dr Igor Stojanov

igor

Kontakt:

Telefon: 021-4895-345
Mobilni: 064-818-54-20
E-mail: igor@niv.ns.ac.rs

dr sci. vet. med. Igor Stojanov, naučni savetnik
Rođen: 21. 09. 1966. godine u Novom Sadu, opština Novi Sad, Republika Srbija
Obrazovanje:
Osnovne studije diplomirao na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu, 1993.
godine sa prosečnom ocenom 8,00.

Magistarsku tezu: pod naslovom- „Prisustvo Campylobacter vrsta u reproduktivnom traktu koka nosilja i mogućnost prenošenja na piliće“ odbranio je 1999. godine na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

Doktorsku disertaciju: pod naslovom: „Ispitivanje uticaja imunskih činilica na pojavu kampilobakterioze živine“ odbranio 2007. god. na Fakultetu veterinarske medicine, Univerziteta u Beogradu.

Profesionalno iskustvo-kretanje u službi:
1993-1994. god. – pripravnik u institutu za reprodukciju i veštačko osemenjavanje u Temerinu i radio u laboratoriji za kontrolu semena
1994. do danas – radi u Naučnom institutu za veterinarstvo Novi Sad u Novom Sadu na Odeljenju za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
2000-2013. god. –  Šef Odeljenja za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
2013. god. – Odeljenja za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
2014. do danas – Šef Odeljenja za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju
Izbor u zvanja:
1994. godine  Istraživač pripravnik
1999. godine Istraživač saradnik
2007. godine Naučni saradnik
2012. godine Viši naučni saradnik

Šira i uža naučna oblast:
Oblast: biotehničke nauke; Grana: veterinarstvo; Naučna disciplina: predklinička veterina; Uža naučna disciplina: mikrobiologija i imunologija
Naučno-istraživačka delatnost:
Objavio preko 180 naučnih i stručnih radova
Učešće u 11 nacionalnih projekata i 2 međunarodna projekta (COST akcija i bilateralni projekat)
– Rukovodilac 1 međunarodnog projekta
– Rukovodilac 1 projekta: Projekti finansirani od Ministarastva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivred – Uprava za veterinu
– Rukovodilac 2 projekta: Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj

Osnovna istraživačka interesovanja:
U naučno-istraživačkom i stručnom radu pažnja je posvećena unapređenju laboratorijske dijagnostike bakterijskih, mikoloških i parazitoloških bolesti životinja, praćenju prisustva i širenja antimikrobne rezistencije mikroorganizama i proučavanju održivosti ekosistema.

Glavne svakodnevne i istrživačke aktivnosti:
–    Klinička i patomorfološka dijagnostika infektivnih i neinfektivnih bolesti domaćih i divljih životinja;
–    Ispitivanje uticaja imunosupresivnih agenasa na pojavu klinički manifestovanih infektivnih i neinfektivnih bolesti ;
–    Praćenje prisustva i širenja antimikrobne rezistencije mikroorganizama i uvođenju molekularnih metoda u detektovanju gena rezistencije.
–    Praćenju bolesti pčela i uvođenju molekularnih metoda dijagnostike neki od uzročnika oboljenja pčela
–    Praćenju i analizi prisustva ekto i endo parazita divljih životinja
–    Ispitivanje faktora zagađenja životne sredine
–    Ispitivanje površinskih, bunarskuh i farmskih voda

Izbor publikacija (do 10)
1.    Velhner M., Kozoderović G., Grego I., Galić N., Stojanov I., Jelesić Z., Kehrenberg C.: Clonal Spread of Salmonella enterica Serovar Infantis in Serbia: Acquisition of Mutations in the Topoisomerase Genes gyrA and parC Leads to Increased Resistance to Fluoroquinolones.Zoonoses and Public Health, ISSN 1863-1959, 60, 8, 1-7, 2013,     M21 8,0
2.    Stojanov I., Milić N., Ašanin R., Vidić B., Nišavić J., Grgić Ž., Prica N.: Effects of some immunosuppressive factors on campylobacteriosis outbreaks in poultry = Ispitivanje uticaja nekih imunosupresivnih faktora na pojavu kampilobakterioze živine.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 58, 2-3, str.167-177, 2008,     M23 3,0
3.    Kozoderović G., Velhner M., Jelesić Z., Stojanov I., Petrović T., Stojanović D., Golić N.: Molecular typing and antimicrobial resistance of Salmonella Enteritidis isolated from poultry, food, and humans in Serbia.Folia Microbiologica, ISSN 0015-5632, 56, 3, Str.66-71, 2011       M23 3,0
4.    Stojanov I., Stojanović D., Milić N., Živkov-Baloš M., Kapetanov M., Ašanin N., Čogurić I.: Influence of Salmonella Infection in Chickens on the Outcome of Campylobacteriosis in Experimental Conditions = Ispitivanje uticaja infekcije salmonelama na pojavu kampilobakterioze kod pilića u eksperimentalnim uslovima.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 61, 1, Str.57-65, 2011 M23 3,0
5.    Plavša N., Stojanović D., Stojanov I., Puvača N., Stanaćev V., Đuričić B.: Evaluation of oxytetracycline in the prevention of American foulbrood in bee colonies.African Journal of Agricultural Research, ISSN 1991-637x, 6, 6, str.1621-1626, 2011   M23 3,0
6.    Stojanović D., Velhner M., Stojanov I., Petrović J., Ašanin J., Kovačević Z.: Biochemical parameters in rats with an applved model of sepsis (cecal ligation and puncture)with pure and mixed bacterial culture = Analiza vrednosti biohemijskih parametara u krvi kod pacova sa Sepsom izazvanom čistim i mešovitim bakterijskim kulturama posle Podvezivanja i punkcije cekum.Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 5-6, Str.543-551, 2012 (eng), M23 3,0
7.    Kapetanov M., Stojanov I., Živkov-Baloš M.: Most frequent deviations from the principles of prevention against coccidiosis in poultry = Najčešća odstupanja u primeni preventivnih mera protiv kokcidioze živine.New Perspectives and Callenges of Sustainable Livestock Production.Book 2, 3rd International Congress, Belgrade, 5-7 Oktober 2011, Chairman Martin Wahner, Beograd, Institute for Animal Husbandryl, 2011, Str.741-750    M31 3,0
8.    Stojanov I., Prodanov-Radulović J., Pušić I., Kapetanov M., Ratajac R., Jakšić S.:Dermatomycosis – conditions that contribute to the disease development = Dermatomikoze – uslovi koji doprinose nastanku bolesti. The 4th International Scientific Meeting Mycology, Mycotoxicology and Mycoses, on April 20-22 2011 in Matica Srpska, Novi Sad, Srbija. Matica Srpska Proceedings for Natural Sciences, ISSN 0352-4906, 120, str.231-243, 2011    M31 3,0
9.    Stojanov I., Kapetanov M., Prodanov-Radulović J., Pušić I., Petrović J., Živkov-Baloš M.: The Resistency of Salmonella serovar.enteretidis/infantins isolated in poultry against nalidixic acid = Rezistencija Salmonella serovar.enteretidis/infantins izolovanih kod živine prema nalidiksičnoj kiselini.New Perspectives and Callenges of Sustainable Livestock Production.Book 2, 3rd International Congress, Belgrade, 5-7 Oktober 2011, Chairman Martin Wahner, Beograd, Institute for Animal Husbandryl, 2011, Str.751-758     M51 2,0
10.    Stojanov I., Stojanović D., Pušić I., Prodanov-Radulović J.: Mycological Flora of Dog’s Skin – A Problem of City Ecology.Risk Factors of Food Chain, X International Scientific Conference, September, 13th-14th 2010, Nitra, Slovak Republic, editors Norbert Lukač … et al., Nitra, Slovak Agricultural University, 2010, str.294-296, ISBN 978-80-552-0437-6      M33 1,0

Rukovođenje naučnim projektima, potprojektima i zadacima

•    Međunarodni projekti – učešće i rukovođenje zadacima:
1.    „Microbial ecology & the earth system: collaborating for insight and success
with the new generation of sequencing tools“,  COST Action ES1103 Fact Sheet,
period realizacije 13.07.2011-16.05.2015, (predstavnik Menadžment komiteta iz
Srbije).
2.    ,,Improving current understanding and research for sustainable control of the poultry red mite Dermanyssus gallinae (COREMI)“,  COST Action FA1404 Fact Sheet, period realizacije 24.11.2014-23.11.2018, (predstavnik Menadžment komiteta iz Srbije).

•    Bilateralni projketi – učešće:
1.    Međuvladin program naučno-tehnološke sradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije 2010-2011. „Analiza mikrobiološkog rizika (Campylobacter)i menadžment u lancu proizvodnje živinskog mesa“ : period realizacije 01.01.2010-31.12.2011

Nacionalni projekti (rukovođenje)
Projekti finansirani od Ministarastva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivred – Uprava za veterinu:
1.    Značaj praćenja salmonela u kliničkim materijalima živine i svinja kao preduslov zdravstveno bezbedne hrane : ugovor br.401-00-06730/2005-05 / nosilac projeklta Igor Stojanov
•    Projekti finansirani od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj:
1.    Unapređenje pčelarstva u Vojvodini u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje, kvalitetnih pčelinjih proizvoda i zaštite životne sredine : ugovor broj 114-451-00970/2009-04 / rukovodilac projekta Igor Stojanov.
2.    Identifikacija uzročnika kokcidioze (Eimeria sp.) iz kliničkih materijala živine (Gallus gallus) primenom molekularnih metoda: ugovor broj 114-451-2890/2012-02 rukovodilac projekta Igor Stojanov.

•    Nacionalni projekti (učešće)
Projekti finasnirani od republike Ministarstva za nauku i tehnologiju
1.    Praćenje zdravstvenog stanja divljači i uvođenje novih biotehnoloških postupaka u detekciji zaraznih i zoonoznih agenasa – analiza rizika za zdravlje ljudi, domaćih i divljih životinja i kontaminaciju životne sredine = Wild animal health monitoring and introduction of new biotechnology procedures in detection of infectious and zoonotic agents risk analysis for human health, domestic and wild animal health and for environmental contamination : evidencioni broj projekta 31084 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Tamaš Petrović.- Evidencioni broj: 31084.
2.    Istraživanje farmakoloških karakteristika antimikrobnih agenasa, uvođenje novih tehnoloških rešenja i alternativnih metoda profilakse s ciljem da se poboljša kontrola infektivnih oboljenja domaćih životinja = Research on pharmacological characteristics of antimicrobial agents, introduction of new technological solutions and alternative prophylactic methods with the purpose to improve control of infectious animal disease : evidencioni broj projekta 31071 : period realizacije 2011-2014 / rukovodilac projekta Dragica Stojanović.- Novi Sad, Evidencioni broj: 31071.
3.    Kontrola biohazardnih agenasa na farmama i primena biotehnoloških postupaka sa ciljem da se redukuju rizici u sistemu bezbedne hrane i obezbedi neškodljivo uklanjanje animalnog otpada : evidencioni broj projekta 20133 : period realizacije 2008-2010 / rukovodilac projekta Branka Vidić.
4.    Patologija i dijagnostika aktuelnih bolesti životinja koje ugrožavaju javno zdravlje : evidencioni broj projekta 20117 : period realizacije 2008-2010 / rukovodilac projekta Dušan Orlić

•    Projekti finansirani od Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (učešće):
1.    Ispitivanje zaštitnih efekata vakcine za živinu nakon infekcije salmonelama serološke grupe B, D i C / rukovodilac projekta Dragica Stojanović.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2011. Period realizacije:30.06.2011-30.06.2012
2.    Izučavanje rezistencije na hinolone Salmonella infatis izolovane kod ljudi iz namirnica i živine u uzgoju : ugovor broj 114-451-3802/2011-03/ rukovodilac projekta Maja Velhner.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2011.- 2012.
3.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-02583/2010-01 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010.
4.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-00676/2009-02 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2009.
5.    Program biotehnoloških postupaka za dijagnostiku i kontrolu trihineloze na području AP Vojvodine : ugovor broj 114-451-01036/2008-03 / rukovodilac projekta Branka Vidić.- Novi Sad : Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2008.

Članstva u uređivačkim odborima časopisa, uređivanje monografije, recenzije naučnih radova i projekata
•    Član uredničkog saveta: „Arhiv veterinarske medicine“ arhiv@niv.ns.ac.rs Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, Novi Sad, Rumenački put 20.
Članstvo u organizacionom odboru naučnih skupova
•    Organizacioni odbor „5th international scientific meeting Mycology, Mycotoxicology and Maycosis“. April 17-19 2013 in Matica Srpska
Recenzije u naučnim časopisima
•    „Jordan Journal of Biological Science“ (JJBS) http:/jjbs.edu.jo  (1 rad)
•    „African Journal of Pharmacy and Pharmacology“ www.academicjournals.org/AJPP  (1rad)
•    „Biotechnology in animal husbandry“ biotechnology.izs@gmail.com  (1 rad)
•    „African Journal of Microbiolgy Research“ www.academicjournals.org/ajrm   (1 rad)
•    „Arhiv veterinarske medicine“ (vol.3; br.1; 2010) arhiv@niv.ns.ac.rs  (2 rad)

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama
•    Srpsko veterinarsko društvo
•    Društvo mikrobiologa Srbije
•    Društvo mikrobiologa Vojvodine
•    Veterinarska komora Srbije
•    Učešće na naučnim simpozijumima:
•    – 18 međunarodna simpozijuma
– 24 nacionalnih simpozijuma
Ostale sposobnosti:
– dobro znanje engleskog jezika
– dobro poznavanje brojnih programskih paketa i rada na računaru
– Poseduje vozačku dozvolu „B“ i „ C“ kategorije
– Smisao za timski rad
Trenutna pozicija:
– Viši naučni saradnik
– Šef Odeljenje za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju