У часопису “АГРАР” број 61-62 објављен је текс интервјуа директора Института

Др Мирослав Ћирковић, директор Научног института зa ветеринарство„Нови Сад”

ИНСТИТУТ РЕСПЕКТА И УГЛЕДА

Изузетно успешну прошлу пословну годину запослени у Научном институту за
ветеринарство „Нови Сад” заокружили су добијањем престижнв националне награде за пословну изврсност “Оскар квалитета”.

На тај начин су Фондација за културу квалитета и изврсност (FQCE) Привредна комора Србије и Министарство привреде Републике Србије широј јавности предочили импресиван самопрегоран и високовреднован рад стручњака назначене кредибилне институције.
Ово престижно признање за пословну изврсност које нам је додељено у области “Партнерство и ресурси” и “Процеси, производи и услуге” (у конкуренцији од преко 300 пријављених учесника) тражи од нас нова достигнућа, јер смо позиционирани међу установе које имају за обавезу и одговорност да константно раде на унапређењу свог пословања у интересу сарадника и партнера – наводи др Мирослав Ћирковић, директор Научног института за ветерикарство „Нови Сад” у ексклузивном интервју за магазин„Аграр”.
Колико ова независна и неутрална награда за врхунске резултате постигнуте на развоју и инапређењу организације и пословне изврсности, одсликава вишедеценијско постојање Института?
Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” је већ пуних 65 година научна институција чија је основна делатност научноистраживачки и специјалистички рад у области ветеринарске медицине и безбедности хране
Општа је оцена да смо научноистраживачким радом и трансфером знања у праксу одговорили свим захтевима савремене ветеринарскре медицине у складу са међународним стандардима. У подручју научно истраживачке делатности и процеса лабараторијских и клиничких испитивања развили смо стратешке и оперативне програме развоја у области заштите здравља животиња, безбедности хране животињског порекла укључујући и храну за животиње, који су засновани на међународним прописима и стандардима. Да би још више унапредили рад Института током протекле године су адаптиране три нове лабораторије и то лабораторија за физичко-хемијско испитиванје воде, лабораторија за парзитологију, патохистологију и лабораторија за радиометрију и радијациону хигијену. У лабораторији за радијациону хигијену радиће се превасходно анализе на садржај стронцијума и цезијума у храни што се тренутно ради у веома малом броју лабораторија у нашој зенљи.
Шта Институт чини на развоју стратешких програма?
Првенствена наша обавеза је рад на заштити, очувању и унапређењу здравља животиња, лабораторијских, клиничких и епизоотиолошких испитивања болести животиња, као и на пословима у области репродукције домаћих животиња, здравствене исправности и квалитета намирница и хране за животиње, уз развој и примену интегрисаног система за безбедност хране (ХАЦЦП систем). Зачајни су наши успеси на испитивању лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини, едукације власника животиња и произвођача хране, остварени резултати који представљају основу за решавање многих стратешких проблема научног и привредног развоја наше земље. Заправо, ми смо акредитовали своје лабораторије пре више од 10 година и тренутно имамо акредитовано 117 метода из домена заштите здравља животиња, активности лекова и безбедности хране, према захтевима стандарда СРПС ИСО/ИЕЦ 17025; 2006. Такође имамо и сертификован систем менаџмента према захтевима стандарда СРПС ИСО 9001:2008.
Како Институ делује у овим тржишним условима?
Развој и пословна политика Института заснована је на успостављању, примени и одржавању тржишно орјентисаног пословног система на принципима менаџмента квалитетом. Стално одржавамо и унапређујемо научноистраживачки рад, стандардизацију иувођење нових метода испитивања, добру клиничку и лабораторијску праксу. Определили смо се за систем менаџмента квалитетом базираног на управљању процесима за који су захтеви дати у међународним стандардима и акредитовању лабораторија према међународном стандарду.
У којој мери Научни институт за ветеринарство “Нови Сад” (основан 1950. године са задатком да се на научној основи бави сузбијањем заразних болести) то чини и данас?
To нам је делатност коју са великим успехом чинимо и сада, ангажовањем под надлежности како Министарства за пољопривреду и Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Ми остварујемо непосредну сарадњу са организацијама у области сточарства, прехрамбене индустрије, тржишта намирница и другим привредним субјектима, уз обављање послова из области здравствене заштите домаћих животиња.
Каква је„лична карта” Института?
Организациона структура обухвата два Завода са 13 одељења и лабараторија, У Институту је запослено 75 радника, од тога 23 доктора наука, пет истраживача сарадника, пет истраживача приправника и четири истраживача са стручним звањем.
На који начин се одвија ваше пословање?
Приходе остварујемо из научноистраживачке делатности у оквиру пројеката републичког, покрајинског и међународног значаја.
Наравно ту је и 400 производних привредних субјеката. Импресивна је и бројка од преко 250.000 узорака и више од 450.000 анализа које се односе на микробиолошка, хемијска, биохемијска, имунолошка и друга испитивања, a које испитамо током године.
Ваша научно истраживачка делатност је препозната и ван граница земље?
Током шесдесетпет година постали смо једна од водећа институција у својој делатности у земљи и региону. Реализовали смовише 32 међународна пројекта, 129 националних пројеката, објавили 5.500 научних радова, снимљена 24 научно популарна и образовна филма издато 53 монографијске публикације. Данас је Институт носиоц три пројекта из области биотехнологије које финансира Министарство за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије, два пројекта из области биотехнологије које финансира Секретаријат за науку и технолошки развој АП Војводине и учествује у међународним пројектима ФП 7, КОСТ и ИПА. Са циљем да упозна ширу научну и стручну јавност о резултатима рада у области ветеринарске медицине и биоосигурности хране.Укључени смоу пројекте Европске уније, а реализујемо и пројекте који се односе на испитивање присуства одређених заразних болести, програме превенције и контроле заразних болестри, здравствене исправности хране и хране за животиње, у циљу очувања здравог сточног фонда и безбедне хране.
Каква сепажња поклањастандардимауправљања квалитетом?
Стално унапређујемо систем управљања квалитетом. Остварени стандарди ИСО нам омогућују компатибилност наших лабараторијских испитивања са испитивањима било где у Европској унији. Овлашћени смо за обављање испитивања пољопривредних и прехрамбених производа и прерађевина у извозу и увозу. Свесни смо и да развој сточарске производње и интензивна међународна размена захтева обезбеђивање високог нивоа здравствене заштите животиња и безбедност хране, јер се само од здравих животиња може обезбедити висок прираст, нормална репродукција и квалитетни производи, што пред ветеринарску струку и произвођаче хране ставља нове изазове.
У ком правцу ће се кретати активност Института?
Желимо да осигурамо место лидера у области ветеринарске медицине и биосигурности хране у Региону и да стално одржавамо и унапређујемо научноистраживачки рад, статус референтних лабараторија и укупни развој Института, стандардизацију и увођење нових метода испитивања, као и добру клиничку и лабараторијску праксу. Даље укључивање у пројекте Европске уније, у регионалне пројекте, осавремењавање наше лабараторије и увођење нових метода испитивања, како би систем акредитације ставили најош виши ниво, уздобијања новихмеђународних сертификација нам је приоритет.