др Александар Миловановић

aca

Контакт:

Телефон: 021 4895 318
Мобилни: 064 818 54 60
E-mail: aca@niv.ns.ac.rs


др Александар Миловановић
научнисарадник

Датум рођења: 1974. Нова Горица, Република Словенија

Научна област: репродукција домаћих животиња

Образовање:

Основне студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1999. са просечном оценом 9,06

Магистарска теза на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2005.- “Одређивање антитела против антигена сперматозоида у крвном серуму и цервикалној слузи јуница и крава методом индиректне имунофлуоресценције.”

Докторска дисертација на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2014. – “: Испитивање утицаја функционалне активности неутрофилних гранулоцита и прогестеронског профила на развој поремећаја у репродукцији крава.”

Научна звања:
– 2001. истраживач приправник
– 2006. истраживач сарадник
– 2012 виши стручни сарадник

Професионално искуство:
- од 2000. до данас – Одељење за репродукцију, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

Научно-истраживачка делатност:

Основна истраживачка интересовања:
Испитивање квалитета семена, дијагностика репродуктивних поремећаја, хормонални статус високо-млечних крава, имунологија у репродукцији, менаџмент на фарми, развој софтверског програма, утврђивање хормоналног статуса крава.

Главне свакодневне и истрживачке активности:
- Контрола квалитета семена класичним лабораторијским методама (проточном цитометријом, CASA (компјутерска анализа семена), цито-морфолошка испитивања);
– Теренска контрола репродукције мушких и женских животиња (лиценцирање животиња);
– Прогестеронски тест из пуног млека код крава;
– Контрола имунитета у репродукције (специфични имунитет против сперматозоида и неспецифични имунитет-фагоцитоза неутрофила и респираторни прасак);
– Савремена дијагностика репродуктивних поремећаја и дијагноза здравственог стања код крава, оваца, нерастова и паса;
– Увођење компјутеризованог система мониторинга и анализе здравља, производње и репродукције као основа савременог менаџмента млечних крава.

Избор публикација (5-10):

Објавио преко 100 научних и стручних радова и један приручник.
– Milovanović A., Barna T., Vasiljević T., Milanov D., Uzelac Z., Lazarević M.: Quality of boars semen and number of bacteriain ejaculates. organizer Faculty of Agriculture, [editor in chief Slavča Hristov], Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8-10th 2012, Belgrade, Serbia, 1, Str. 71-79, Beograd, Faculty of Agriculture, 2012 (eng)
– Lazarević M., Milovanović A., Barna T., Miljaš N., Milanov D.: Endometritis therapy in sows by intra uterine instillation of veast cell wall solution. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 627-639, 2012 (eng)
– Milovanović A., Barna T., Maksimović N., Vasiljević T., Milanov D., Bošković N.: Import of boars – semen quality control and possibility of complaints. Biotechnology in animal husandry, ISSN 1450-9156, str. 759-769, 2012 (eng)
– Milovanović A., Barna T., Milanov D., Lazarević M.: Model saradnje repro-centara i laboratorije za reprodukciju u kontroli kvaliteta semena nerastova. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 57-70, 2013 (eng)
– Lazarević M., Milanović S., Kirovski D., Milovanović A.: Antisperm antibodies of the Ig A class in the cervical mucus and sera of artifically inseminated cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 53, 5-6, 311-319, 2003.
– Lazarević M., Milovanović A., Milanović S., Kirovski D., Ilić V.: Cutaneous basophil hypersnesitivity reaction to phytohemagglutinin in repeat breeder cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 54, 5-6, 337-346, 2004.Milovanović A., Lazarević M., Milanović S., Kirovski D., Jovičin M.: Open days period and antispermatozoal antibodies in artificially inseminated cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 55, 5-6, 183-191, 2005.
– Milovanović A., Barna T, Jovicin M, Lazarevic M, Influence of β-Carotene and Human Chorionic Gonadotropin on Milk Progesterone Level and Pregnancy Rate in Holstein Cows, abstract, Reprod Dom Anim 45 (Suppl. 3), 99 (2010).
– Jovičin M., Milovanović A., Petrujkić T., Lazarević M.: Followup of health, productive and reproductive data by software as a base for modern menagement of reproduction in cattle breeding, 6. Symposium on clinical pathology and treatment of animals, Budva, 14 -18 june 2004., editor Miodrag I. Lazarević, Belgrade, Faculty of veterinary medicine, 2004, 211-219.
– Lazarević M, Kirovski Danijela, Fratrić Natalija, Milanović Svetlana, Jakovljević G, Milovanović A., 2002, The presence of naturaly occuring antisperm andtibodies in the sera of prepubertal calvesm Acta Veterinaria, 52, 311-318.
– Milovanović A., Barna T.: The modified thermoresistance test is not siutable for fertility prediction of frozen-thawed bull semen. The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey 15-17 Semtember 2011, Guest Editor Detlef Rath, Reproduction in Domestic Animals, Str. 130-130, Berlin, Wiley-Blackwell, 2011 (eng)M34 0,5
– Milovanović A., Jovičin M., Barna T., Lazarević M., Petrujkić T., Orlić D.: Razvoj i upotreba ELISA kita za određivanje koncentracije progesterone iz neobranog mleka muznih krava. XI regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, 19-21. jun, Subotica, urednik Miodrag Lazarević, Zbornik radova, Clinica Veterinaria, Str. 104-106, Beograd, Fakultet veterinarske medicine, 2009 (srp)
– Milovanović A., Milovanović B., Barna T., Lazarević M., Aleksijević D.: Prvo laparoskopsko osemenjavanje ovaca duboko zamrznutim semenom u Republici Srbiji. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja i bolesti novorođenčadi, Divčibare, 4-7. oktobar 2012, urednik Miodrag Lazarević, Zbornik predavanja, Str. 143-148, Beograd, Naučna KMD, 2012 (srp)
– Milovanović A., Jovičin M., Šamanc H.: Ocenjivanje telesne kondicije krava holštajn-frizijske rase. Beograd, Veterinarska komora Srbije, 2005 (Priručnik).

Пројекти:
– Учествовао је у 13 националних научних и истраживачких пројеката и 7 пројеката Покрајинског секретаријата за науку и технологију

Национални пројкти:

Пројекти Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије
– Нови, еколошки прихватљиви технолошки поступци и препарати у дијагностици, превентиви и лечењу поремећаја у репродукцији животиња, Пројекат БТР.5.05.4333.Б, Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2001-2004).;
– Испитивање системске и локалне имунолошке реактивности јуница и крава на антигене сперматозоида и разређиваче за семе бикова. Број пројекта; 1998; Руководилац пројекта: проф. др Миодраг Лазаревић (2001-2004. и 2005.).
– Патологија и дијагностика актуелних болести животиња које угрожавају јавно здравље. Број пројекта; 20117; Руководилац пројекта: проф. др Душан Орлић (2008-2011).
– Развој технолошких поступака за израду колекције патогених микроорганизама код животиња и њхова изолација, типизација, атестација и стандардизација. Број пројекта; ТР-6860Б; Руководилац пројекта: др Сава Лазић (2005 – 2007).

Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде – Дирекција за ветерину
Епизоотиолошка студија, ветеринарска и сточарско-селекцијска контрола приплодних нерастова за вештачко осемењавање из репродукцијских центара и усаглашавање клиничке и лабораторијске праксе са земљама ЕУ. Број пројекта; 401-00-06729/2005-05; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2005-2006).
– Управљање говедарском фармом преко софтверског програма за праћење производних, здравствених и репродуктивних параметара неопходних за процену оправданости инвестиције приликом израде пројеката и бизнис планова. Број пројекта; 401-00-7933/2007-03; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2007-2008).

Пројекти Покрајинског секретаријата за науку и технологију
- Примена специфичних антитела за производњу прогестеронског сет кита у лабораторијским условима а у циљу побољшања репродуктивних способности говеда АП Војводина Пројекат бр.: 114-451-01512/2007-04; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2007-2008).
- Испитивања утицаја амброзије на полне карактеристике и здравствено стање лабораторијских пацова. Пројекат бр.; 104-401-02180/2006-04; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2006-2007).
– Испитивање могућности ЕЛИСА сет кита директно одређивање концентрације прогестерона у пуном млеку и крвној плазми крава и јуница. Пројекат бр.: 114-451-03318/2005-01; Руководилац пројекта: др Милован Јовичин (2006-2007).
– Унапређење технолошког процеса фармског узгоја говеда и свиња применом анализе ризика и развојем HACCP система. Пројекат бр.: ТР-6810Б; Руководилац пројекта: др Ранко Кљајић (2005).
– Сачињавање прогама сузбијања и искорењивања херпесвирусне инфекције у приплодним запатима говеда; Уговор бр.: 114-451-00555/2005-01; Руководилац пројекта: др Сава Лазић; (2005-2006).

Експертка област:
- искуство на пољу ветеринарске репродукције

Учешће на научним симпозијумима:
- 7 међународна симпозијума
– 12 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:
- Српско ветеринарско друштво
– Представник Србије у Европском удружењу у области реподукције домаћих животиња (European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR))

Обуке:
- Обука на анализи семена проточном цитометријом у “IMV TECHNOLOGIES” у истраживачком центру у L’Aigle, Француска, од 6. дo 12. јуна 2010 године.
– LODOPP COST школа тренинга из области биоинформатике и проточне цитометрије, Факултет за медицину у Аlcala de Henares, Универзитет у Акали, Шпанија, од 13. до 18. септембра 2010 године.
– Обука на припреми и коришћењу ензимског имуноесеја (EIA) за одређивање прогестерона у пуном млеку на Департману за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултет, - Универзитета у Јамагучију, Јапан, у периоду од 25. до 31. маја 2008. године.
– Cochran Fellowship програм тренинга у Области генетике и менаџмента у млечном говедарству (Wisconsin и Minnesota, САД), од 10. до 31. јуна 2003. године, у организацији United States Department of Agriculture (USDA).
– Теореткса обука у примени ултразвука, Едукациони центар: Примена ултразвука у медицини, биологији и ветерини, од 16. до 20. јуна 2003. године, Крагујевац, Србија
– Програм обуке из репродукције оваца практични аспекти (програм ембриотрансфера, евалуација и замрзавање семена, лапароскопско осемењавање), Ovatec, Dubbo, Аустралија, 18. фебруар-7 март 2013.

Остале способности:
– енглески језик, активно
– словеначки језик, активно
– италијански језик, пасивно

Тренутна позиција:
- Виши стручни сарадник