др Радомир Ратајац

rader

Контакт:

Телефон: 021 4895 340
Мобилни: 064 818 54 37
E-mail: ratajac@niv.ns.ac.rs

др сци. вет. мед. Радомир Ратајац, научни сарадник

1. Рођен:10.1969. године у Новом Саду, општина Нови Сад, Република Србија.

2. Дипломирао: на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, 1997. године, са просечном оценом 8,62.

3. Специјалистички рад: „Испитивање ефикасности еугенола у превенирању и лечењу инфекција бројлера изазваних са Salmonella Enteritidis“ одбранио је 05. октобра 2005. год. на Факултету ветеринарске медицине у Београду и тиме стекао звање специјалиста ветеринарске фармакологије и токсикологије.

4. Магистарску тезу: под насловом „Ефикасност етеричних уља у лечењу инфекција бројлера изазваних са Salmonella Enteritidis“ одбранио 01.02.2007. год. на Пољопривредном фултету, Департман ветеринарске медицине, Универзитета у Новом Саду.

5. Докторску дисертацију: под насловом: „Процена антимикробног и цитотоксичног потенцијала етарских уља на ендометријум крава у условима in vitro“, одбранио 20. марта 2014. год. на Пољопривредном факултету, Департман ветеринарске медицине, Универзитета у Новом Саду.

6. Кретање у служби: од 1997.год. до данас, Одељење за испитивање лекова и токсикологију, шеф одељења, Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Нови Сад

 Избор у звања, научна област:

Истраживач 10.04.2003. године
Истраживач сарадник-избор 12.04.2007. године
Истраживач сарадник-реизбор

Виши стручни сарадник

29.06.2010. године

28.05.2013. године

Научни сарадник (покренут поступак) 16.04.2014. године

Шира и ужа научна област

Област: биотехничке науке

Грана: ветеринарство

Научна дисциплина: предклиничка ветерина

Ужа научна дисциплина: фармакологија и токсикологија

Научно-истраживачка делатност:

Објавио је око 100 научних и стручних радова.
Учешће у 13 националних научних пројеката и 2 међународнa (COSTакцијe).

 • Основна истраживачка интересовања:
  Контрола квалитета лекова ad us. vet., претклиничка и клиничка испитивања нових производа за контролу болести животиња, ветеринарска токсикологија, екотоксикологија.
 • Главне свакодневне и истрживачке активности:
  • претклиничким и клиничким испитивања лекова и медицинских средства за употребу у ветерини;
  • припрема документације за регистрацију лека ad us. vet.;
  • контролу квалитета лекова, медицинских средстава, предмета опште употребе и биоцидних производа (физичко – хемијско – биолошка испитивања);
  • испитивање антибактеријске активности супстанци (диск дифузиони тест, агар дилуциона метода, микродилуциона метода, и др.);
  • испитивање цитотоксичне активности супстанци (МТТ тест, и др.);
  • извођење биолошких тестова на лабораторијским животињама (амнормалне токсичности – нешкодљивости, специфичне токсичности, тест на пирогене, окуларна и кутана подношљивост, и др.);
  • микробиолошка – биолошка одређивања активних принципа лекова (микробиолошко одређивање антибиотика, испитивање потентности – ефикасности биолошких препарата, и др.);
  • испитивања токсиколошких и екотоксиколошких својстава активних супстанци и биоцидних производа;
  • прати нежељене реакције на ветеринарске лекове и медицинска средства (фармаковигиланца, вигиланца);
  • токсиколошке анализе код сумње на тровање животиња, и давање токсиколошких мишљења на основу резултата испитивања;
  • брига о огледним животињама, о здравственом стању и добробити;
  • спровођење захтева стандарда СРПС 9001:2001 и СРПС 17025:2006 у раду одељења и праћење промена у стандардима, нових захтева, усавршавања и едукације особља;
  • главни интерес у раду: контролa квалитета лекова аd us. vet., као и контрола сигурности – безбедности хуманих препарата на лабораторијским животињама, утврђивање узрока интоксикације животиња;
  • главни интерес у истрживању: претклиничка и клиничка испитивања потенцијалних алтернативних лековитих супстанци (биљних производа) у контроли болести животиња, токсикологија, екотоксикологија, заштита животне средине;
 • Избор публикација:
 1. Ratajac R., Stojanović D., Petrović T., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Cytotoxic Effects of Essential Oils and their components on BEND Cell Line.TERPNET 2013, 11th International meeting Biosynthesis, Function and Biotechnology of Isoprenoids in Terrestrial and Marine Organisms, June 1-5, 2013, Kolymvari, Crete, Greece, Terpnet Organization Angelos K.Kanellis … [et al.], Thessaloniki, Aristotle University, 2013, Str.135-135, M34 0,5
 2. Ratajac R., Stojanović D., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Pušić I.: Potentional use of essential oils and their components in nocardia mastitis treatment. Book of Abstracts, II International Symposium and XVIII Scientific Conference of Agronomists of Republic of Srpskam March 26-29, 2013, Trebinje, Bosnia and Herzegovina, editor in chief Boris Pašalić, Banja Luka, Faculty of Agriculture, 2013, str.366., ISBN 978-99938-93-26-4 (eng), M34 0,5
 3. Ratajac R., Stojanović D., Milanov D., Petrović J., Vasić R., Žekić-Stošić M., Stojanov I., Lako B.: Potential use of essential oils and their components in the control of reproductive infection of animals. Book of Abstracts, 2nd Annual Conference Plant Natural products: From science to Bioproducts, PlantEngine COST Action FE 1006, 26-28 September 2012, Cluj-Napoca, Romania, Cluj-Napoca, University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, 2012, pp.44-45 (eng), M34 0,5
 4. Ratajac R., Stojanović D., Milanov D., Petrović J., Vasić R., Stojanov I., Lako B.: In vitro antibacterial activity of the Oleum Menthae piperitae (Mentha x piperita, Lamiaceae) against Arcanobacterium pyogenes. Book of Abstracts, 13th Congress of the International Society for Ethnopharmacology, September 2-6, Graz, Austria, Graz, Institute of Pharmaceutical Sciences, 2012, Str.202 (eng), M34 0,5
 5. Ratajac R., Stojanović D., Petrović J., Milanov D., Vasić R., Stojanov I., Lako B.: Antibacterial activity of the essential oil of Mountain Savory (Satureja montana) against Arcanobacterium pyogenes. Abstracts, 59th International Congress and Annual Meeting of the Society for medicinal Plant and Natural Product Research, 4th-9th September 2011, Antalya, Turkey, Chairman and Issue Editor K.Husnu Can Baser, Stuttgart, Georg Thierne Verlag, 2011, Str.1457 (eng), M34 0,5
 6. Ratajac R., Jezdimirović M., Lako B., Orlić D., Stojanović D., Stojanov I., Potkonjak A.: Antibacterial Activity of Selected Essential Oil Major Components against Salmonella Proceedings, The Second Joint PSU-UNS International Conference on BioScience: Food, Agriculture and the Rnvironment, June 22-24, 2008, Novi Sad, Serbia, Novi Sad, Naučni institut za ratarstvo i povrtarstvo, Naučni institut za veterinarstvo, 2009, Str.171-176, ISBN 978-86-499-0171-1 (eng), M33 1,0
 7. Ratajac R., Jezdimirović M., Stojanović D., Stojanov I.: Examining efficiency of eugenol in treating broiler infection caused by Salmonelle Е Biotechnology 2006, International conference in Česke Budejovice, 15th-16th February 2006, Česke Budejovice, Czech Academy of Agricultural Science, 2006, Str.893-895 (eng), M33 1,0
 8. Ratajac R., Jezdimirović M., Stojanović D.: Ispitivanje antimikrobne osetljivosti Salmonella Еnteritidis na eugenol = Examination of antimicrobial sensitivity of Salmonella Еnteritidis on eugenol. Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, 55, 3-4, Str.157-160, 2006 (srp), M52 1,5
 9. Stojanović D., Kovačević Z., Žekić M., Ašanin J., Ratajac R., Petrović J., Petrović T., Stojanov I., Velhner M.: Examination of enzymes concentration in the rats blood with sepsid caused by mixed and pure bacterial cultures = Ispitivanje koncentracije serumskih enzima kod pacova sa sepsom koja je izazvana sa mešanom i čistim kulturama bakterija. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 63, 5-6, 609-620, 2013, M23 3,0
 10. Velhner M., Kozoderović G., Jelesić Z., Stojanov I., Ratajac R., Stojanović D.: Rezistencija bakterija na hinolone i njen uticaj na zdravlje ljudi i životinja = Mechanisms of quinolone resistance and implications for human and animal health.Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, 64, 3-4, str.277-285, 2010, M51 2,0
 11. Petrović J., Baltić M., Stefanović S., Milanov D., Ratajac R.: Determination of flumequine residues in broiler chickens with HPLC and screening method = Ispitivanje rezidua flumekvina kod brojlera HPLC i skrining metodom. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 56, 5-6, str.547-555, 2009 (eng), M23 3,0
 12. Petrović J., Milanov D., Ratajac R.: Savremeni trendovi u bezbednosti hrane – rezistencija zoonotskih patogena prema antimikrobnim lekovima = Contemporary food safety trends: Antimicrobial resistance in zoonotic pathogens.Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, 60, 5-6, str.373-382, 2008, M24 3,0
 13. Milanov D., Ašanin R., Mišić M., Vidić B., Ratajac R.: Investigation of biofilm formation in vitro ability of Listeria monocytogenes strains isolated from animals = Ispitivanje sposobnosti formiranja biofilma u uslovima in vitro sojeva Listeria monocytogenes izolovanih od životinja.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 57, 5/6, str.429-440, 2007, M23 3,0
 14. Vranješ S., Jovanović M., Prvulović M., Stefanović L., Kljajić R., Ratajac R.: Chemical and biological properties of verapamil labeled wizh technetium-99m: A potential myocardial imaging agents.Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, vol.253, 1, Str.81-86, 2002, M22 5,0
 • Пројекти:
  Учешће у 13 националних научних пројеката и 2 међународнa (COSTакцијe)
  Национални пројекти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије:

  • Истраживања биоиндикатора контаминације животне средине на подручју Новог Сада; уговор бр. I-3-501-1/2001-37, 2002., Министарство за науку Републике Србије
  • Испитивање отпадних вода на местима производње намирница анималног порекла и предлог санације примарних третмана са циљем заштите природних реципијената, 4/1-02-013/02-1, 2002-2004., Министарство за науку Републике Србије
  • Унапређење технолошког процеса фармског узгоја говеда и свиња применом анализе ризика и развојем HACCP система: евиденциони број пројекта TR-6810B, 2005-2007, Министарство за науку Републике Србије
  • Анализа хазарда применом система критичних тачака контроле у живинарској производњи: евиденциони број пројекта TR-6811B, 2005-2007, Министарство за науку Републике Србије
  • Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака са циљем да се редукују ризици у систему безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада, пројекат финансирани од Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије, период реализације 2008-2011. године – евиденциони бр. 20133.
  • Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња: евиденциони број пројекта 31071 : период реализације 2011-2014. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2011.
  • Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне срединe, евиденциони број пројекта: ТР 31084, период реализације 2011-2014. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2011.

Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој:

  • Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине, пројекат финансирани од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој Извршног већа АП Војводине, период реализације: 2008-2010, – евиденциони бр. 114-451-01036/2008-03.
  • Унапређење пчеларства у Војводини у циљу повећања пољопривредне производње, квалитетних пчелињих производа и заштите животне средине: уговор број 114-451-00970/2009-04.Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2009

Министарство за пољопривреду Републике Србије:         

  • Развој и усавршавање серијске производње феталног телећег серума и примарних челијских култура према захтевима ATSS стандарда; уговор бр. 114-451-00809/2005-01, Министарство за пољопривреду Републике Србије
  • Испитивање ефикасности вакцине класичне куге свиња у контролисаним условима; уговор бр.401-00-13700/2006-05, Министарство за пољопривреду Републике Србије
  • ,Мониторинг раширености резистентних зоонотских бактерија на труповима кланично обрађених свиња: уговор бр.401-00-13675/2006-05.Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2006
  • Испитивања утицаја амброзије на полне карактеристике и здравствено стање лабораторијских пацова: евиденциони број 104-401-02180/2006-04. Нови Сад, Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2006.

Међународни пројекти:

  • COST акција (COST Action FA1006) под називом “Plant Metabolic Engineering for High Value Products (PlantEngine)”, као представник менаџмент комитета за Србију, трајање акције од 19.04.2011.год. до 18.04.2015.год..
 • COST акција (COST Action BM1308) под називом: “Sharing advances on large animal models (SALAAM)”, као представник менаџмент комитета за Србију, трајање акције од 19.05.2014.год. до 18.05.2018.год..
 1. Учешће на скуповима:
 • 12 међународних скупова
  • 14 националних скупова

 

 1. Студијски боравак у иностранству:

            Тема студијског боравка:

Центар за тровање животиња, Ветеринарска фармакологија и токсикологија, Екотоксикологија.

Назив институције:

ASPCA Animal Poison Control Center (APCC) и Veterinary Biosciences, University of Illinois at Urbana–Champaign.

Држава, место и период боравка:

САД, Urbana–Champaign, 13.10.–21.11.2008.год.

 

 1. Чланство у научним и стручним асоцијацијама:
 • Ветеринарске коморе Србије (члан скупштине)
 • Етичке комисије за заштиту добробити огледних животиња, Универзитета у Новом Саду (потпредседник, у два мандата председник)

 

 1. Обуке:

– Ултразвучна дијагностка у ветерини
– Инерне провере за акредитацију лабораторије (СРПС/ИСО 17025:2006)
– Интерне провере према СРПС / ИСО 9001

– Добробит животиња
– ,,Proficiency Тesting,,

 

 1. Остале способности:

– Добро знање енлеског језика

– Добро познавање бројних програмских пакета („MS Word“, „MS Excell“, „MS Access“, „MS PowerPoint“, „Adobe Photoshop“, „ Adobe Acrobat“).

– Поседује возачку дозволу Б категорије.

– Смисао за тимски рад

 

 1. Тренутна позиција:

– Шеф одељења за испитивање лекова и токсикологију