-451-03318/2005-01. Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2006-2007).

Примена специфичних антитела за производњу прогестеронског сет кита у лабораторијским условима а у циљу побољшања репродуктивних способности говеда АП Војводина Пројекат бр.: 114-451-01512/2007-04; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2007-2008).

Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВ : уговор број 114-451-00536/2005-01, наставак уговор 114-451-00939/2006-03. ‘, Руководилац пројекта: др Јелена Петровић (205-2006).

Изучавање имплементације програма контроле и ерадикације херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда: уговор број: 114-451-00960/2006-01; Руководилац пројекта др Сава Лазић (2007 – 2008)

Пројекат Покрајинског Секретаријата за пољопривреду и водопривреду

Испитивања утицаја амброзије на полне карактеристике и здравствено стање лабораторијских пацова. Пројекат бр.; 104-401-02180/2006-04; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2006-2007).

Експертка област:

– Репродукција и сузбијање стерилитета код домаћих животиња

– Испитивање нивоа прогестерона у пуном млеку крава

Учешће на научним симпозијумима:

– 5 међународна симпозијума

– 6 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Српско ветеринарско друштво

– Ветеринарска комора Србије

Обуке:

Центри за в.о. и ембрио трансфер, сточарско селекцијски центри и фарме крава у Вердену и Бремену, СР Немачка, од 15.07.-13.08.1989. године

Државни институт за контролу квалитета и међународни пољопривредни сајм у Будимпешти, Мађарска од 17.-20.09.1990. године.

Центар за в.о. у Оснабрику, Немачка, од 17.-22.01.1991. године;

Истраживачки центар „IMV TECHNOLOGIES“ у LaSapie, Нормандија, Француска. Практична обука рада на опреми за испитиванје семена домаћих животинја ,,CASA“ системом и проточним цитометром, од 06. до 12. јуна 2010. год.

Летнја школа – репродукција преживара, у организацији ЕСДАР (Европско удружење за репродукцију домаћих животинја) и Ветеринарског факултета из Загреба, Р. Хрватска, Сплит од 9-18.07. 2012. год.

Тренутна позиција:

– Виши стручни сарадник