др Милован Јовичин

MilovanJ

Контакт:


Телефон: 021 4895 317
Мобилни: 064 818 54 41

E-mail: milovan@niv.ns.ac.rs


др Милован Јовичин,
научни сарадник

Датум рођења: 17.02.1953. Равно Село, општина Врбас

Научна област: репродукција домаћих животиња

Образовање:
- Основне студије на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Сарајеву 1976.
– Магистарска теза на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1988.- “Испитивање утицаја микроорганизама на морфолошка и физиолошка својства сперматозоида бика у свежој и замрзнутој сперми у току године”.
– Докторска дисертацијана Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1991. – “Испитивање утицаја степена оштећења акрозома сперматозоида бика на концепцију осемењених јуница”.

Научна звања:
- 1989. истраживач приправник
– 1992. научни сарадник
– 1999. виши научни сарадник
– 2014. научни сарадник (реизбор)

Професионално искуство:
- јули 1976. – јуни 1980. Општинка ветеринарска инспекција, при индустрији меса “Carnex” у Врбасу
– јуни 1980. август 1991. Завод за репродукцију и в. о. домаћих животиња у Новом Саду и Темерину
– септембар 1991. до данас – Одељење за репродукцију НИВ-НС

Научно-истраживачка делатност:
Објавиo преко 150 научних и стручних радова
Координатор 7 и учесник у 18 националних научних пројеката

Основна истраживачка интересовања:
- Морфологија сперматозоида и микрофлора семена;
– Микрофлора материце крава;
– Метаболички профил и поремећаји метаболизма;
– Патенти и технолошка унапређења;
– Репродуктивни поремећаји изазвани инфективним агенсима;
– Менаџмент стада, метаболизам и исхрана;

Избор публикација (5-10):

Објавиo преко 150 научних и стручних радова

– Jovičin M.: Fertility of fozen bvine semen predicted by a trypan blue-nigrosine-eosine Method. 25. Congress of the World Veterinary Association, Yokohama, Japan, Abstracts (WVA Scientific Programme), str. 86, 1995 (eng)

– Jovičin M., Nemeš Ž., Boroš I., Jakovljević G., Kašić M., Salma J., Glavonić L.: Steonost krava u zavisnosti od citološkog i mikrobiološkog kvaliteta zamrznutog semena bikova. Zbornik naučnih radova Agroekonomik, str. 329-339, 1997 (srp)

– Jovičin M.,Kovačević M., Suvajdžić L., Lalić M., Boroš I.: Importance of cytological findings in smears of endometrial biopsy of cows. Macedonian Journal of Reproduction, Str. 113-18, 1998 (eng)

– Jovičin M.,Petrujkić T.: Biopsija uterusa i subestralno lečenje endometritisa krava. Drugo savetovanje iz kliničke patologije i terapije životinja, Budva, 12 -16 jun 2000 godine, Zbornik radova, str. 21-34, Beograd, Fakultet veterinarske medicine, 2000 (srp)

– Lalić M., Jovičin M.,Pavlović R.: Univerzalna opružna predželudačna sonda UPS – NS (Universal forestomach coil sound UPS – NS). Veterinarski žurnal Republike Srpske, tr. 188-192, 2001 (srp)

– Jovičin M., Kovačević M., Milovanović A., Barna T., Košarčić S., Šamanc H.: Grafički prikaz rezultata metaboličkog profila u odnosu na reproduktvne pokazatelje muznih krava. 5. simpozijum Ishrana, reprodukcija i zaštita zdravlja goveda, Banja Kanjiža, 4.-7. jul 2007. godine, urednik Horea Šamanc, Poremećaji zdravlja krava u puerperijumu i zdravstveni status teladi, str. 201-211, Beograd, Veterinarska komora Srbije, 2007 (srp)

– Jovičin M., Milovanović A., Žikić D., Kovačević M., Košarčić S., Dražić M., Barna T.: Evaluation of rumen Protosoal Ecosystem stability Determined by Lugol’s Iodine Index of Chromaticity in Dairy Cows. 6th International Symposium on Biocides in Public Health and Environment, October 06-07.2009, Belgrade, editor Veselin B. Radonjić, Proceedings, Str. 209-211, Beograd, Institute for Disinfection and Vector Control, 2009 (eng)

– Jovičin M., Jocić A., Stančić I., Došen R., Rogožarski D., Mirilović M.: Morphological analysis of boar spermatozoa by age and breed. Savremena poljoprivreda, ISSN 0350-1205, str. 84-94, 2012 (srp)

– Jovičin M., Kovačević M., Milanov D., Milovanović A., Bugarski D., Pušić I., Barna T., Lazov Z., Dražić M.: KOLPOSKOP za savremenu dijagnostiku reproduktivnog stanja polnih organa i znakova polnog žara krava plotkinja : isprava o malom patentu : broj 1278U. Beograd, Zavod za intelektualnu svojinu, 2012

– Živkov-Baloš M., Jakšić S., Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Stojanov I., Apić J., Jovičin M.: Mikroelementi i teški metali u mleku krava sa različitih lokaliteta Srbije..Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 317-328, 2013 (srp)

Пројекти:
Координатор 7 и учесник у 18 националних научних пројеката

Национални пројкти:

Пројекти Министарства науке и технологије Републике Србије

– Истраживање фармаколошких карактеристика антимикробних агенаса, увођење нових технолошких решења и алтернативних метода профилаксе с циљем да се побољша контрола инфективних обољења домаћих животиња evidencioni broj projekta 31071 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Dubravka Milanov.

– Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој

– Анализа опасности, процена ризика и идентификација контролних мера за безбедност хране у фармском узгоју животиња у АПВојводини

Експертка област:

– морфологија сперматозоида и микрофлора семена;

– микрофлора материце крава;

– метаболички профил и поремећаји метаболизма;

Учешће на научним симпозијумима:

– 3 међународна симпозијума

– 15 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Ветеринарска комора Србије

– European Society for Domestic Animal Reproduction – ESDAR

– Српско ветеринарско друштвo

– Удружења европских бујатричара

– Удружења бујатричара Србије

Обуке:

– Ултразвучна дијагностка у ветерини

– Интерне провере према СРПС ИСО 9001

Учешће у Комисијама за оцену и одбрану:

– докторских дисертација (6),

– магистарских теза (12),

– специјалистички радова (7),

– менторски рад за једног стипендисту МНТР

Награде, признања:

1. CATHETER FOR ENDOMETRIAL BIOPSY FOR LARGE ANIMALS;

Опис: Диплома и пехар (Jerome Cup) на „IV GENIUS International Invention Exhibition”, Budapest, Hungary.Link: http://niv.ns.ac.rs (biblioteka);

2. COLPOSCOPE FOR LARGE ANIMALS;

Опис: Диплома и пехар (Jerome Cup) на „IV GENIUS International Invention Exhibition”, Budapest, Hungary.Link: http://niv.ns.ac.rs (biblioteka);

Активности у стручној комисији за Испитивање лекова и медицинских средстава:

Решење за стављање у промет помоћног лековитог средства под називом “ВЕТЕР У ад ус. вет.”;

Link: Савезно министарство привреде и унутрашње трговине Број 5535/2 од 28.11.2002. године;

Остале способности:

– Добро познавање рада на rачунару (M. Office)
– Смисао за тимски рад

Тренутна позиција:

– научни сарадник у одељењу за репродукцију