др Живослав Гргић

zika

Контакт:

Телефон: +381 214895331
Мобилни:+381 641920869
E-mail: grgic@niv.ns.ac.rs

 

др сц. вет. мед. Живослав Гргић, научни сарадник

Датум рођења:28.03.1964. године у Сарајеву, бивша СФРЈ Република Босна и Херцеговина.

Научна област: микробиологија и инфективне болести

 Образовање и стручно усавршавање:

Дипломирао на Ветеринарском факултету Универзитета у Сарајеву 1989. године.

Магистрирао 2000. г. из области Микробиологија и заразне болести под насловом: “Лептоспироза домаћих животиња и људи епизоотиолошко-епидемиолошке карактеристике у Јужнобачком региону” на Ветеринарском факултету Универзитета у Београду.

Докторао 2011. године са темом: “Упоредно испитивање бактериолошких и серолошких метода и полимераза ланчане реакције у дијагностици лептоспирозе говеда” на Факултету ветеринарске медицине Универзитета у Београду.

Научна звања:

– 1995. истраживач приправник
– 1999. истраживач
– 2001. истраживач сарадник
– 2012. научни сарадник

Публикације:

 Објавио преко 170 научна и стручна рада.

 Пројекти:

 • руководилац 1 националног научноистраживачких пројеката
 • учествовао у 10 националних научноистраживачких пројеката:

Професионално искуство:

 • Од септембра до децембра 1990 – Ветеринаринар задужен за репродукцију на свињогојској фарми у Фаркаждину.
 • Од 1991 до 1993 на пословима здравствене заштите расплодних бикова и производњи и контроли дубоко замрзнутог семена бикова у “Научном институте за репродукцију и ембриотрансфер” у Темерину.
 • Од октобра 1994 до данас запослен у Научном Институту за ветеринарство “Нови Сад” у Новом Саду на одељењу за серолошко – имунолошка испитивања.

Истраживачка интересовања:

Микробиологија и заразне болести – имунологија и бактериологија, имунобиолошких средстава намењених за употребу у ветеринарској медицини

 • Најбитније истраживачке активности:
 • детекција бактеријских, рикетсиских и паразитских болести животиња класичним лабораторијским методама (изолација, слајд аглутинација, спора аглутинација, микроскопска аглутинација у тамном пољу, реакција везивања комплемента (РВК), ЕЛИСА, АГИД тест, ланчана реакција полимеризације (ПЦР);
 • умножавање и одржавање култура бактерија;
 • превенција, контрола и ерадикација заразних болати животиња и зооноза;
 • лабораторијска и теренска испитивања вакцина (укључујући испитивање активне субстанце, стерилности, сигурности и ефикасности);
 • детекција бактерија у животној средини и код дивљих животиња;

Избор публикација:

 

Видић B., Grgić Ž., Lalić M., Milanov D., Savić-Jevđenić S., Stojanov I., Dugalić-Vrdnić N., Erski-Biljić M., Ivetić V., Pavlović I., Valčić M., Đuričić B., Jovičić-Mrvić V., Pavlović V., Boboш S., Zgomba M., Petrić D., Stojanović D.: Nove metode i sredstva u dijagnostikovanju bakterijskih i parazitskih oboljenja domaćih životinja. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2002

Vidić B., Orlić D., Kovačević M., Stojanović D., Živkov-Baloш M., Petrović J., Stojanov I., Grgić Ž., Savić S., Ratajac R., Doшen R., Prodanov J., Mihaljev Ž., Jakшić S.: Program biotehnoloшkih postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-02583/2010-01. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010

Grgić Ž.: Uporedno ispitivanje bakterioloшkih i seroloшkih metoda i polimeraza lančane reakcije u dijagnostici leptospiroze goveda = Comparative Investigation of Bacteriological and Serological Methods and Polymerase Chain Reaction in the Diagnostics of Leptospirosis in Cattle : doktorska disertacija. Beograd, Fakultet veterinarske medicine, Katedra za zarazne bolesti životinja i bolesti pčela, 2011
M71 6,0

Vidić B., Boboш S., Lazić S., Grgić Ž., Hristovski M., Zorić M.: Q-Fever (Coxiella burnetii) in cows with reproductive disorders 1-7 Mac. Macedonian Veterinary Review, str. 1-7, 1995 (srp)
M23 3,0

Grgić Ž., Vidić B., Lazić S., Stojanov I.: Paratuberkuloza (Johne-ova bolest). Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 481-489, 1996 (srp)
M51 2,0

Vidić B., Lalić M., Šeguljev Z., Grgić Ž.: Seroprevalence of Leptospira interrogans serovar hardjo in cows and isolation from urine. Acta Veterinaria, str. 15-21, 1997 (srp)
M23 3,0

Vidić B., Grgić Ž., Bjelajac B., Trkulja R.: Ispitivanje rasprostranjenosti paratuberkuloze kod goveda i ovaca. Veterinarski glasnik, ISSN 0350-2457, str. 9-16, 2001 (srp)
M51 2,0

Grgić Ž., Vidić B., Savić S., Milovanović A.: Ispitivanje prisustva infekcije sa Brucella ovis (Ovine epididimitis) kod ovaca. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 17-25, 2009 (srp)
M53 1,0

Grgić Ž., Đuričić B., Vidić B., Savić S., Puшić I.: Application of polymerase chain reaction (PCR) in detection of L. interrogans serotype hardjo in cattle. Second International epizootiology Symposium [i] XIV Serbian epizootiology days, April 18-21, 2012, Belgrade, glavni i odgovorni urednik Tamaш Petrović, Proceedings, Str. 108-116, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2012 (eng)
M63 0,5

Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Milanov D., Stojanović D., Šeguljev Z.: Study on clinical and laboratory diagnostic of lyme disease in dogs after experimental infection. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, Str. 343-351, 2012 (eng)
M23 3,0

Petrović J., Pušić I., Milanov D., Urošević M., Stojanov I., Grgić Ž.: Role of the jackal in sylvatic trichinellosis in Serbia. Second International epizootiology Symposium [i] XIV Serbian epizootiology days, April 18-21, 2012, Belgrade, glavni i odgovorni urednik Tamaш Petrović, Proceedings, Str. 157-162, Beograd, SVD, Sekcija za zoonoze, 2012 (eng)
M63 0,5

Savić S., Vidić B., Grgić Ž., Gioia B., Gradoni L.: Serological and clinical evidence of leishmaniosis in a dog population living in a farm in Northern Serbia. International SCIVAC congress canine leishmaniosis and other vector-borne diseases: Our current state of knowledge, March 8th-10th 2013, Pisa, Italy, Congress Proceedings, Str. 120-122, Pisa, SCIVAC, 2013 (eng)
M33 1,0

Savić S., Vidić B., Lupulović D., Grgić Ž., Medić S.: Findings of specific antibodies against Borrelia burgodrferi inhorses. The 23rd International Symposium ‘New Technologies Incotempotary Animal production’ June 19-21, 2013, Novi Sad, Serbia, editor in chief Milan Popović, Proceedinga, Str. 288-290, Novi Sad, Faculty of Agriculture, 2013 (eng)
M33 1,0

Savić S., Vidić B., Bugarski D., Grgić Ž.: Detection of specific antibodies against mycoplasma bovis calves (beef cattle). XIII Middle European Buiatrics Congress, Belgrade, Serbia, June 5-8, 2013, CongressProceedings, Str. 511-514, Belgrade, Serbian Buiatrics Association, 2013 (eng)
M33 1,0

Petrović J., Grgić Ž., Živkov-Baloш M.: Molecular diagnostics of trichinella species: new data on trichinella life cycle in Vojvodina region. Conference Meat and Meat Products – Perspectives of Sustainable Production, Belgrade, 10th-12th June, 2013 ; [organizer] Institute of Meat Hygiene and Technology, Belgrade ; [editors in chief Slobodan Lilić, Vesna Đorđević], Proceedings, Str. 153-158, Belgrade, Institute of Meat Hygiene and Technology, 2013 (eng)
M31 3,0

Potkonjak A., Savić S., Grgić Ž., Lako B., Vračar V., Rajković D., Juriшić A., Petrović A.: Nalaz genoma uzročnika anaplasma phagocytophilum u krpeljima sa područja Vojvodine, Srbija. Arhiv veterinarske medicine, ISSN 1820-9955, Str. 29-43, 2013 (srp)
M52 1,5

Пројекти:

Нове методе и средства у дијагностиковању бактеријских и паразитских обољења домаћих животиња – БТР.5.05.4332.Б – координатор пројекта Бранка Видић. 2002.

Развој технолошких поступака и програма за дијагностиковање и контролу заразних болести говеда, оваца и свиња : евиденциони број пројекта ТР-6862Б / руководилац пројекта Бранка Видић.

Епизоотиолошка студија, ветеринарска и сточарско-селекцијска контрола приплодних нерастова за вештачко осемењавање из репродукцијских центара и усаглашавање клиничке и лабораторијске праксе са земљама ЕУ : уговор бр.401-00-06729/2005-05 / носилац пројекта Милован Јовичин ; 2005.

Истраживања у циљу унапређења заштите здравља и репродукције животиња и здравствене исправности намирница анималног порекла и сточне хране- руководилац пројекта Зоран Машић период реализације 1996-2000

Нове методе и средства у дијагностиковању бактеријских и паразитских обољења домаћих животиња – Евиденциони број: БТР.5.05.4332.Б; координатор пројекта Бранка Видић.- 2002.

Испитивање отпадних вода на местима производње намирница анималног порекла и предлог санације примарних третмана са циљем заштите природних реципијената / Евиденциони број: 4/1-02-013/02-1 : координатор пројекта Славица Кошарчић, 2002

Развој технолошких поступака и програма за дијагностиковање и контролу заразних болести говеда, оваца и свиња : евиденциони број пројекта ТР-6862Б / руководилац пројекта Бранка Видић.- 2005.

Контрола биохазардних агенаса на фармама и примена биотехнолошких поступака са циљем да се редукују ризици у систему безбедне хране и обезбеди нешкодљиво уклањање анималног отпада – евиденциони број пројекта 20133 : руководилац пројекта Бранка Видић период реализације 2008-2010

Analiza opasnosti, procena rizika i identifikacija kontrolnih mera za bezbednost hrane u farmskom uzgoju životinja u APV : ugovor broj 114-451-00536/2005-01, nastavak ugovor 114-451-00939/2006-03 / rukovodilac projekta Jelena Petrović.- Novi Sad : 2006-7.

Биотехнолошки поступци у етиолошкој дијагностици вирусних и бактеријских инфекција, макробиолошких контамината хране и биолошких производа у ветеринарској медицини – евиденциони број пројекта 20115 : / руководилац пројекта Сава Лазић.- период реализације 2008.

Програм биотехнолошких поступака за дијагностику и контролу трихинелозе на подручју АП Војводине : уговор број 114-451-01036/2008-03 / руководилац пројекта Бранка Видић., 2008.

Праћење здравственог стања дивљачи и увођење нових биотехнолошких поступака у детекцији заразних и зоонозних агенаса – анализа ризика за здравље људи, домаћих и дивљих животиња и контаминацију животне средине = Wild animal health monitoring and introduction of new biotechnology procedures in detection of infectious and zoonotic agents risk analysis for human health, domestic and wild animal health and for environmental contamination : евиденциони број пројекта 31084 : / руководилац пројекта Тамаш Петровић.- период реализације 2011-2014

Испитивање присуства нивоа преваленце за паратуберцулозу код оваца и музних крава и мере контроле. – 401-00-06728/2005-05. Др. Бранка Видић, (2005-2006).

Испитивање присуства инфекције са Brucella ovis (епидимитис) код оваца. – 401-00-06727/2005-05, Руководилац пројекта Др. Бранка Видић, (2005-2006).

Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде – Управа за ветерину

 Estimation of the prevalence of Leptospira interrogans serotype hardjo in cattle and control measures; – 401-00-13707/2006-05 ; Руководилац пројекта мр. Живослав Гргић; 2006-2007.

 Чланство у научним и стручним удружењима:
– Српско ветеринарско друштво
– Друштво микробиолога Србије
– Удружење лептоспиролога Европе (European Leptospirosis Society – ELS)

Учешће на скуповима:
2 међународна скупа
12 националних скупова

Знање страних језика:
енглески, активно