др Милица Живков-Балош

 

Контакт:

Телефон: 021 4895 360
Мобилни: 064 818 54 53
E-mail: milica@niv.ns.ac.rs


др Милица Живков-Балош
 научни саветник

Датум рођења: 1967.

Научна област: Безбедност хране и хране за животиње

Образовање:

- Основне студије на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду 1994.

- Магистарска теза на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду 1998.- “Успостављање пубертетске оваријалне активности код назимица са различитом дебљином леђне сланине”

- Докторска дисертација на Факултету ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 2004. – “Утицај коришћења фитазе у исхрани бројлера на производне резултате, искористивост фосфора и степен минерализације коштаног система”

Научна звања:

– 1994 истраживач приправник

– 1998 истраживач сарадник

– 2004 научни сарадник

– 2013 виши научни сарадник

– 2018 научни саветник

Професионално искуство:

– од 1994. – до 1995. Одељење за репродукцију домаћих животиња, Научни институт за ветеринарство “Нови Сад”

– од 1995. до данас – Одељење за испитивање хране за животиње,

– од 1998. до 2013. –  Шеф Одељења за испитивање хране за животиње,

– од 2002. до данас – Заменик Управника Завода за лабораторијска испитивања

– oд 2014 Шеф Одељења за испитивање квалитета намирница и хране за животиње и Заменик Управника завода за безбедност хране и испитивање лекова

Научно-истраживачка делатност:

– Објавила преко 250 научних и стручних публикација
– Учешће у 22 националних научних пројекта
– Руководила пројектима и пројектним задацима у 6 пројеката
– Учествовала у комисијама за одбрану две докторске дисертације.

Основна истраживачка интересовања:

– квалитет и безбедност хране и хране за животиње, лабораторијска испитивања хране и воде и оцена безбедности и квалитета истих, имплементација система квалитета у процес лабораторијских испитивања, ипитивања дистрибуције резидуа хемијских контаминената, утицај исхране на заштиту животне средине.

Главне свакодневне и истрживачке активности:

 • хемијска испитивања хране за животиње и оцена квалитета хране за животиње;
 • испитивање дистрибуције резидуа у храни за животиње и храни животињског порекла ;
 • испитивање дистрибуције резидуа у ткивима различитх врста животиња и биљака;
 • испитивање дистрибуције микро и макроелемената у храни, храни за животиње, ткивима различитх врста животиња ;
 • испитивање утицаја додатака храни за животиње на здравствено стање животиња и производне перформансе;
 • испитивање и могућности коришћења споредних производа пољопривреде и индустрије хране у исхрани домаћих животиња;
 • испитивање утицаја састава хране за животиње на могућност смањења екскреције отпадних материја у животну средину;
 • имплементација система квалитета у процес лабораторијских испитивања

Избор публикација:

 1. Милица Живков Балош: ЕСЕНЦИЈАЛНИ МИНЕРАЛИ У ИСХРАНИ ЖИВИНЕ. МОНОГРАФИЈА, Издавач: Научни институт за ветеринарство „Нови Сад“, Нови Сад 2017, ISBN 976-86-82871-40-8, стр.112.
 2. S. M. Jakšić, R. D. Ratajac, N. B. Prica, J. B. Apić, D. B. Ljubojević, M. Z. Žekić Stošić, and M. M. Živkov Baloš (2018): METHODS OF DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN HONEY. Journal of Analytical Chemistry, Volume 73,  №4, 317-324, 2018.
 3. Milica Živkov Baloš, Dragana Ljubojević, Sandra Jakšić (2017): THE ROLE AND IMPORTANCE OF VANADIUM, Cr AND Ni IN POULTRY DIET. World’s Poultry Science Journal, 73, March 2017. DOI 10.1017/S0043933916000842.
 4. Prodanov-Radulović J., Živkov Baloš M., Jakšić S., Grgić Ž., Stojanov I., Bojkovski J., Tassis P. D.: ALFATOXIN M1 IN SOWS MILK. J Hellenic Vet Med Soc, 2017
 5. Ljubojević Dragana, Radosavljević Vladimir, Pelić Miloš, Đorđević Vesna, Živkov Baloš Milica, Ćirković Miroslav (2016): FATTY ACID COMPOSITION, CHEMICAL COMPOSITION AND PROCESSING YIELD OF TRADITIONAL HOT SMOKED COMMON CARP (Cyprinus carpio, L). Iranian Journal of Fisheries Sciences, 2016, 15(4) 1293-1306. ISSN: 1562-2916.
 6. Ljubojevic Dragana B, Radosavljevic Vladimir, Puvaca Nikola, Zivkov Balos Milica M, Djordjevic Vesna Z, Jovanovic Rade, Cirkovic Miroslav A (2015): INTERACTIVE EFFECTS OF DIETARY PROTEIN LEVEL AND OIL SOURCE ON PROXIMATE COMPOSITION AND FATTY ACID COMPOSITION IN COMMON CARP (Cyprinus carpio L.). Journal Of Food Composition And Analysis Journal Of Food Composition And Analysis, 2015, 37, 44-50. http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2014.09.005
 7. Sandra Jakšić, Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev, Zoran Mašić, Igor Jajić, Nemanja Banić, Biljana Abramović (2015): EXTRACTION WITHOUT ОRGANIC SOLVENTS IN THE DETERMINATION OF FUMONISINS B1, B2, AND B3 IN MAIZE BY HPLC–FLD AND ELISA TESTS. Food Analytical Methods, ISSN 1936-9751, Food Anal. Methods 8:1446-1455, DOI 10.1007/s12161-014-0030-5.
 8. Mihaljev Ž., Ćupić Ž., Živkov – Baloš M., Jakšić S. (2015): LEVELS OF MACROELEMENTS AND TOXIC ELEMENTS IN HERBAL TEAS. Hemijska Industrija, 69 (2), 143-153. ISSN 0367-598X, DOI:10.2298/HEMIND130424029M.
 9. Željko Mihaljev, Milica Živkov-Baloš, Željko Ćupić, Sandra Jakšić (2014): LEVELS OF SOME MICROELEMENTS AND ESSENTIAL HEAVY METALS IN HERBAL TEAS IN SEBIA. Acta Poloniae Pharmaceutica-Drug Research, 71, 3, 385-391.
 10. Sandra Jakšić, Biljana Abramović, Igor Jajić, Milica Živkov-Baloš, Željko Mihaljev, Vesna Despotović, Daniela Šojić (2012): CO-OCCURRENCE OF FUMONISIN AND DEOXYNIVALENOL IN WHEAT AND MAIZE HARVESTED IN SERBIA. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 89:615–619, ISSN 0007-4861.
 11. Živkov-Baloš M., Kovačević M., Mihaljev Ž., Stojanov I., Kapetanov M., Stojanović D., Petrović J.: THE EFFECTIVENESS OF PHYTASE IN BROILER DIETS IN IMPROVING PRODUCTION PERFORMANCES AND BONE FEATURES. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 62, 2-3, 297-311, 2012.
 12. Živkov Baloš M., Mihaljev Ž., Orlić D., Kovačević M., Lević J., Gledić D.: THE EFFECTIVENESS OF MICROBIAL PHYTASE ON PERFORMANCE AND BONE TISSUE CHARACTERISTICS OF BROILERS. Acta Veterinaria, ISSN 0567-8315, 58, 5-6, str.543-554, 2008.
 13. Milica Zivkov Balos, Sandra Jakšić, Milovan Jovicin (2015): THE DETERMINATION OF THE QUALITY IN CEREAL SILAGES SUPPLEMENTED WITH PUMPKIN AND CARROT. Invited presentation on First International Symposium of Veterinary Medicine (ISVM2015) „One Health – New Challenges“, Hotel “Premier Aqua” – Vrdnik, May 21 – 23, 2015, Scientific Veterinary Institute „Novi Sad“ and Institute Of Veterinary Medicine Of Serbia, ISBN 978-86-82871-36-1, 115-123.
 14. Milica Zivkov Balos, Mihaljev Ž., Ljubojević D., Apić J. (2015): LEAD AND CADMIUM IN WILD BOAR FROM DIFFERENT GROUNDS IN SERBIA. Invited presentation on International Symposium on animal science (ISAS) 2015 and 19th International Congress on biotechnology in animal reproduction (ICBAR), Novi Sad, 09-11 September, 2015, ISBN: 978-067520-346-9, pp. 83-87.
 15. Milica Živkov Baloš, Željko Mihaljev, Jasna Prodanov Radulović, Sandra Jakšić, Nadežda Prica, Igor Stojanov, Saša Obradović (2016): CONCENTRATIONS OF MERCURY IN TISSUES OF WILD BOAR FROM DIFFERENT REGIONS OF SERBIA. Ecologica, 23, 82, 327-330. ISSN 0354-3285
 16. Milica Živkov Baloš, Milovan Jovičin, Nadežda Prica, Sandra Jakšić, Želјko Mihalјev, Dubravka Milanov (2014): TEHNOLOŠKI POSTUPAK PROIZVODNJE KOMBINOVANIH VITAMINIZIRANIH SILAŽA Combo Vit Sil – Техничко решење. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo „Нови Сад“.

Пројекти:

Национални пројкти:

Пројекти Министарства за науке и технологије Републике Србије

 1. Сaврeмeни aспeкти и рaзрaдa систeмa и мeтoдa здрaвствeнe зaштитe живoтињa и испрaвнoсти нaмирницa aнимaлнoг пoрeклa и стoчнe хрaнe. No S.4.09.45.027. (1994-1997)
 2. Истрaживaњa у циљу унaпрeђeњa зaштитe здрaвљa и рeпрoдукциje живoтињa и здрaвствeнe испрaвнoсти нaмирницa aнимaлнoг пoрeклa и стoчнe хрaнe, No 12M15 (1996-2000)
 3. Рaзвoj и примeнa пoступaкa и срeдстaвa у диjaгнoстици зaрaзних бoлeсти живoтињa, кoнтрoлe и oбeзбeђeњa здрaвствeнe испрaвнoсти нaмирницa aнимaлнoг пoрeклa, No S.4.27.49.0019 (1997-2000).
 4. Прoизвoдњa нoвих срeдстaвa зa прeвeнирaњe интoксикaциja и лeчeњe пoрeмeћaja мeтaбoлизмa живoтињa.BTR.5.05.4335.B. (2002-2004).
 5. Унапређење технолошког процеса фармског узгоја говеда и свиња применом анализе ризика и развојем ХAЦЦП система : евиденциони број пројекта ТР-6810Б., Научни институт за ветеринарство ‘Нови Сад’, 2005-2008. – Вршилац дужности руководиоца
 6. Aнaлизa хaзaрдa примeнoм систeмa критичних тaчaкa кoнтрoлe у живинaрскoj прoизвoдњи : eвидeнциoни брoj прojeктa TР-6811Б. Нoви Сaд, 2005-2008.
 7. Кoнтрoлa биoхaзaрдних aгeнaсa нa фaрмaмa и примeнa биoтeхнoлoшких пoступaкa сa циљeм дa сe рeдукуjу ризици у систeму бeзбeднe хрaнe и oбeзбeди нeшкoдљивo уклaњaњe aнимaлнoг oтпaдa, Број 20133, 2008-2011.
 8. Истрaживaњe фaрмaкoлoшких кaрaктeристикa aнтимикрoбних aгeнaсa, увoђeњe нoвих тeхнoлoшких рeшeњa и aлтeрнaтивних мeтoдa прoфилaксe с циљeм дa сe пoбoљшa кoнтрoлa инфeктивних oбoљeњa дoмaћих живoтињa : eвидeнциoни брoj прojeктa ТР 31071 : пeриoд рeaлизaциje 2011-2015.- Руководилац пројектног задатка
 9. Прaћeњe здрaвствeнoг стaњa дивљaчи и увoђeњe нoвих биoтeхнoлoшких пoступaкa у дeтeкциjи зaрaзних и зooнoзних aгeнaсa – aнaлизa ризикa зa здрaвљe људи, дoмaћих и дивљих живoтињa и кoнтaминaциjу живoтнe срeдинe : eвидeнциoни брoj прojeктa ТР 31084 : пeриoд рeaлизaциje 2011-2015.

Пројекти Министарства пољопривреде, шумарства и водоприврде – Управа за ветерину

 1. Тешки метали у храни за животиње, 401-00-06681/2005-05, 2005-2006 – Руководилац
 2. Екскреција афлатоксина млеком: ризик за потрошаче, 401-00-06682/2005-05, 2005-2006 – Руководилац

Пројекти покрајинског секретаријата пољопривреде, шумарства и водопривреде

 1. Нови аспекти исхране живине са циљем смањења загађења животне средине путем отпада са фарми No 401-01734/2006-4,  2006-2007 – Руководилац

Пројекат Покрајинског Секретаријата за науку и технолошки развој

 1. Aнaлизa oпaснoсти, прoцeнa ризикa и идeнтификaциja кoнтрoлних мeрa зa бeзбeднoст хрaнe у фaрмскoм узгojу живoтињa у AПВ : угoвoр брoj 114-451-00536/2005-01, 114-451-00939/2006-03. Нoви Сaд, Нaучни институт зa вeтeринaрствo ‘Нoви Сaд’, 2006.
 2. Гeнeрички мoдeли зa прeдуслoвнe прoгрaмe (GMP/GHP) i HACCP плaнoвe у лaнцу хрaнe живoтињскoг пoрeклa : угoвoр бр. 401-00-13782/2006-05. Нoви Сaд, Нaучни институт зa вeтeринaрствo ‘Нoви Сaд’, 2006.
 3. Прoгрaм биoтeхнoлoшких пoступaкa зa диjaгнoстику и кoнтрoлу трихинeлoзe нa пoдручjу AП Вojвoдинe : угoвoр брoj 114-451-01036/2008-03. Нoви Сaд, Нaучни институт зa вeтeринaрствo ‘Нoви Сaд’, 2008.
 4. Прoгрaм биoтeхнoлoшких пoступaкa зa диjaгнoстику и кoнтрoлу трихинeлoзe нa пoдручjу AП Вojвoдинe : угoвoр брoj 114-451-00676/2009-02. Нoви Сaд, Нaучни институт зa вeтeринaрствo ‘Нoви Сaд’, 2009.
 5. Прoгрaм биoтeхнoлoшких пoступaкa зa диjaгнoстику и кoнтрoлу трихинeлoзe нa пoдручjу AП Вojвoдинe : угoвoр брoj 114-451-02583/2010-01. Novi Sad, Naučni institut za veterinarstvo ‘Novi Sad’, 2010.
 6. Детерминација резидуа антибиотика у меду применом скрининг метода и методе течна хроматографије високих перформанси (HPLC)” Прojeкaт број: 114-451-1263/2014-03 - Руководилац

Пројекти град Нови Сад, Градска Управа, Секретарјат за урбанизам, стамбене послове и заштиту животн средине – Управа за заштиту и уапређење животне седине

 1. Испитивaњe здрaвствeнe испрaвнoсти нaмирницa живoтињскoг пoрeклa нa пoдручjу грaдa Нoвoг Сaдa, 1-3501-10013/2001, 2001
 2. Истрaживaњa биoиндикaтoрa кoнтaминaциje живoтнe срeдинe нa пoдручjу Нoвoг Сaдa, 1-3501-10013/2001, 2001

Експертка област:

– квалитет и безбедност хране за животиње

Учешће на научним симпозијумима:

– 58 међународних симпозијума

– 20 националних симпозијума

Чланство у научним и стручним удружењима:

– Чланица Одбора за квалитет НИВ НС

– Чланица Научног већа НИВ НС

– Чланица уредничког одбора за часопис “Архив ветеринарске медицине”

– Чланица Српског ветеринарског друштва

— Чланица Секторског комитета за лабораторије за испитивање хране, предмета опште употребе, дувана, пољопривредних производа укључујући храну за животиње, семена, биљног материјала Акредитационог тела Србије
– Чланица комисија за оцену квалитета хране за животиње (Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду од 2005. до 2010. године)
– Чланица међународних научних одбора и организационих одбора више интернационалних симпозијума

– Member of the Society of Chemical Industry (SCI).

Тренутна позиција:

– Научни саветник

– Шеф Одељења за испитивање квалтета намирницаи хране за животиње

– Заменик Управника Завода за безбедност хране и испитивање лкова

Контакт:
др. сци. вет. мед Милица Живков-Балош
Научни институте за ветеринарство “Нови Сад”
Руменачки пут 20
21000 Нови Сад, Србија

http://niv.ns.ac.rs/?p=212

milica@niv.ns.ac.rs;
Телефон 021 4895 360
Мобилни телефон: 064 818 5453