dr Željko Mihaljev

zeljkom

dr sci. Željko Mihaljev, dipl.hem., naučni saradnik
Šef odeljenja za analitiku hemijskih elemenata, radiometriju i radijacionu higijenu

Kontakt:
Telefon: 021 4895 361; 021 4895 362
Mobilni: 064 818 54 19
E-mail: zeljko@niv.ns.ac.rs

Godina i mesto rođenja:1959. god., Bač, Republika Srbija.

Naučna oblast: biotehničke nauke – prehrambeno inženjerstvo, kvalitet i bezbednost
hrane i hrane za životinje

Osnovna istraživačka interesovanja:
Zaštita životne sredine sa težištem na kvalitet i bezbednost hrane animalnog porekla i hrane za životinje kao uže naučne discipline. Utvrđivanje nutritivne vrednosti namirnica animalnog porekla i hrane za životinje kao i ispitivanje nivoa zagađenosti hrane za životinje i namirnica animalnog porekla toksičnim elementima i radionuklidima. Određivanje osnovnih parametara radijacione sigurnosti u biotehnologiji kao i izučavanje translokacije i nakupljanja pomenutih zagađivača u pojedinim karikama lanca ishrane.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:
Određivanje nivoa mikro i makro elemenata kao i rezidua toksičnih elemenata savremenim analitičkim metodama (spektrofotometrija, emisiona plamena i atomska apsorpciona spektrometrija, induktivno spregnuta plazma sa masenom detekcijom, detekcija beta zračenja, gama-spektrometrija) u različitim uzorcima hrane i hrane za životinje. Ispitivanje nutritivnih svojstava hrane i hrane za životinje kao i dostupnosti različitih mineralnih elemenata sa ciljem preveniranja deficita i debalansa minerala u organizmu.
Praćenje opterećenosti biosfere radioaktivnim zagađivačima merenjem parametara prirodne i proizvedene radioaktivnosti: ukupne beta aktivnosti, aktivnosti K-40, U-235, U-238, Th-232, Be-7, Rb-87, Cs-137) kao i praćenje aktivnosti najtoksičnijeg, proizvedenog radionuklida: Sr-90.
Ispitivanja koncentracije toksičnih elemenata i nivoa radioaktivnosti sprovode se na različitim uzorcima iz životne sredine (mleko, meso, riba, med, žitarice, zemljište). Na osnovu navedenih merenja prati se translokacija i akumulacija navedenih zagađujućih materija u pojedinim organima i delovima biosfere.
Posebno se ističu istraživanja o ulozi selena u biohemijskim procesima, vezanim za antioksidativnu zaštitu koja još uvek nisu dovoljno proučena. Takođe, potrebe pojedinih vrsta domaćih životinja, pa i ljudi za selenom nisu pouzdano definisane i oko toga ne postoji opšta saglasnost. Primenom savremenih analitičkih metoda izučava se raspodela selena po tkivima i organima, što omogućava bolje poznavanje distribucije ovog važnog metaloida u organizmu domaćih životinja, a takođe i utvrđivanje optimalne i tolerantne koncentracije selena u hrani.

Obrazovanje:

Doktorsku disertaciju pod naslovom:

”Selen i avijarni antioksidativni kapacitet pilića”, odbranio 28. 03. 2014. godine u okviru Asocijacije centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja – ACIMSI, Centar za održivi razvoj i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu.

Magistarsku tezu pod naslovom:

“Doprinos metodologiji određivanja stroncijuma-90 u uzorcima iz životne sredine” odbranio 26. 04. 1999. godine u okviru međunarodnog, multidisciplinarnog TEMPUS centra za zaštitu životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu.

Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, grupa hemija, sa prosečnom ocenom 9.27 a diplomski rad pod nazivom „Uloga teorija u razvoju hemije kao prirodne nauke“ odbranio je 1981. godine.
Osnovnu školu je završio u Baču a gimnaziju u Bačkoj Palanci.
• za istraživača 1995. godine
• za istraživača-saradnika 1999. godine
• reizbor u zvanje istraživača-saradnika 2004. godine
• stručni savetnik 2012. godine
• naučni saradnik 2014. godine

Radno iskustvo: 30 godina.

Profesionalno iskustvo:
• Šef pogonske laboratorije u šećarni “Jugozapadna Bačka” u Baču;
• Samostalni savetnik za radiološku, hemijsku i biološku zaštitu u Pokrajinskom Sekretarijatu za narodnu odbranu;
• Istraživač u Naučnom institutu za veterinarstvo “Novi Sad” u Novom Sadu na poslovima kontrole kvaliteta i zdravstvene ispravnosti hrane za životinje i namirnica animalnog porekla.
• Šef odeljenja za analitiku hemijskih elemenata, radiometriju i radijacionu higijenu

Ostalo profesionalno iskustvo:
• Član Komisije za standarde iz oblasti metoda analize hrane za životinje
• Učestvovao u realizaciji teorijske nastave i izvođenju praktičnih vežbi iz predmeta “Radiobiologija, radijaciona higijena i zaštita od jonizujućih zračenja” za studente departmana za veterinarsku medicinu, Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu.

Učešće na naučnim simpozijumima:
• 36 međunarodnih skupova
• 40 nacionalnih skupova

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:
• Član Srpskog hemijskog društva-hemijskog društva Vojvodine
• Član društva za zaštitu od zračenja Vojvodine

Obuke (značajnije):
• Obuka i kurs u VARIAN-ovoj laboratoriji za razvoj analitičkih instrumenata, Zug, Švajcarska. Glavni instruktori : dr Chris Mullins, Varian, U.K. Ltd., Great Britain i dr Sigurds Skuijns, Varian International AG, Switzerland
• Radiohemiju i radijacionu higijenu usavršavao u naučnim institucijama u Sarajevu, Zagrebu, Skoplju i Ljubljani
• Mnogobrojne obuke, kursevi i seminari iz validacije i procene merne nesigurnosti analitičkih metoda u laboratorijskoj praksi

Znanje stranih jezika:
• engleski-aktivno
• nemački-pasivno
• francuski-pasivno

Ostale veštine:
Rad na računaru (Microsoft Office, SigmaStat, SPSS for Windows, Origin50), vozački ispit B kategorije.

Izbor publikacija:
1. Mihaljev Ž., Vesković M., Đurić G.(1990): Game as bioindicator of the radiocontamination.Acta Veterinaria, 40, 4, str.229-234 M23 3,0
2. Mihaljev Ž., Popović D., Đurić G., Slivka J.(1992): Natural radionuclides in honey.Acta Veterinaria, 42, 5-6, str.343-346, M23 3,0
3. Mihaljev Ž., Đilas S., Pavkov S.(2002): The possibility for the spectrophotometric determination of selenium in pharmacplpgical preparations.Proceedings, 9th Symposium on analytical and environmental problems, 30 September, Szeged, Hungary, Szeged, SZAB, str.10-13, ISBN 963-206-205-1 M33 1,0
4. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Ivančev A.(2006): Possibility of spectrophotometric determination of molybdenum in feed.Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, 7th International Szmposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, November 6-8, 2006, editor Davidescu Corneliu, Timisoara, Roumanian Academy, 2006, Str.247-250, ISBN 973-620-38-0 M33 1,0
5. Mihaljev Ž., Prunić B., Živkov-Baloš M.(2010): Određivanje čistoće aminokiselina merenjem optičke rotacije = Amino acid purity determination by measurement of optical rotation.Proceedings, 2nd Workshop FEDD-TO-FOOD FP/REGPOT-3 [i]XIV International Symposium Feed Technology, 19-21, 2010, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, 2010, str.189-195, ISBN 978-86-7994-020-9 (srpeng) M33 1,0
6. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Kapetanov M., Jakšić S.(2012): Content of microelements in wild birds in Vojvodina.Proceedings, [International symposium on hunting]‘Modern aspects of sustainable menagement of game population’, Zemun – Beograd, Serbia, 22-24 June, Zemun, Faculty of Agriculture, 134-136, ISBN 986-86-7834-153-3 M33 1,0
7. Mihaljev Ž., Marić B., Ratajac R., Živkov-Baloš M., Jakšić S.(2013): Confirmation of carbofuran poisoning of wildlife.Proceedings, [2nd International symposium on hunting]Modern aspects of sustainable management of game population, Novi Sad, 17-20 October, 2013 ; [organizer]Faculty of Agricuture, Novi Sad; [editors in chief Beuković Miloš], Novi Sad, Faculty of Agriculture, Str.249-253, ISBN 978-86-7520-279-0 M33 1,0
8. Mihaljev Ž., Orlić D., Štajner D., Živkov-Baloš M., Pavkov S.(2007): The influence of different levels of dietary selenium on its distribution in the organs of broiler chickens = Uticaj različitih nivoa dijetarnog selena na njegovu distribuciju u organizmu brojlera.Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, ISSN 0352-4906, 112, str.95-105 M52 1,5
9. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Stojanov I., Kapetanov M.(2011): Basic nutruents and minerals in the samples of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) from different sites = Sadržaj osnovnih hranljivih i mineralnih materija u uzorcima ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) sa različitih lokaliteta.Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, 60, 1/2, str.164-174 M52 1,5
10. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S. (2014): LEVELS OF SOME MICROELEMENTS AND ESSENTIAL HEAVY METALS IN HERBAL TEAS IN SERBIA, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 71 No. 3 pp. 385-391, 2014, ISSN 0001-6837, Polish Pharmaceutical Society M23 – 3,0
11. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S., Kartalović B., Ljubojević D.(2014): RADIOACTIVITY OF MILK IN THE TERRITORY OF VOJVODINA, II International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, Abstract Book, 553-557, Institute of Food Technology, University of Novi Sad, Novi Sad M33 – 1
12. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Jakšić S.(2015): LEVELS OF MACROELEMENTS AND TOXIC ELEMENTS IN HERBAL TEAS, Hemijska industrija, OnLine-First (00):29-29, DOI:10.2298/HEMIND130424029M M23 – 3,0