dr Aleksandar Milovanović

aca

Kontakt:

Telefon: 021 4895 318
Mobilni: 064 818 54 60
E-mail: aca@niv.ns.ac.rs


dr Aleksandar Milovanović
naučnisaradnik

Datum rođenja: 1974. Nova Gorica, Republika Slovenija

Naučna oblast: reprodukcija domaćih životinja

Obrazovanje:

Osnovne studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1999. sa prosečnom ocenom 9,06

Magistarska teza na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2005.- “Određivanje antitela protiv antigena spermatozoida u krvnom serumu i cervikalnoj sluzi junica i krava metodom indirektne imunofluorescencije.”

Doktorska disertacija na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 2014. – “: Ispitivanje uticaja funkcionalne aktivnosti neutrofilnih granulocita i progesteronskog profila na razvoj poremećaja u reprodukciji krava.”

Naučna zvanja:
– 2001. istraživač pripravnik
– 2006. istraživač saradnik
– 2012 viši stručni saradnik

Profesionalno iskustvo:
- od 2000. do danas – Odeljenje za reprodukciju, Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”

Naučno-istraživačka delatnost:

Osnovna istraživačka interesovanja:
Ispitivanje kvaliteta semena, dijagnostika reproduktivnih poremećaja, hormonalni status visoko-mlečnih krava, imunologija u reprodukciji, menadžment na farmi, razvoj softverskog programa, utvrđivanje hormonalnog statusa krava.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:
- Kontrola kvaliteta semena klasičnim laboratorijskim metodama (protočnom citometrijom, CASA (kompjuterska analiza semena), cito-morfološka ispitivanja);
– Terenska kontrola reprodukcije muških i ženskih životinja (licenciranje životinja);
– Progesteronski test iz punog mleka kod krava;
– Kontrola imuniteta u reprodukcije (specifični imunitet protiv spermatozoida i nespecifični imunitet-fagocitoza neutrofila i respiratorni prasak);
– Savremena dijagnostika reproduktivnih poremećaja i dijagnoza zdravstvenog stanja kod krava, ovaca, nerastova i pasa;
– Uvođenje kompjuterizovanog sistema monitoringa i analize zdravlja, proizvodnje i reprodukcije kao osnova savremenog menadžmenta mlečnih krava.

Izbor publikacija (5-10):

Objavio preko 100 naučnih i stručnih radova i jedan priručnik.
– Milovanović A., Barna T., Vasiljević T., Milanov D., Uzelac Z., Lazarević M.: Quality of boars semen and number of bacteriain ejaculates. organizer Faculty of Agriculture, [editor in chief Slavča Hristov], Proceedings of the First International Symposium on Animal Science, November 8-10th 2012, Belgrade, Serbia, 1, Str. 71-79, Beograd, Faculty of Agriculture, 2012 (eng)
– Lazarević M., Milovanović A., Barna T., Miljaš N., Milanov D.: Endometritis therapy in sows by intra uterine instillation of veast cell wall solution. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 627-639, 2012 (eng)
– Milovanović A., Barna T., Maksimović N., Vasiljević T., Milanov D., Bošković N.: Import of boars – semen quality control and possibility of complaints. Biotechnology in animal husandry, ISSN 1450-9156, str. 759-769, 2012 (eng)
– Milovanović A., Barna T., Milanov D., Lazarević M.: Model saradnje repro-centara i laboratorije za reprodukciju u kontroli kvaliteta semena nerastova. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 57-70, 2013 (eng)
– Lazarević M., Milanović S., Kirovski D., Milovanović A.: Antisperm antibodies of the Ig A class in the cervical mucus and sera of artifically inseminated cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 53, 5-6, 311-319, 2003.
– Lazarević M., Milovanović A., Milanović S., Kirovski D., Ilić V.: Cutaneous basophil hypersnesitivity reaction to phytohemagglutinin in repeat breeder cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 54, 5-6, 337-346, 2004.Milovanović A., Lazarević M., Milanović S., Kirovski D., Jovičin M.: Open days period and antispermatozoal antibodies in artificially inseminated cows. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 55, 5-6, 183-191, 2005.
– Milovanović A., Barna T, Jovicin M, Lazarevic M, Influence of β-Carotene and Human Chorionic Gonadotropin on Milk Progesterone Level and Pregnancy Rate in Holstein Cows, abstract, Reprod Dom Anim 45 (Suppl. 3), 99 (2010).
– Jovičin M., Milovanović A., Petrujkić T., Lazarević M.: Followup of health, productive and reproductive data by software as a base for modern menagement of reproduction in cattle breeding, 6. Symposium on clinical pathology and treatment of animals, Budva, 14 -18 june 2004., editor Miodrag I. Lazarević, Belgrade, Faculty of veterinary medicine, 2004, 211-219.
– Lazarević M, Kirovski Danijela, Fratrić Natalija, Milanović Svetlana, Jakovljević G, Milovanović A., 2002, The presence of naturaly occuring antisperm andtibodies in the sera of prepubertal calvesm Acta Veterinaria, 52, 311-318.
– Milovanović A., Barna T.: The modified thermoresistance test is not siutable for fertility prediction of frozen-thawed bull semen. The 15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey 15-17 Semtember 2011, Guest Editor Detlef Rath, Reproduction in Domestic Animals, Str. 130-130, Berlin, Wiley-Blackwell, 2011 (eng)M34 0,5
– Milovanović A., Jovičin M., Barna T., Lazarević M., Petrujkić T., Orlić D.: Razvoj i upotreba ELISA kita za određivanje koncentracije progesterone iz neobranog mleka muznih krava. XI regionalno savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, 19-21. jun, Subotica, urednik Miodrag Lazarević, Zbornik radova, Clinica Veterinaria, Str. 104-106, Beograd, Fakultet veterinarske medicine, 2009 (srp)
– Milovanović A., Milovanović B., Barna T., Lazarević M., Aleksijević D.: Prvo laparoskopsko osemenjavanje ovaca duboko zamrznutim semenom u Republici Srbiji. Naučni simpozijum Reprodukcija domaćih životinja i bolesti novorođenčadi, Divčibare, 4-7. oktobar 2012, urednik Miodrag Lazarević, Zbornik predavanja, Str. 143-148, Beograd, Naučna KMD, 2012 (srp)
– Milovanović A., Jovičin M., Šamanc H.: Ocenjivanje telesne kondicije krava holštajn-frizijske rase. Beograd, Veterinarska komora Srbije, 2005 (Priručnik).

Projekti:
– Učestvovao je u 13 nacionalnih naučnih i istraživačkih projekata i 7 projekata Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnologiju

Nacionalni projkti:

Projekti Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije
– Novi, ekološki prihvatljivi tehnološki postupci i preparati u dijagnostici, preventivi i lečenju poremećaja u reprodukciji životinja, Projekat BTR.5.05.4333.B, Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2001-2004).;
– Ispitivanje sistemske i lokalne imunološke reaktivnosti junica i krava na antigene spermatozoida i razređivače za seme bikova. Broj projekta; 1998; Rukovodilac projekta: prof. dr Miodrag Lazarević (2001-2004. i 2005.).
– Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje. Broj projekta; 20117; Rukovodilac projekta: prof. dr Dušan Orlić (2008-2011).
– Razvoj tehnoloških postupaka za izradu kolekcije patogenih mikroorganizama kod životinja i njhova izolacija, tipizacija, atestacija i standardizacija. Broj projekta; TR-6860B; Rukovodilac projekta: dr Sava Lazić (2005 – 2007).

Projekti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrde – Direkcija za veterinu
Epizootiološka studija, veterinarska i stočarsko-selekcijska kontrola priplodnih nerastova za veštačko osemenjavanje iz reprodukcijskih centara i usaglašavanje kliničke i laboratorijske prakse sa zemljama EU. Broj projekta; 401-00-06729/2005-05; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2005-2006).
– Upravljanje govedarskom farmom preko softverskog programa za praćenje proizvodnih, zdravstvenih i reproduktivnih parametara neophodnih za procenu opravdanosti investicije prilikom izrade projekata i biznis planova. Broj projekta; 401-00-7933/2007-03; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2007-2008).

Projekti Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnologiju
- Primena specifičnih antitela za proizvodnju progesteronskog set kita u laboratorijskim uslovima a u cilju poboljšanja reproduktivnih sposobnosti goveda AP Vojvodina Projekat br.: 114-451-01512/2007-04; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2007-2008).
- Ispitivanja uticaja ambrozije na polne karakteristike i zdravstveno stanje laboratorijskih pacova. Projekat br.; 104-401-02180/2006-04; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2006-2007).
– Ispitivanje mogućnosti ELISA set kita direktno određivanje koncentracije progesterona u punom mleku i krvnoj plazmi krava i junica. Projekat br.: 114-451-03318/2005-01; Rukovodilac projekta: dr Milovan Jovičin (2006-2007).
– Unapređenje tehnološkog procesa farmskog uzgoja goveda i svinja primenom analize rizika i razvojem HACCP sistema. Projekat br.: TR-6810B; Rukovodilac projekta: dr Ranko Kljajić (2005).
– Sačinjavanje progama suzbijanja i iskorenjivanja herpesvirusne infekcije u priplodnim zapatima goveda; Ugovor br.: 114-451-00555/2005-01; Rukovodilac projekta: dr Sava Lazić; (2005-2006).

Ekspertka oblast:
- iskustvo na polju veterinarske reprodukcije

Učešće na naučnim simpozijumima:
- 7 međunarodna simpozijuma
– 12 nacionalnih simpozijuma

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:
- Srpsko veterinarsko društvo
– Predstavnik Srbije u Evropskom udruženju u oblasti repodukcije domaćih životinja (European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR))

Obuke:
- Obuka na analizi semena protočnom citometrijom u “IMV TECHNOLOGIES” u istraživačkom centru u L’Aigle, Francuska, od 6. do 12. juna 2010 godine.
– LODOPP COST škola treninga iz oblasti bioinformatike i protočne citometrije, Fakultet za medicinu u Alcala de Henares, Univerzitet u Akali, Španija, od 13. do 18. septembra 2010 godine.
– Obuka na pripremi i korišćenju enzimskog imunoeseja (EIA) za određivanje progesterona u punom mleku na Departmanu za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakultet, - Univerziteta u Jamagučiju, Japan, u periodu od 25. do 31. maja 2008. godine.
– Cochran Fellowship program treninga u Oblasti genetike i menadžmenta u mlečnom govedarstvu (Wisconsin i Minnesota, SAD), od 10. do 31. juna 2003. godine, u organizaciji United States Department of Agriculture (USDA).
– Teoretksa obuka u primeni ultrazvuka, Edukacioni centar: Primena ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini, od 16. do 20. juna 2003. godine, Kragujevac, Srbija
– Program obuke iz reprodukcije ovaca praktični aspekti (program embriotransfera, evaluacija i zamrzavanje semena, laparoskopsko osemenjavanje), Ovatec, Dubbo, Australija, 18. februar-7 mart 2013.

Ostale sposobnosti:
– engleski jezik, aktivno
– slovenački jezik, aktivno
– italijanski jezik, pasivno

Trenutna pozicija:
- Viši stručni saradnik