др Игор Стојанов

igor

Контакт:

Телефон: 021-4895-345
Мобилни: 064-818-54-20
Е-mail: igor@niv.ns.ac.rs

др сци. вет. мед. Игор Стојанов, научни саветник
Рођен: 21. 09. 1966. године у Новом Саду, општина Нови Сад, Република Србија
Образовање:
Основне студије дипломираo на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду, 1993.
године са просечном оценом 8,00.

Магистарску тезу: под насловом- „Присуство Campylobacter врста у репродуктивном тракту кока носиља и могућност преношења на пилиће“ одбранио је 1999. године на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду.

Докторску дисертацију: под насловом: „Испитивање утицаја имунских чинилица на појаву кампилобактериозе живине“ одбранио 2007. год. на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду.

Професионално искуство-кретање у служби:
1993-1994. год. – приправник у институту за репродукцију и вештачко осемењавање у Темерину и радио у лабораторији за контролу семена
1994. до данас – ради у Научном институту за ветеринарство Нови Сад у Новом Саду на Одељењу за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
2000-2013. год. –  Шeф Oдeљeњa зa клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
2013. год. – Oдeљeњa зa клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
2014. до данас – Шeф Oдeљeњa зa клиничку бактериологију, микологију и паразитологију
Избор у звања:
1994. године  Истрaживaч припрaвник
1999. године Истраживач сарадник
2007. године Научни сарадник
2012. године Виши научни сарадник

Шира и ужа научна област:
Област: биотехничке науке; Грана: ветеринарство; Научна дисциплина: предклиничка ветерина; Ужа научна дисциплина: микробиологија и имунологија
Научно-истраживачка делатност:
Објавио преко 180 научних и стручних радова
Учешће у 11 националних пројеката и 2 међународна пројекта (COST акција и билатерални пројекат)
– Руководилац 1 међународног пројекта
– Руководилац 1 пројекта: Пројекти финансирани од Министараства пољопривреде,
шумарства и водопривред – Управа за ветерину
– Руководилац 2 пројекта: Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој

Основна истраживачка интересовања:
У нaучнo-истрaживaчкoм и стручнoм рaду пажња је посвећена унапређењу лабораторијске дијагностике бактеријских, миколошких и паразитолошких болести животиња, праћењу присуства и ширења антимикробне резистенције микроорганизама и проучавању одрживости екосистема.

Главне свакодневне и истрживачке активности:
–    Клиничка и патоморфолошка дијагностика инфективних и неинфективних болести домаћих и дивљих животиња;
–    Испитивање утицаја имуносупресивних агенаса на појаву клинички манифестованих инфективних и неинфективних болести ;
–    Праћење присуства и ширења антимикробне резистенције микроорганизама и увођењу молекуларних метода у детектовању гена резистенције.
–    Праћењу болести пчела и увођењу молекуларних метода дијагностике неки од узрочника обољења пчела
–    Праћењу и анализи присуства екто и ендо паразита дивљих животиња
–    Испитивање фактора загађења животне средине
–    Испитивање површинских, бунарскух и фармских вода

Избор публикација (до 10)
1.    Velhner M., Kozoderović G., Grego I., Galić N., Stojanov I., Jelesić Z., Kehrenberg C.: Clonal Spread of Salmonella enterica Serovar Infantis in Serbia: Acquisition of Mutations in the Topoisomerase Genes gyrA and parC Leads to Increased Resistance to Fluoroquinolones.Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, 60, 8, 1-7, 2013,     M21 8,0
2.    Stojanov I., Milić N., Ašanin R., Vidić B., Nišavić J., Grgić Ž., Prica N.: Effects of some immunosuppressive factors on campylobacteriosis outbreaks in poultry = Ispitivanje uticaja nekih imunosupresivnih faktora na pojavu kampilobakterioze živine.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 58, 2-3, str.167-177, 2008,     М23 3,0
3.    Kozoderović G., Velhner M., Jelesić Z., Stojanov I., Petrović T., Stojanović D., Golić N.: Molecular typing and antimicrobial resistance of Salmonella Enteritidis isolated from poultry, food, and humans in Serbia.Folia Microbiologica, ISSN 0015-5632, 56, 3, Str.66-71, 2011       М23 3,0
4.    Stojanov I., Stojanović D., Milić N., Živkov-Baloš M., Kapetanov M., Ašanin N., Čogurić I.: Influence of Salmonella Infection in Chickens on the Outcome of Campylobacteriosis in Experimental Conditions = Ispitivanje uticaja infekcije salmonelama na pojavu kampilobakterioze kod pilića u eksperimentalnim uslovima.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 61, 1, Str.57-65, 2011 М23 3,0
5.    Plavša N., Stojanović D., Stojanov I., Puvača N., Stanaćev V., Đuričić B.: Evaluation of oxytetracycline in the prevention of American foulbrood in bee colonies.African Journal of Agricultural Research, ISSN 1991-637x, 6, 6, str.1621-1626, 2011   М23 3,0
6.    Stojanović D., Velhner M., Stojanov I., Petrović J., Ašanin J., Kovačević Z.: Biochemical parameters in rats with an applved model of sepsis (cecal ligation and puncture)with pure and mixed bacterial culture = Analiza vrednosti biohemijskih parametara u krvi kod pacova sa Sepsom izazvanom čistim i mešovitim bakterijskim kulturama posle Podvezivanja i punkcije cekum.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 5-6, Str.543-551, 2012 (eng), M23 3,0
7.    Kapetanov M., Stojanov I., Živkov-Baloš M.: Most frequent deviations from the principles of prevention against coccidiosis in poultry = Najčešća odstupanja u primeni preventivnih mera protiv kokcidioze živine.New Perspectives and Callenges of Sustainable Livestock Production.Book 2, 3rd International Congress, Belgrade, 5-7 Oktober 2011, Chairman Martin Wahner, Beograd, Institute for Animal Husbandryl, 2011, Str.741-750    М31 3,0
8.    Stojanov I., Prodanov-Radulović J., Pušić I., Kapetanov M., Ratajac R., Jakšić S.:Dermatomycosis – conditions that contribute to the disease development = Dermatomikoze – uslovi koji doprinose nastanku bolesti. The 4th International Scientific Meeting Mycology, Mycotoxicology and Mycoses, on April 20-22 2011 in Matica Srpska, Novi Sad, Srbija. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, ISSN 0352-4906, 120, str.231-243, 2011    М31 3,0
9.    Stojanov I., Kapetanov M., Prodanov-Radulović J., Pušić I., Petrović J., Živkov-Baloš M.: The Resistency of Salmonella serovar.enteretidis/infantins isolated in poultry against nalidixic acid = Rezistencija Salmonella serovar.enteretidis/infantins izolovanih kod živine prema nalidiksičnoj kiselini.New Perspectives and Callenges of Sustainable Livestock Production.Book 2, 3rd International Congress, Belgrade, 5-7 Oktober 2011, Chairman Martin Wahner, Beograd, Institute for Animal Husbandryl, 2011, Str.751-758     М51 2,0
10.    Stojanov I., Stojanović D., Pušić I., Prodanov-Radulović J.: Mycological Flora of Dog’s Skin – A Problem of City Ecology.Risk Factors of Food Chain, X International Scientific Conference, September, 13th-14th 2010, Nitra, Slovak Republic, editors Norbert Lukač … et al., Nitra, Slovak Agricultural University, 2010, str.294-296, ISBN 978-80-552-0437-6      М33 1,0

Руковођење научним пројектима, потпројектима и задацима

•    Међународни пројекти – учешће и руковођење задацима:
1.    „Microbial ecology & the earth system: collaborating for insight and success
with the new generation of sequencing tools“,  COST Action ES1103 Fact Sheet,
period realizacije 13.07.2011-16.05.2015, (представник Менаџмент комитета из
Србије).
2.    ,,Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)“,  COST Action FA1404 Fact Sheet, period realizacije 24.11.2014-23.11.2018, (представник Менаџмент комитета из Србије).

•    Билатерални пројкети – учешће:
1.    Међувладин програм научно-технолошке срадње између Републике Србије и Републике Словеније 2010-2011. „Analiza mikrobiološkog rizika (Campylobacter)i menadžment u lancu proizvodnje živinskog mesa“ : период реализације 01.01.2010-31.12.2011

Национални пројекти (руковођење)
Пројекти финансирани од Министараства пољопривреде, шумарства и водопривред – Управа за ветерину:
1.    Значај праћења салмонела у клиничким материјалима живине и свиња као предуслов здравствено безбедне хране : уговор бр.401-00-06730/2005-05 / носилац пројеклта Игор Стојанов
•    Пројекти финансирани од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој:
1.    Унапређење пчеларства у Војводини у циљу повећања пољопривредне производње, квалитетних пчелињих производа и заштите животне средине : уговор број 114-451-00970/2009-04 / руководилац пројекта Игор Стојанов.
2.    Идентификација узрочника кокцидиозе (Eimeria sp.) iz kliničkih materijala živine (Gallus gallus) primenom molekularnih metoda: уговор број 114-451-2890/2012-02 руководилац пројекта Игор Стојанов.

•    Национални пројекти (учешће)
Пројекти финаснирани од републике Министарства за науку и технологију
1.    Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine = Wild animal health monitoring and introduction of new biotechnology procedures in detection of infectious and zoonotic agents risk analysis for human health, domestic and wild animal health and for environmental contamination : evidencioni broj projekta 31084 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Tamaš Petrović.- Evidencioni broj: 31084.
2.    Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja = Research on pharmacological characteristics of antimicrobial agents, introduction of new technological solutions and alternative prophylactic methods with the purpose to improve control of infectious animal disease : evidencioni broj projekta 31071 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Dragica Stojanović.- Novi Sad, Evidencioni broj: 31071.
3.    Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada : evidencioni broj projekta 20133 : period realizacije 2008-2010 / rukovodilac projekta Branka Vidić.
4.    Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje : evidencioni broj projekta 20117 : period realizacije 2008-2010 / rukovodilac projekta Dušan Orlić

•    Пројекти финансирани од Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој (учешће):
1.    Ispitivanje zaštitnih efekata vakcine za živinu nakon infekcije salmonelama serološke grupe B, D i C / rukovodilac projekta Dragica Stojanović.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2011. Period realizacije:30.06.2011-30.06.2012
2.    Izučavanje rezistencije na hinolone Salmonella infatis izolovane kod ljudi iz namirnica i živine u uzgoju : ugovor broj 114-451-3802/2011-03/ rukovodilac projekta Maja Velhner.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2011.- 2012.
3.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-02583/2010-01 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010.
4.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-00676/2009-02 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2009.
5.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-01036/2008-03 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2008.

Чланства у уређивачким одборима часописа, уређивање монографије, рецензије научних радова и пројеката
•    Члан уредничког савета: „Архив ветеринарске медицине“ arhiv@niv.ns.ac.rs Научни институт за ветеринарство Нови Сад, Нови Сад, Руменачки пут 20.
Чланство у организационом одбору научних скупова
•    Организациони одбор „5th international scientific meeting Mycology, Mycotoxicology and Maycosis“. April 17-19 2013 in Matica Srpska
Рецензије у научним часописима
•    „Jordan Journal of Biological Science“ (JJBS) http:/jjbs.edu.jo  (1 rad)
•    „African Journal of Pharmacy and Pharmacology“ www.academicjournals.org/AJPP  (1rad)
•    „Biotechnology in animal husbandry“ biotechnology.izs@gmail.com  (1 rad)
•    „African Journal of Microbiolgy Research“ www.academicjournals.org/ajrm   (1 rad)
•    „Arhiv veterinarske medicine“ (vol.3; br.1; 2010) arhiv@niv.ns.ac.rs  (2 rad)

Чланство у научним и стручним асоцијацијама
•    Српско ветеринарско друштво
•    Друштво микробиолога Србије
•    Друштво микробиолога Војводине
•    Ветеринарска комора Србије
•    Учешће на научним симпозијумима:
•    – 18 међународна симпозијума
– 24 националних симпозијума
Остале способности:
– добро знање енглеског језика
– добро познавање бројних програмских пакета и рада на рачунару
– Поседује возачку дозволу „Б“ и „ Ц“ категорије
– Смисао за тимски рад
Тренутна позиција:
– Виши научни сарадник
– Шеф Одељење за клиничку бактериологију, микологију и паразитологију