dr Zoran Mašić

masic

Kontakt:

Telefon: 021-4895-300
Faks: 021-518-544
E-mail: zoran@niv.ns.ac.rs

dr sci. vet. med. ZORAN Svetozar MAŠIĆ, naučni savetnik

Rođen 30.06.1953. godine u Dublju, opština Bogatić, Republika Srbija.

Redovan član Akademije veterinarske medicine Srpskog veterinarskog društva

Naučna oblast:Ishrana domaćih životinja, mikotoksikologija i nutritivna patologija

Obrazovanje:
Diplomirao na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1977. godine, sa prosečnom ocenom 7,68.

Magistarski rad iz oblasti iushrane domaćih životinja odbranio 1980. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod naslovom “Prilog poznavanju ishrane rano odlučene prasadi smešama sa smanjenom količinom mleka i ukupnih proteina”.

Doktorsku disertaciju iz oblasti ishrane domaćih životinja odbranio 1986. godine na Veterinarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod naslovom: “Uticaj ohratoksina A na prirast, konverziju hrane, zdravstveno stanje i pojavu rezidua u mesu i unutrašnjim organima odlučene prasadi”.

Izbor u zvanja:

– za asistenta pripravnika na Veterinarskom fakultetu izabran 1977. godine

– za asistenta na Veterinarskom fakultetu u Beogradu izabran 1981. godine

– za naučnog saradnika u Naučnom institutu za veterinarstvo u Novom Sadu izabran 1988. godine

– za višeg naučnog saradnika izabran 1992. godine

– za naučnog savetnika izabran 1998. godine.

Radno angažovanje:

– Od 1977. do 1981. godine asistent pripravnik, na katedri za ishranu domaćih životinja, Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

– Od 1981. do 1983. godine asistent, na Katedri za ishranu domaćuh životinja, Veterinarskog fakulteta u Beogradu.

– Od 1983. do 1986. godine, istraživač saradnik u Odeljenju zdravstvene zaštite svinja, Naučnog instituta za veterinarstvo iz Novog Sada.

– Od 1986. do 1989. godine,doktor nauka, naučni saradnik i upravnik Zavoda za zdravstvenu zaštitu svinja u Naučnom institutu za veterinarstvo u Novom Sadu.

– Od 1989. do 1991. godine, osnivač je Zavoda za higijenu namirnica, stočne hrane, farmakologiju i toksikologiju i imenovan za upravnika Zavoda u Institutu u Novom Sadu.

– Od 1991. do 2001. godine nalazi se na mestu direktora Naučnog instituta za veterinarstvo u Novom Sadu.

– Od 2001. godine vanredni profesor na predmetu ishrana domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.

– Od 2004. godine poslanik i predsednik Odbora za poljoprivredu u Skupštini Republike Srbije

– Od 2007. redovan profesor na predmetu ishrana domaćih životinja na Poljoprivrednom fakultetu, Departman za veterinarsku medicinu Univerziteta u Novom Sadu

Naučno-istraživački rad:

– Objavio preko 300 naučnih i stručnih radova.

Odgovorni istraživač u 6 naučno-istraživačkih projekata.

Učešće na skupovima:

– 24 međunarodna skupa

– 33 nacionalna skupa

Ekspertski sistem

– Ekspert za oblast mikotoksikologije i nutritivne patologije životinja od 1986. godine.

Članstvo u naučnim i stručnim asocijacijama:

– Akademija veterinarske medicine, Srpskog veterinarskog društva

– Izvršni odbor Akademije veterinarske medicine

– Izvršni odbor Srpskog veterinarskog društva.

– Odbor za biotehničke nauke Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srbije u periodu 1992-1995. godina

– Uređuvački odbor međunarodnih časopisa Acta Veterinaria i Archive of Oncology.

Znanje stranih jezika:

– Ruski jezik, aktivno znanje

– Engleski jezik, korušćenje literature – pasivno znanje.