dr Milovan Jovičin

MilovanJ

Kontakt:


Telefon: 021 4895 317
Mobilni: 064 818 54 41

E-mail: milovan@niv.ns.ac.rs


dr Milovan Jovičin,
naučni saradnik

Datum rođenja: 17.02.1953. Ravno Selo, opština Vrbas

Naučna oblast: reprodukcija domaćih životinja

Obrazovanje:
- Osnovne studije na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Sarajevu 1976.
– Magistarska teza na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1988.- “Ispitivanje uticaja mikroorganizama na morfološka i fiziološka svojstva spermatozoida bika u svežoj i zamrznutoj spermi u toku godine”.
– Doktorska disertacijana Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu 1991. – “Ispitivanje uticaja stepena oštećenja akrozoma spermatozoida bika na koncepciju osemenjenih junica”.

Naučna zvanja:
- 1989. istraživač pripravnik
– 1992. naučni saradnik
– 1999. viši naučni saradnik
– 2014. naučni saradnik (reizbor)

Profesionalno iskustvo:
- juli 1976. – juni 1980. Opštinka veterinarska inspekcija, pri industriji mesa “Carnex” u Vrbasu
– juni 1980. avgust 1991. Zavod za reprodukciju i v. o. domaćih životinja u Novom Sadu i Temerinu
– septembar 1991. do danas – Odeljenje za reprodukciju NIV-NS

Naučno-istraživačka delatnost:
Objavio preko 150 naučnih i stručnih radova
Koordinator 7 i učesnik u 18 nacionalnih naučnih projekata

Osnovna istraživačka interesovanja:
- Morfologija spermatozoida i mikroflora semena;
– Mikroflora materice krava;
– Metabolički profil i poremećaji metabolizma;
– Patenti i tehnološka unapređenja;
– Reproduktivni poremećaji izazvani infektivnim agensima;
– Menadžment stada, metabolizam i ishrana;

Izbor publikacija (5-10):

Objavio preko 150 naučnih i stručnih radova

– Jovičin M.: Fertility of fozen bvine semen predicted by a trypan blue-nigrosine-eosine Method. 25. Congress of the World Veterinary Association, Yokohama, Japan, Abstracts (WVA Scientific Programme), str. 86, 1995 (eng)

– Jovičin M., Nemeš Ž., Boroš I., Jakovljević G., Kašić M., Salma J., Glavonić L.: Steonost krava u zavisnosti od citološkog i mikrobiološkog kvaliteta zamrznutog semena bikova. Zbornik naučnih radova Agroekonomik, str. 329-339, 1997 (srp)

– Jovičin M.,Kovačević M., Suvajdžić L., Lalić M., Boroš I.: Importance of cytological findings in smears of endometrial biopsy of cows. Macedonian Journal of Reproduction, Str. 113-18, 1998 (eng)

– Jovičin M.,Petrujkić T.: Biopsija uterusa i subestralno lečenje endometritisa krava. Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Budva, 12 -16 jun 2000 godine, Zbornik radova, str. 21-34, Beograd, Fakultet veterinarske medicine, 2000 (srp)

– Lalić M., Jovičin M.,Pavlović R.: Univerzalna opružna predželudačna sonda UPS – NS (Universal forestomach coil sound UPS – NS). Veterinarski žurnal Republike Srpske, tr. 188-192, 2001 (srp)

– Jovičin M., Kovačević M., Milovanović A., Barna T., Košarčić S., Šamanc H.: Grafički prikaz rezultata metaboličkog profila u odnosu na reproduktvne pokazatelje muznih krava. 5. simpozijum Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda, Banja Kanjiža, 4.-7. jul 2007. godine, urednik Horea Šamanc, Poremećaji zdravlja krava u puerperijumu i zdravstveni status teladi, str. 201-211, Beograd, Veterinarska komora Srbije, 2007 (srp)

– Jovičin M., Milovanović A., Žikić D., Kovačević M., Košarčić S., Dražić M., Barna T.: Evaluation of rumen Protosoal Ecosystem stability Determined by Lugol’s Iodine Index of Chromaticity in Dairy Cows. 6th International Symposium on Biocides in Public Health and Environment, October 06-07.2009, Belgrade, editor Veselin B. Radonjić, Proceedings, Str. 209-211, Beograd, Institute for Disinfection and Vector Control, 2009 (eng)

– Jovičin M., Jocić A., Stančić I., Došen R., Rogožarski D., Mirilović M.: Morphological analysis of boar spermatozoa by age and breed. Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, str. 84-94, 2012 (srp)

– Jovičin M., Kovačević M., Milanov D., Milovanović A., Bugarski D., Pušić I., Barna T., Lazov Z., Dražić M.: KOLPOSKOP za savremenu dijagnostiku reproduktivnog stanja polnih organa i znakova polnog žara krava plotkinja : isprava o malom patentu : broj 1278U. Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2012

– Živkov-Baloš M., Jakšić S., Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Stojanov I., Apić J., Jovičin M.: Mikroelementi i teški metali u mleku krava sa različitih lokaliteta Srbije..Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 317-328, 2013 (srp)

Projekti:
Koordinator 7 i učesnik u 18 nacionalnih naučnih projekata

Nacionalni projkti:

Projekti Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srbije

– Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja evidencioni broj projekta 31071 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Dubravka Milanov.

– Projekat Pokrajinskog Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

– Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APVojvodini

Ekspertka oblast:

– morfologija spermatozoida i mikroflora semena;

– mikroflora materice krava;

– metabolički profil i poremećaji metabolizma;

Učešće na naučnim simpozijumima:

– 3 međunarodna simpozijuma

– 15 nacionalnih simpozijuma

Članstvo u naučnim i stručnim udruženjima:

– Veterinarska komora Srbije

– European Society for Domestic Animal Reproduction – ESDAR

– Srpsko veterinarsko društvo

– Udruženja evropskih bujatričara

– Udruženja bujatričara Srbije

Obuke:

– Ultrazvučna dijagnostka u veterini

– Interne provere prema SRPS ISO 9001

Učešće u Komisijama za ocenu i odbranu:

– doktorskih disertacija (6),

– magistarskih teza (12),

– specijalistički radova (7),

– mentorski rad za jednog stipendistu MNTR

Nagrade, priznanja:

1. CATHETER FOR ENDOMETRIAL BIOPSY FOR LARGE ANIMALS;

Opis: Diploma i pehar (Jerome Cup) na „IV GENIUS International Invention Exhibition”, Budapest, Hungary.Link: http://niv.ns.ac.rs (biblioteka);

2. COLPOSCOPE FOR LARGE ANIMALS;

Opis: Diploma i pehar (Jerome Cup) na „IV GENIUS International Invention Exhibition”, Budapest, Hungary.Link: http://niv.ns.ac.rs (biblioteka);

Aktivnosti u stručnoj komisiji za Ispitivanje lekova i medicinskih sredstava:

Rešenje za stavljanje u promet pomoćnog lekovitog sredstva pod nazivom “VETER U ad us. vet.”;

Link: Savezno ministarstvo privrede i unutrašnje trgovine Broj 5535/2 od 28.11.2002. godine;

Ostale sposobnosti:

– Dobro poznavanje rada na računaru (M. Office)
– Smisao za timski rad

Trenutna pozicija:

– naučni saradnik u odeljenju za reprodukciju