dr Diana Lupulović

dianal

Kontakti:

Telefon: 021-4895-322
Mobilni: 064-169-86-78
E-mail: diana@niv.ns.ac.rs


dr
sci. vet. med. DIANA M. LUPULOVIĆ, naučni saradnik

Rođena 12.03. 1971. godine u Zrenjaninu, opština Zrenjanin, Republika Srbija.

Naučna oblast: Mikrobiologija-virusologija

Obrazovanje:
Dipromirala na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1997. godine, sa prosečnom ocenom 8,16. Magistarski rad odbranila je 2007. godine na Fakultetu veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, pod naslovom Ispitivanje humoralnog imunološkog odgovora krmača posle vakcinacije inaktivisanim vakcinama protiv parvoviroze svinja i perzistencije specifičnih materijalnih antitela kod njihove prasadi.

Radno angažovanje:
– od 1998. do 1998. PKB “Beograd” Padinska skela – farma goveda
– od 1998. do 1999. AD “Napredak” Stara Pazova
– od 2000. do danas Naučni institut za veterinarstvo “Novi Sad”, Odeljenje za virusologiju

Izbor u zvanja:
istraživač pripravnik, 2001. godine
istraživač saradnik, 2007. godine

Naučno-istraživački rad:
Ojavila preko 30 naučnih i stručnih radova

Članstvo u naučnim i stručnim asocojacijama:
Član Srpskog veterinarskog društva

Znanje stranih jezika:
engleski, aktivno
rumunski, pasivno