др Жељко Михаљев

zeljkom

др сци. Жељко Михаљев, дипл.хем., научни сарадник
Шеф одељења за аналитику хемијских елемената, радиометрију и радијациону хигијену

Контакт:
Телефон: 021 4895 361; 021 4895 362
Мобилни: 064 818 54 19
E-mail: zeljko@niv.ns.ac.rs

Година и место рођења:1959. год., Бач, Република Србија.

Научна област: биотехничке науке – прехрамбено инжењерство, квалитет и безбедност
хране и хране за животиње

Основна истраживачка интересовања:
Заштита животне средине са тежиштем на квалитет и безбедност хране анималног порекла и хране за животиње као уже научне дисциплине. Утврђивање нутритивне вредности намирница анималног порекла и хране за животиње као и испитивање нивоа загађености хране за животиње и намирница анималног порекла токсичним елементима и радионуклидима. Одређивање основних параметара радијационе сигурности у биотехнологији као и изучавање транслокације и накупљања поменутих загађивача у појединим карикама ланца исхране.

Главне свакодневне и истрживачке активности:
Одређивање нивоа микро и макро елемената као и резидуа токсичних елемената савременим аналитичким методама (спектрофотометрија, емисиона пламена и атомска апсорпциона спектрометрија, индуктивно спрегнута плазма са масеном детекцијом, детекција бета зрачења, гама-спектрометрија) у различитим узорцима хране и хране за животиње. Испитивање нутритивних својстава хране и хране за животиње као и доступности различитих минералних елемената са циљем превенирања дефицита и дебаланса минерала у организму.
Праћење оптерећености биосфере радиоактивним загађивачима мерењем параметара природне и произведене радиоактивности: укупне бета активности, активности K-40, U-235, U-238, Th-232, Be-7, Rb-87, Cs-137) као и праћење активности најтоксичнијег, произведеног радионуклида: Sr-90.
Испитивања концентрације токсичних елемената и нивоа радиоактивности спроводе се на различитим узорцима из животне средине (млеко, месо, риба, мед, житарице, земљиште). На основу наведених мерења прати се транслокација и акумулација наведених загађујућих материја у појединим органима и деловима биосфере.
Посебно се истичу истраживања о улози селена у биохемијским процесима, везаним за антиоксидативну заштиту која још увек нису довољно проучена. Такође, потребе појединих врста домаћих животиња, па и људи за селеном нису поуздано дефинисане и око тога не постоји општа сагласност. Применом савремених аналитичких метода изучава се расподела селена по ткивима и органима, што омогућава боље познавање дистрибуције овог важног металоида у организму домаћих животиња, а такође и утврђивање оптималне и толерантне концентрације селена у храни.

Образовање:

Докторску дисертацију под насловом:

”Селен и авијарни антиоксидативни капацитет пилића”, одбранио 28. 03. 2014. године у оквиру Асоцијације центара за интердисциплинарне и мултидисциплинарне студије и истраживања – АЦИМСИ, Центар за одрживи развој и животну средину, Универзитет у Новом Саду.

Магистарску тезу под насловом:

“Допринос методологији одређивања стронцијума-90 у узорцима из животне средине” одбранио 26. 04. 1999. године у оквиру међународног, мултидисциплинарног ТЕМПУС центра за заштиту животне средине, Универзитет у Новом Саду.

Дипломирао је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, група хемија, са просечном оценом 9.27 а дипломски рад под називом „Улога теорија у развоју хемије као природне науке“ одбранио је 1981. године.
Основну школу је завршио у Бачу а гимназију у Бачкој Паланци.
• за истраживача 1995. године
• за истраживача-сарадника 1999. године
• реизбор у звање истраживача-сарадника 2004. године
• стручни саветник 2012. године
• научни сарадник 2014. године

Радно искуство: 30 година.

Професионално искуство:
• Шеф погонске лабораторије у шећарни “Југозападна Бачка” у Бачу;
• Самостални саветник за радиолошку, хемијску и биолошку заштиту у Покрајинском Секретаријату за народну одбрану;
• Истраживач у Научном институту за ветеринарство “Нови Сад” у Новом Саду на пословима контроле квалитета и здравствене исправности хране за животиње и намирница анималног порекла.
• Шеф одељења за аналитику хемијских елемената, радиометрију и радијациону хигијену

Остало професионално искуство:
• Члан Комисије за стандарде из области метода анализе хране за животиње
• Учествовао у реализацији теоријске наставе и извођењу практичних вежби из предмета “Радиобиологија, радијациона хигијена и заштита од јонизујућих зрачења” за студенте департмана за ветеринарску медицину, Пољопривредног факултета у Новом Саду.

Учешће на научним симпозијумима:
• 36 међународних скупова
• 40 националних скупова

Чланство у научним и стручним удружењима:
• Члан Српског хемијског друштва-хемијског друштва Војводине
• Члан друштва за заштиту од зрачења Војводине

Обуке (значајније):
• Обука и курс у VARIAN-овој лабораторији за развој аналитичких инструмената, Zug, Швајцарска. Главни инструктори : др Chris Mullins, Varian, U.K. Ltd., Great Britain и др Sigurds Skuijns, Varian International AG, Switzerland
• Радиохемију и радијациону хигијену усавршавао у научним институцијама у Сарајеву, Загребу, Скопљу и Љубљани
• Многобројне обуке, курсеви и семинари из валидације и процене мерне несигурности аналитичких метода у лабораторијској пракси

Знање страних језика:
• енглески-активно
• немачки-пасивно
• француски-пасивно

Остале вештине:
Рад на рачунару (Microsoft Office, SigmaStat, SPSS for Windows, Origin50), возачки испит Б категорије.

Избор публикација:
1. Mihaljev Ž., Vesković M., Đurić G.(1990): Game as bioindicator of the radiocontamination.Acta Veterinaria, 40, 4, str.229-234 M23 3,0
2. Mihaljev Ž., Popović D., Đurić G., Slivka J.(1992): Natural radionuclides in honey.Acta Veterinaria, 42, 5-6, str.343-346, M23 3,0
3. Mihaljev Ž., Đilas S., Pavkov S.(2002): The possibility for the spectrophotometric determination of selenium in pharmacplpgical preparations.Proceedings, 9th Symposium on analytical and environmental problems, 30 September, Szeged, Hungary, Szeged, SZAB, str.10-13, ISBN 963-206-205-1 M33 1,0
4. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Ivančev A.(2006): Possibility of spectrophotometric determination of molybdenum in feed.Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, 7th International Szmposium on Metal Elements in Environment, Medicine and Biology, Timisoara, November 6-8, 2006, editor Davidescu Corneliu, Timisoara, Roumanian Academy, 2006, Str.247-250, ISBN 973-620-38-0 M33 1,0
5. Mihaljev Ž., Prunić B., Živkov-Baloš M.(2010): Određivanje čistoće aminokiselina merenjem optičke rotacije = Amino acid purity determination by measurement of optical rotation.Proceedings, 2nd Workshop FEDD-TO-FOOD FP/REGPOT-3 [i]XIV International Symposium Feed Technology, 19-21, 2010, Novi Sad, Institut za prehrambene tehnologije, 2010, str.189-195, ISBN 978-86-7994-020-9 (srpeng) M33 1,0
6. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Kapetanov M., Jakšić S.(2012): Content of microelements in wild birds in Vojvodina.Proceedings, [International symposium on hunting]‘Modern aspects of sustainable menagement of game population’, Zemun – Beograd, Serbia, 22-24 June, Zemun, Faculty of Agriculture, 134-136, ISBN 986-86-7834-153-3 M33 1,0
7. Mihaljev Ž., Marić B., Ratajac R., Živkov-Baloš M., Jakšić S.(2013): Confirmation of carbofuran poisoning of wildlife.Proceedings, [2nd International symposium on hunting]Modern aspects of sustainable management of game population, Novi Sad, 17-20 October, 2013 ; [organizer]Faculty of Agricuture, Novi Sad; [editors in chief Beuković Miloš], Novi Sad, Faculty of Agriculture, Str.249-253, ISBN 978-86-7520-279-0 M33 1,0
8. Mihaljev Ž., Orlić D., Štajner D., Živkov-Baloš M., Pavkov S.(2007): The influence of different levels of dietary selenium on its distribution in the organs of broiler chickens = Uticaj različitih nivoa dijetarnog selena na njegovu distribuciju u organizmu brojlera.Zbornik Matice srpske za prirodne nauke, ISSN 0352-4906, 112, str.95-105 M52 1,5
9. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Stojanov I., Kapetanov M.(2011): Basic nutruents and minerals in the samples of common ragweed (Ambrosia artemisiifolia L.) from different sites = Sadržaj osnovnih hranljivih i mineralnih materija u uzorcima ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) sa različitih lokaliteta.Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, 60, 1/2, str.164-174 M52 1,5
10. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S. (2014): LEVELS OF SOME MICROELEMENTS AND ESSENTIAL HEAVY METALS IN HERBAL TEAS IN SERBIA, Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol. 71 No. 3 pp. 385-391, 2014, ISSN 0001-6837, Polish Pharmaceutical Society M23 – 3,0
11. Mihaljev Ž., Živkov-Baloš M., Ćupić Ž., Jakšić S., Kartalović B., Ljubojević D.(2014): RADIOACTIVITY OF MILK IN THE TERRITORY OF VOJVODINA, II International Congress “Food Technology, Quality and Safety”, Abstract Book, 553-557, Institute of Food Technology, University of Novi Sad, Novi Sad M33 – 1
12. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov-Baloš M., Jakšić S.(2015): LEVELS OF MACROELEMENTS AND TOXIC ELEMENTS IN HERBAL TEAS, Hemijska industrija, OnLine-First (00):29-29, DOI:10.2298/HEMIND130424029M M23 – 3,0